นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
1 1
9 9
9 9
9 9
Days
1 1
1 1
Hours
2 2
6 6
Minutes
0 0
4 4
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today9
Yesterday6
This week9
This month258
Monday, 17 May 2021 19:56

Who Is Online

Guests : 5 guests online Members : No members online

 

 
 
 

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มดังนี้

๑.      รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายประกอบด้วย ๓ รางวัล

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น แบบบรรยายระดับชาติ

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีมาก แบบบรรยายระดับชาติ

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดี แบบบรรยายระดับชาติ

๒.     รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ประกอบด้วย ๓ รางวัล

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น แบบโปสเตอร์ระดับชาติ

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีมาก แบบโปสเตอร์ระดับชาติ

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดี แบบโปสเตอร์ระดับชาติ

๓.     รางวัลการประกวดน้ำพริกลงเรือ (ตำรับวังสวนสุนันทา)

 

******หมายเหตุ  ทุกรางวัลจะได้รับโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ

 

จัดโดย :  เจ้าภาพร่วม :        
Suan Sunandha Rajabhat University