นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
1 1
9 9
2 2
0 0
Days
1 1
6 6
Hours
5 5
8 8
Minutes
1 1
3 3
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today1
Yesterday11
This week48
This month268
Sunday, 28 February 2021 01:28

Who Is Online

Guests : 4 guests online Members : No members online

 

 
 
 

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มดังนี้

๑.      รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายประกอบด้วย ๓ รางวัล

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น แบบบรรยายระดับชาติ

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีมาก แบบบรรยายระดับชาติ

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดี แบบบรรยายระดับชาติ

๒.     รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ประกอบด้วย ๓ รางวัล

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น แบบโปสเตอร์ระดับชาติ

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีมาก แบบโปสเตอร์ระดับชาติ

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดี แบบโปสเตอร์ระดับชาติ

๓.     รางวัลการประกวดน้ำพริกลงเรือ (ตำรับวังสวนสุนันทา)

 

******หมายเหตุ  ทุกรางวัลจะได้รับโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ

 

จัดโดย :  เจ้าภาพร่วม :        
Suan Sunandha Rajabhat University