Get Adobe Flash player

นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
2 2
8 8
2 2
9 9
Days
0 0
6 6
Hours
3 3
3 3
Minutes
0 0
8 8
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today7
Yesterday28
This week141
This month487
Total76339
Friday, 19 August 2022 15:03

Who Is Online

Guests : 6 guests online Members : No members online

Paper Status


รหัสบทความประเภทการนำเสนอชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่งหัวข้อเรื่องไฟล์อัพโหลดสถานะการชำระเงิน
บทความบทความปรับแก้ใบโอน
3โปสเตอร์การรับรู้คุณค่าการบริการที่มีผลกระทบต่อลูกค้าที่ภัตตาคารรีสอร์ท
      Author : Mr.อานุภาพ จิรัฐติกาล
การพัฒนาการท่องเที่ยวYesNoNo
4โปสเตอร์การรับรู้ผลิตภัณฑ์ไทยและประเทศในกลุ่ม AEC ของผู้บริโภคไทย
      Author : Mr.ชวลิต พิณทอง
การรพัฒนายกระดับYesNoNo
5โปสเตอร์โมเดลสมการโครงสร้างการประเมินการตลาดเชิงสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อความภักดีของลูกค้ารีสอร์ท
      Author : Mr.นายสมเกียรติ พิณทอง
การพัฒนาการท่องเที่ยวYesNoNo
6โปสเตอร์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีผลต่อการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมในมิติผู้บริโภค
      Author : Mr.อุดม ชนะสิทธิ์
การรพัฒนายกระดับYesNoNo
9ปากเปล่าการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษในศิลปวัฒนธรรมด้านพุทธศาสนาวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
      Author : กิตดา ปรัตถจริยา (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ภาษาศาสตร์YesYesNo
10ปากเปล่าพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้จากป่าชุมชนบ้านช่องแคบ
      Author : ปกรณ์ คมขำ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ความมันคงทรัพยากรYesNoNo
11โปสเตอร์“องค์ประกอบข้อตกลงระหว่างผู้จัดแสดงสินค้าและลูกค้า ที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าการจัดแสดงสินค้า” “Components of Engagement between Organiser and Customer in Value Perception of Exhibition”
      Author : ภูดิศ ภานุภ์คนันท์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
รูปแบบการสื่อสารYesNoNo
12ปากเปล่าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการจัดการ
      Author : Dr.เชฐธิดา กุศลาไสยานนท์
การพัฒนาการท่องเที่ยวYesYesYes
13โปสเตอร์ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
      Author : Missมัชฌิมา ศรีปักษา
ศึกษาเพื่ออนาคตYesYesYesYes
14โปสเตอร์ทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
      Author : Missพัชรีภรณ์ กันนุช
ศึกษาเพื่ออนาคตYesYesNoYes
15ปากเปล่าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการทำตลาดผลิตภัณฑ์โอทอป : กรณีศึกษา www.thaitambon.com
      Author : Mr.Thuangsub Sataranuvat www.rdi.ssru.ac.th/conference2014
การพัฒนาวิสาหกิจYesNoNo
16ปากเปล่าศักยภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่ประชาคมอาเซียน
      Author : ธีระดา ภิญโญ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศึกษาเพื่ออนาคตYesYesNo
17ปากเปล่าความรู้ และทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่ประชาคมอาเซียน
      Author : อดิศัย โทวิชา (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศึกษาเพื่ออนาคตYesYesNo
18ปากเปล่าประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ต่อการเจริญเติบโตของข้าวปทุมธานี 1
      Author : นายอรัญ ขวัญปาน
เศรษฐกิจพอเพียงYesYesNo
19ปากเปล่าวิเคราะห์ประสิทธิภาพสถาบันการเงินชุมชนจังหวัดพะเยา
      Author : Missวรัญญา ไชยทารินทร์
การรพัฒนายกระดับNoNoNo
21โปสเตอร์องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรูหรา ในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : Missยุวรา ฤทธิ์ดอน
การพัฒนาวิสาหกิจYesYesYesYes
22โปสเตอร์กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรานิสชิน ในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : Missศศิมา หวังสละ
การรพัฒนายกระดับYesYesYesYes
25ปากเปล่าการสร้างและพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เพื่ออบรมการสร้างบทเรียนบนเครือข่าย สำหรับครูโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : Mr.ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์
