นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
1 1
9 9
9 9
9 9
Days
1 1
1 1
Hours
5 5
0 0
Minutes
5 5
5 5
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today9
Yesterday6
This week9
This month258
Monday, 17 May 2021 20:20

Who Is Online

Guests : 3 guests online Members : No members online

 

 
 
 

หัวข้อการประชุม

การจัดประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ตำรับอาหารไทยสู่ครัวโลก : อาหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” มีประเด็นที่สำคัญ ประกอบด้วยหัวข้อในการประชุมวิชาการระดับชาติ แบ่งออกเป็น ๖ ด้าน ดังนี้

 

ด้านตำรับอาหารไทยสู่ครัวโลก

- คหกรรมศาสตร์

- อาหารเพื่อสุขภาพ

- ตำรับอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

- วัฒนธรรมการบริโภคชุมชนท้องถิ่น 

- การเชื่อมโยงสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

- การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น

- การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ยั่งยืน

- อาหารเพื่อการพัฒนาชนบท

- เศรษฐกิจพอเพียง

- โภชนาการชุมชน

ศิลปะในงานอาหาร

           - ศิลปะประดิษฐ์

- ศิลปะสัมพันธ์

- ศิลปะการจัดอาหาร

- งานประณีตศิลป์ งานใบตอง และงานดอกไม้สด

- ออกแบบสิ่งทอ แฟชั่นผ้า เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องแต่งกาย

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการบรรจุ

- เทคโนโลยี ที่ใช้ในครัวเรือน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- โภชนศาสตร์การกีฬา

- อุตสาหกรรมอาหารและการบริหาร

- พิษวิทยา มาตรฐานและความปลอดภัยในอาหาร

- โภชนาการกับการส่งเสริมสุขภาพ

ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

- คหกรรมศาสตร์ศึกษา

- บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

- การพัฒนาครอบครัว เด็กและสังคม

- ที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อม

- การบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

- ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สาขาอื่นๆ

 

จัดโดย :  เจ้าภาพร่วม :        
Suan Sunandha Rajabhat University