รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มดังนี้

๑.      รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายประกอบด้วย ๓ รางวัล

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น แบบบรรยายระดับชาติ

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีมาก แบบบรรยายระดับชาติ

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดี แบบบรรยายระดับชาติ

๒.     รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ประกอบด้วย ๓ รางวัล

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น แบบโปสเตอร์ระดับชาติ

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีมาก แบบโปสเตอร์ระดับชาติ

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดี แบบโปสเตอร์ระดับชาติ

๓.     รางวัลการประกวดน้ำพริกลงเรือ (ตำรับวังสวนสุนันทา)

 

******หมายเหตุ  ทุกรางวัลจะได้รับโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