ปฏิรูปการศึกษาYesYesNo
26ปากเปล่าการเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา พนักงานในโรงแรม 3 ดาว
      Author : MissBenjaporn Yaemjamuang
การพัฒนาการท่องเที่ยวYesYesNo
27ปากเปล่าประสิทธิภาพในการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ในรูปแบบคลิปแอบถ่าย
      Author : Missศุภรดา ประภาวงศ์
รูปแบบการสื่อสารYesNoNo
28ปากเปล่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP
      Author : Missศุภวรรณ พันธุ์เกาะเลิ่ง
การพัฒนาวิสาหกิจYesYesNo
29ปากเปล่าการปรับตัวทางสังคมในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
      Author : กลัญญู เพชราภรณ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ปฏิรูปการศึกษาYesYesNo
30ปากเปล่าการเข้าถึงบริการสุขภาพของพระสงฆ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : Mrs.ธนพร วรรณกูล
พึ่งพาตนเองYesYesNo
31ปากเปล่าแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : ศศิธร เจตานนท์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
การพัฒนาการท่องเที่ยวYesYesNo
32ปากเปล่าพฤติกรรมของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครกับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
      Author : พูนทรัพย์ เศษศรี (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
การพัฒนาการท่องเที่ยวYesYesNo
34โปสเตอร์จิตรกรรมภาพเหมือนเจ้านายฝ่ายในที่ประทับอยู่ ณ วังสวนสุนันทา
      Author : Mr.จำนันต์ สารารักษ์
ศิลปYesYesNo
37ปากเปล่าศึกษาอุณหภูมิและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการประคบด้วยลูกประคบที่มีผลต่อความรู้สึกผ่อนคลายของผู้ที่ได้รับการประคบ
      Author : วิชาญ เลิศลพ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ป้องกันโรคภัยYesNoNo
40ปากเปล่าThe Experimental of Cyber Lab to Conceptual Change Through Laboratory Learning in Topic Newton’s Rings
      Author : Assist. Prof. Dr.Ammara Ittipongse
ศึกษาเพื่ออนาคตYesYesNo
41ปากเปล่าความสามารถการดูดซึมโลหะหนักในมลพิษอากาศด้วยมอสเพื่อใช้เป็นตัวดูดซึมทางชีวภาพ
      Author : Dr.พรรณทิพย์ กาหยี กาหยี
มลภาวะทางอากาศYesYesNo
42ปากเปล่าลักษณะการดูดซับไอออนตะกั่วและทองแดงแบบหนึ่งและสององค์ประกอบด้วยสาหร่ายช่อพริกไทย
      Author : Missวรัญญา ประสานวงศ์ และ ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล
มลภาวะทางอากาศYesYesYesYes
43ปากเปล่า ผลของโปรมแกรมการลดความอ้วนเด็กวัยก่อนเรียนด้วยวิธีการฝึกพ่อแม่ต่อความยาวรอบเอวและพฤติกรรมสุขภาพของพ่อแม่และเด็ก
      Author : มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
พึ่งพาตนเองYesNoNo
44ปากเปล่าตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณการจับกุมคดียาเสพติดในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : ชูเกียรติ ผุดพรมราช (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
การรพัฒนายกระดับYesYesNo
45ปากเปล่าผลของระยะเวลาในการหมักต่อองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์กะปิคลองโคน
      Author : Assist. Prof.นฤมล ประภาสุวรรรกุล
อาหารเพื่อสุขภาพYesYesNo
47ปากเปล่าสภาพปัญหาการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ของครูระดับมัธยมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพฯ
      Author : นายธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์
การรพัฒนายกระดับYesYesNo
49ปากเปล่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและฤทธิ์ทางชีวภาพของแก่นตะวัน
      Author : Assist. Prof.จันทนา กาญจน์กมล
อาหารเพื่อสุขภาพYesYesNo
50ปากเปล่าการพัฒนาแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ด้านสถิติประยุกต์ผ่านอุปกรณ์พกพา
      Author : Dr.สมรวย อภิชาติบุตรพงศ์
สารสนเทศYesYesNo
51โปสเตอร์ความหลากหลายทางชีวภาพของ แบคทีเรียกรดน้ำส้ม ในป่าเขตอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย
      Author : Missธนขวัญ บุษบัน
ความมันคงทรัพยากรYesYesNo
52ปากเปล่าพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมของนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
