Get Adobe Flash player

นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
2 2
8 8
2 2
9 9
Days
0 0
6 6
Hours
1 1
9 9
Minutes
1 1
9 9
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today6
Yesterday28
This week140
This month486
Total76338
Friday, 19 August 2022 14:49

Who Is Online

Guests : 4 guests online Members : No members online

      หัวข้อการประชุมวิชาการ

          การจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “งานศิลปวัฒนธรรม    กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย” ๑ ทศวรรษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๔ ทศวรรษ ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีประเด็นที่สำคัญ ประกอบด้วยหัวข้อในการประชุมวิชาการระดับชาติ แบ่งออกเป็น ๖ ด้าน ดังนี้

           ๑. ด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์และศิลปะเพื่อการพัฒนา ประกอบด้วยหัวข้อย่อยดังนี้

       ·     ศิลปกรรมกรุงรัตนโกสินทร์และศิลปกรรมร่วมสมัย

       ·     ดนตรีกรุงรัตนโกสินทร์และดนตรีร่วมสมัย

       ·     นาฏศิลป์และศิลปะการแสดงกรุงรัตนโกสินทร์

       ·     ศิลปะการแสดงเพื่อการพัฒนา

           ๒. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง : เศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วยหัวข้อย่อยดังนี้

       ·     เศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่น

       ·     การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของชุมชนท้องถิ่น

       ·     การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและOTOP สู่สากล

       ·     การเชื่อมโยงสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

       ·     รูปแบบระบบการสื่อสาร การคมนาคมและโลจิสติกส์

       ·     การเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนและแรงงาน

       ·     นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่น

       ·     การพัฒนาการท่องเที่ยว รูปแบบและกระบวนการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

       ·     การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น

       ·     การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ยั่งยืน

           ๓. ด้านอาหาร เพื่อความมั่นคงยั่งยืน

 ·     ความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน

 ·     วัฒนธรรมการบริโภคชุมชนท้องถิ่น 

 ·     ศิลปะการจัดอาหาร ตำหรับอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ·     อาหารเพื่อสุขภาพคุณค่าทางโภชนาการและอาหารปลอดภัย

           ๔. ด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       ·     ความยั่งยืนของพลังงาน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

       ·     ความมันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น

       ·     การจัดการความขัดแย้งการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ

       ·     การบริหารและการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ

       ·     ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภาคการเกษตรและภาคการผลิต

       ·     การจัดการมลภาวะทางอากาศทางน้ำและขยะของเสียในชุมชนท้องถิ่น

      ๕. ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  ·     การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ·     การป้องกันการรักษาการเฝ้าระวังและการฟื้นฟูสุขภาพตามบริบทของชุมชน

  ·     การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพของชุมชน

  ·     เทคโนโลยีสารสนนเทศ     

         ๖. ด้านการศึกษา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

  ·     การปฏิรูปการศึกษา

  ·     การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

  ·     การบริหารการศึกษา

  ·     การศึกษาเพื่ออนาคตไทย

  ·     วรรณคดีไทย, ภาษาไทย

  ·     วัฒนธรรมไทย

  ·     ภาษาศาสตร์เพื่อการพัฒนา

จัดโดย :  เจ้าภาพร่วม :    
Suan Sunandha Rajabhat University    

ขอบคุณภาพประกอบจาก : http://www.hiclasssociety.com/?p=43106