      Author : ผศ. รุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
สารสนเทศYesYesNo
53โปสเตอร์ยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าการบริการสาขาโรงแรมและภัตตาคารของจังหวัดสุพรรณบุรี
      Author : Mr.ศุภชัย เจนศักดิ์ศรีสกุล
การพัฒนาการท่องเที่ยวYesNoNoYes
54โปสเตอร์ประสิทธิผลของโลจิสติกส์ขนส่งข้าวไทย: ศึกษากรณีเส้นทางขนส่งจากจังหวัดนครสวรรค์-ส่งออกต่างประเทศ
      Author : Missกาญจน์วจี ธนโชติรุ่งสาทิส
รูปแบบการสื่อสารYesNoNoYes
55-
      Author : ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
NoNoNo
56โปสเตอร์การตรวจพบอะแคนทามีบาจากตัวอย่างฝุ่นที่เก็บจากเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์
      Author : นฤมล บุญมั่น (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ป้องกันโรคภัยYesYesYesYes
58ปากเปล่าWebSite ตำรับอาหารไทย ที่ปรุงรสด้วยพริกบางช้าง(พริกแห้ง)
      Author : ธวัฒน์ชัย ศิลังค์ประชา (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศิลปะการจัดอาหารNoNoNo
59ปากเปล่าการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ องค์ประกอบสู่ความสำเร็จที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดมหรรณพาราม สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
      Author : กาญจนา โพธิวิชยานนท์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ปฏิรูปการศึกษาNoNoNo
61-ความรู้ ทัศนคติ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : รังสิมา พัสระ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ป้องกันโรคภัยNoNoNo
62ปากเปล่าการวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพิจารณาเลือกรูปแบบการดำเนินโครงการ
      Author : Parinut S. (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
รูปแบบการสื่อสารNoNoNo
63ปากเปล่าการสอนฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัยโดยใช้วิธีสอนแบบ Interactive Science Simulations
      Author : ธนัฐ กรอบทอง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
สารสนเทศYesNoNo
65ปากเปล่าความคาดหวังในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
      Author : ภัทริยา ศรีสุข
ศึกษาเพื่ออนาคตYesYesNo
66ปากเปล่าแนวความคิดเห็นของประชาชนต่อการอนุรักษ์ดอนหอยหลอด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : อาจารย์ จันทร์เพ็ญ มีนคร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
จัดการสิ่งแวดYesYesNo
67ปากเปล่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
      Author : Missดาเรศ ชูยก
การรพัฒนายกระดับYesYesYesYes
68ปากเปล่าปัจจัยด้านบุคลิกภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการให้บริการของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : ภิญญาพัชญ์ มุณีแก้ว (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
การรพัฒนายกระดับYesYesNo
70ปากเปล่าการศึกษาผลของคาร์บอน แบล็คในวัสดุกระตุ้น (Expander) ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของขั่วลบในแบตเตอรี่
      Author : อาจารย์ สมศักดิ์ มีนคร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ความยั่งยืนYesYesNo
71ปากเปล่าการพัฒนาระบบสืบค้นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยใช้เครือข่ายความหมาย
      Author : กิตติยา พูนศิลป์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
นวัตกรรมNoNoNo
72โปสเตอร์พฤติกรรมการท่องเที่ยวต่อการเลือกกิจกรรมการนท่องเที่ยวเชิงวัฒนรรมในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
      Author : ดวงรัตน์ ด่านไทยนำ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
การพัฒนาการท่องเที่ยวNoNoNo
73ปากเปล่าประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงในการเคหะแห่งชาติ
      Author : Mr.อนุเทพ ศรีชวาลา
การสร้างความเข้มแข็งYesYesYesYes
75ปากเปล่าความคาดหวังในการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซึ่ยนในระดับมหาวิทยาลัย ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
      Author : อาภาภรณ์ โพธิ์กระจ่าง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศึกษาเพื่ออนาคตYesYesNo
77ปากเปล่าแนวทางการจัดการการตลาด สำหรับวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไทยทอมืออย่างยั่งยืน ในเขตภาคกลาง
      Author : Assist. Prof. Dr.ผศ. ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
การรพัฒนายกระดับYesYesNo
79โปสเตอร์ความเป็นพิษเบื้องต้นต่อเซลล์ไรทะเลของสารสกัดโกฐสอและมะแหลบ
      Author : Mr.กิตติศักดิ์ จันทร์สุข
ป้องกันโรคภัยNoNoNo
80ปากเปล่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจรับจัดทำบัญชีในเขต กรุงเทพมหานคร
      Author : นางลัดดา หิรัญยวา
เศรษฐกิจพอเพียงYesYesNo
82ปากเปล่าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจค้าปลีกในยุค E-Commerce เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวพัชราภรณ์ เลขยันต์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
การรพัฒนายกระดับYesYesNo
83ปากเปล่าการประเมินคุณภาพการบริการของสำนักงานบัญชี ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์
      Author : ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
เศรษฐกิจพอเพียงYesYesNo
84ปากเปล่าการพัฒนาแบบวัดความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวทางงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มัธยม)
      Author : Mr.เกตุม สระบุรินทร์
ศึกษาเพื่ออนาคตYesYesYes
85โปสเตอร์การพัฒนาระบบการสื่อสารทางเว็บไซต์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : Missอณิธิตา ยมสาร
บริหารการศึกษาYesYesNo
86ปากเปล่าการดำเนินงาน และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของกรมประชาสัมพันธ์
      Author : Missสาวิตรี ชีวะสาธน์
การรพัฒนายกระดับYesYesNo
87ปากเปล่าปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานในสถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
      Author : ศิวิไล ชยางกูร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
การรพัฒนายกระดับYesYesNo
88ปากเปล่าการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : Dr.พ.ต.อ.ดร.นพดล บุรณนัฎ
บริหารการศึกษาNoNoNo
89ปากเปล่าการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง การเชื่อมประพจน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เพลง
      Author : Mr.ธนวิษณ์ ศรีจันทร์
ปฏิรูปการศึกษาYesNoNo
90ปากเปล่าปัจจัยความสำเร็จของผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : ดร.วิบูลย์ แสงกาญจนวนิช (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
การพัฒนาวิสาหกิจNoNoNo
91ปากเปล่าการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
      Author : Dr.นัทนิชา หาสุนทรี
ปฏิรูปการศึกษาNoNoNo
92ปากเปล่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออาหารท้องถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย
      Author : Mr.อภิณัทธ์ บุญนาค
วัฒนธรรมYesNoNo
93ปากเปล่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ช้อนกาแฟน้ำตาลมะพร้าวของตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : Mrs.วรรณี สุทธใจดี
การพัฒนาและยกYesYesNo
95ปากเปล่าการจัดการแรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตการทำงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร
      Author : Mr.จำรัส อึ้งศรีวงษ์
การเคลื่อนย้ายสินค้าYesNoNo
96ปากเปล่าการใช้บทเรียนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
      Author : Dr.นางกรรณิการ์ อนัคฆกุล
ปฏิรูปการศึกษาYesNoNo
97ปากเปล่าบทบาทที่รับรู้และบทบาทที่คาดหวังในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : พิศณุ พูนเพชรพันธุ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
บริหารการศึกษาNoNoNo
98ปากเปล่าการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการจัดการคุณภาพ
      Author : นวรัตน์ สมนาม (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ปฏิรูปการศึกษาNoNoNo
101ปากเปล่าการศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การสอนแบบเอ็มไอเอ(MIA)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
      Author : Missสมจิตร จันทชาติ
ศึกษาเพื่ออนาคตYesYesNoYes
104ปากเปล่ากี่เล็ก ยกหนึ่ง ข่มหนึ่ง เครื่องสานสู่งานทอ
      Author : Missชนัญชิดา ยุกติรัตน์
ศิลปYesYesNo
105ปากเปล่าลวดลายมัดย้อมในงานหัตถกรรมปอ
      Author : Missชนัญชิดา ยุกติรัตน์
ศิลปYesYesNo
106ปากเปล่าเครื่องเรือนรับแขกแนวคิดจิตรกรรมฝาผนังไทย
      Author : Mr.นภดล สังวาลเพ็ชร
ศิลปYesNoNo
111ปากเปล่าแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนในตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : ฒาลิศา เนียมมณี (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ความมันคงทรัพยากรNoNoNo
112ปากเปล่าการพัฒนระบบสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านโภชนาการ
      Author : Assist. Prof.นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย์
ความมั่นคงYesYesNo
114ปากเปล่าการพัฒนาออนโทโลยีสำหรับสืบค้นการบำบัดโรคด้วยสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
      Author : Assoc. Prof.ทวีชัย อังกุรนาค
ป้องกันโรคภัยYesYesNo
115ปากเปล่าเปิดมุมมองใหม่การท่องเที่ยวเกาะรัตน์โกสินทร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
      Author : Missดลใจ ฆารเรือง
การพัฒนาการท่องเที่ยวYesYesNo
116ปากเปล่าการสำรวจความต้องการของนักศึกษาเรื่องการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ระบบการให้คะแนน ตัดเกรดและส่งเกรดวิชาโครงงานกรณีศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : Missสุวิมล คุปติวุฒิ
ปฏิรูปการศึกษาYesYesNoYes
117ปากเปล่ารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยมีอิทธิพลต่ออาหารท้องถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย
      Author : Mr.อภิณัทธ์ บุญนาค
วัฒนธรรมYesNoNo
119ปากเปล่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตนเองของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
      Author : Mrs.สินีนุช หลวงพิทักษ์
ป้องกันโรคภัยYesYesNo
121โปสเตอร์การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง โปรตีน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะแบบแนะนำ
      Author : Mrs.วรนุช เชื้ออ่อน
ศึกษาเพื่ออนาคตYesYesYes
124ปากเปล่าการวัดเจตคติต่อการเรียนวิชา English Composition for Daily Life ของนักศึกษาชั้นปีที่1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : พลัณณพัตถ์ ศิริวงศ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ปฏิรูปการศึกษาNoNoNo
125ปากเปล่าการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยพลังงานทดแทนแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และนนทบุรี
      Author : Assoc. Prof.ฃัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
ความยั่งยืนYesYesNo
126โปสเตอร์ความคาดหวังของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพังงาต่อการพัฒนาวิชาชีพด้วยรูปแบบต่างๆ
      Author : นาย อรัญวุฒิ ขวัญเดือน
บริหารการศึกษาYesYesYesYes
127ปากเปล่า
      Author : ampai (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศิลปYesNoNo
128ปากเปล่าการพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
      Author : Missนลิน สีมะเสถียรโสภณ
ภาษาศาสตร์YesYesNo
129โปสเตอร์Factors Prediction Newborn Weight in Amphour Mungsamsip Ubon Ratchathani Province ปัจจัยทำนายน้ำหนักทารกแรกเกิดในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
      Author : Mrs.ชลธิชา อรุณพงษ์
ฟื้นฟูสุขภาพYesYesYes
133โปสเตอร์ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่อภาวะสุขภาพของประชาชนวัยผู้ใหญ่ตอนกลางในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
      Author : Mrs.ขวัญจิต เพ็งแป้น
พึ่งพาตนเองYesYesYes
134ปากเปล่าการมีส่วนร่วมของผู้นำสี่เสาหลักในการบริหารจัดการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น: กรณีศึกษา “ตารีอีนา” ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
      Author : Mr.อาจารย์สุรชัย ไวยวรรณจิตร
ภาษาศาสตร์YesYesNo
135โปสเตอร์กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของกลุ่มโรงเรียนหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
      Author : Missขนิษฐา วงษ์โม้
บริหารการศึกษาYesYesYesYes
137ปากเปล่าระดับความรู้ในการจัดการน้ำเสียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
      Author : Mrs.ถนอมวงศ์ ชุ่มดี
มลภาวะทางอากาศYesYesYesYes
138โปสเตอร์สภาพและปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในโรงเรียนตามทัศนะของผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
      Author : Missนางสาวณัฐญาดา เอกกุล
สารสนเทศYesYesYesYes
139โปสเตอร์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของน้ำตาลแคสเตอร์
      Author : Mrs.แสงดาว หมวกเหล็ก
จัดการสิ่งแวดYesYesYes
140ปากเปล่ารูปแบบการพัฒนาชุมชนบนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
      Author : Dr.สุขเกษม ขุนทอง
การรพัฒนายกระดับYesYesYesYes
141ปากเปล่าแนวทางแก้ปัญหาผู้สอนขาดความรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบสอน
      Author : Missสุวิมล คุปติวุฒิ
ปฏิรูปการศึกษาYesYesNoYes
142ปากเปล่าคุณลักษณะการบริหารจัดการเพื่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
      Author : รวมพร ทองรัศมี (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
บริหารการศึกษาYesNoNoYes
144โปสเตอร์Osteoporosis Preventive Behaviors among the elderly in Ubonratchathani province.พฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของผู้สูงอายุ ในจังหวัดอุบลราชธานี
      Author : Missมนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์
ฟื้นฟูสุขภาพYesYesYes
147โปสเตอร์การศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเข้าเรียนในสถาบันสอนภาษาจีนของผู้ปกครองและบุตรหลาน: กรณีศึกษา โรงเรียนฮัลโหล หนีห่าว
      Author : Mr.สรศักดิ์ นิมิตรัตนพร
ศึกษาเพื่ออนาคตYesYesYesYes
148โปสเตอร์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำของลูกค้า FN FACTORY OUTLET
      Author : Missวิไลวรรณ รัตนวิวัลย์
นวัตกรรมYesYesYesYes
149โปสเตอร์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : Missกนกวรรณ แสงรัตนชัยกุล
วัฒนธรรมYesYesYesYes
150โปสเตอร์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : Missศรัญญา ศิริมาศเกษม
นวัตกรรมYesYesYesYes
151ปากเปล่านาฏยดุริยางคศิลป์รัตนโกสินทร์ประดิษฐ์ใหม่ กรณีศึกษา ระบำโบราณคดีชุดเพลงระบำสุโขทัย
      Author : Missมณรดา ศิลปบรรเลง
นาฏศิลป์YesYesYesYes
152โปสเตอร์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านขายยาที่มีต่อบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา กรณีศึกษา: บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด.
      Author : Missสุขฤดี เกษมพิพัฒน์กุล
ศึกษาเพื่ออนาคตYesYesYesYes
153ปากเปล่าการศึกษากระบวนการรักษาโรคเรื้อนกวางด้วยการแพทย์แผนไทย กรณีศึกษาคนไข้อาสาสมัครกรมราชทัณฑ์จังหวัดเชียงราย
      Author : Missสายฝน สมภูสาร
ป้องกันโรคภัยYesYesYesYes
154โปสเตอร์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำเวชภัณฑ์ยาที่ผลิตภายในประเทศไทยของสถานพยาบาลประเภทคลินิคและโรงพยาบาล
      Author : Mr.ไพศาล เกษมพิพัฒน์กุล
ศึกษาเพื่ออนาคตYesYesYesYes
156ปากเปล่าความหลากชนิดของนกชายคลอง ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : นิธินาถ เจริญโภคราช (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ความมันคงทรัพยากรYesNoNo
157ปากเปล่าความหลากชนิดของนกชายคลอง ในเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : นิธินาถ เจริญโภคราช (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ความมันคงทรัพยากรYesYesNo
158ปากเปล่าการจัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลความหลากชนิดของนก ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : เพชรพนม จิตมั่น (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ความมันคงทรัพยากรYesYesNo
159ปากเปล่าสภาพปัญหาและทิศทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของกรมประชาสัมพันธ์
      Author : กัญภัส อู่ตะเภา
ศึกษาเพื่ออนาคตYesYesNo
160ปากเปล่าแนวทางการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อการอยู่ร่วมกันของชุมชนและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
      Author : ภัทราพร เปรมประเสริฐ
ความมันคงทรัพยากรYesYesYes
165ปากเปล่าฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราในขนมนึ่งด้วยไอน้ำจากน้ำมันหอมระเหยของพืชสวนครัว
      Author : จรรยพัฒน์ แสงสุวรรณ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ความมั่นคงYesYesNo
167โปสเตอร์ การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจซื้อสินค้าออร์แกนิค
      Author : Missอรอนงค์ พึ่งชู
การพัฒนาและยกYesYesNoYes
168โปสเตอร์สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) จังหวัดเพชรบูรณ์
      Author : Missนางสาวสุวรรณา ซุยมุลละ
บริหารการศึกษาYesYesYes
169ปากเปล่าความเปลี่ยนแปลงของสังคมกับการบริหารงานโรงละคร
      Author : Missชิตสุภางค์ อังสวานนท์
นาฏศิลป์YesYesNo
170ปากเปล่าพื้นที่ถนนราชดำเนินในมิติวัฒนธรรม
      Author : Assist. Prof.รศ.วีณา เอี่ยมประไพ
ศิลปYesYesNo
171ปากเปล่าทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลกระทบของการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
      Author : Mrs.มีนา เชาวลิต
การพัฒนาการท่องเที่ยวYesYesNo
172ปากเปล่าการออกแบบหนังสือภาพสำหรับเด็ก จากเรื่องเล่าของหิ่งห้อยอัมพวา
      Author : Mr.มารุต พิเชษฐวิทย์
พัฒนาหลักสูตรYesYesNo
173ปากเปล่าการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยภูมิปัญญาพื้นบ้าน กรณีศึกษาที่พักสงฆ์ถ้ำกระบอก
      Author : Missวรรณวิมล เมฆวิมล
ป้องกันโรคภัยYesYesNo
174โปสเตอร์ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรม ของผู้บริโภคที่เป็นผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : Missยุธิดา สิรไอยรา
นวัตกรรมYesYesYes
175-กลุ่มช่วยเหลือตนเองกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตตนเองต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในตำบลบางนางลี่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : วชิรพร โชติพานัส โชติพานัส
ฟื้นฟูสุขภาพYesYesNo
176ปากเปล่ารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
      Author : Dr.ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์
ฟื้นฟูสุขภาพYesYesNo
177ปากเปล่าทัศนคติผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพโรคเบาหวานต่อแพทย์แผนไทย
      Author : บุญศรี เลิศวิริยจิตต์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ป้องกันโรคภัยYesYesNo
178ปากเปล่าอัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์
      Author : Assist. Prof.ฤดี นิยมรัตน์
ศิลปYesNoNo
179ปากเปล่าความสุขในชีวิตของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : Missสุรางค์ เชื้อวณิชชากร
ฟื้นฟูสุขภาพYesYesNo
180ปากเปล่าปัจจัยด้านบุคคล ครอบครัว และสังคมที่มีความสัมพันธ์กับความสุข ของผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ
      Author : Assoc. Prof.พูนสุข ช่วยทอง
ฟื้นฟูสุขภาพYesYesNo
181ปากเปล่าพฤติกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ของนักศึกษาพยาบาลราชภัฏสวนสุนันทา*
      Author : Assoc. Prof.พูนสุข ช่วยทอง
วัฒนธรรมYesYesNo
182ปากเปล่าtest
      Author : Administrator
ศิลปYesYesYes
183ปากเปล่าปรากฏการณ์ทางสังคมของสังคมเมือง : กรณีศึกษาชุมชนท่าน้ำสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
      Author : รองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒน์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ความมันคงทรัพยากรYesYesNo
184ปากเปล่าบทบาทของผู้นำที่มีต่อกระบวนการจัดการความรู้ วิสาหกิจชุมชน ที่ประสบความสำเร็จ ภายใต้โครงการ สินค้าประเภทหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว จังหวัดบุรีรัมย์ : ถอดบทเรียน
      Author : สุพัตรา รักการศิลป์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
การพัฒนาวิสาหกิจYesNoNo
185ปากเปล่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ำของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
      Author : Missวิภาวรรณ อะสงค์
ป้องกันโรคภัยYesYesYes
186ปากเปล่าความพึงพอใจในการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านบริการระบบเครือข่ายไร้สาย ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : สมชาย บัวรุ่ง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
สารสนเทศYesNoNo
187ปากเปล่าtest
      Author : Administrator
นาฏศิลป์NoNoNo

จำนวนทั้งหมด   138   เรื่อง
จัดโดย :  เจ้าภาพร่วม :    
Suan Sunandha Rajabhat University    

ขอบคุณภาพประกอบจาก : http://www.hiclasssociety.com/?p=43106