นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
1 1
9 9
2 2
0 0
Days
1 1
7 7
Hours
5 5
8 8
Minutes
1 1
5 5
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today2
Yesterday11
This week49
This month269
Sunday, 28 February 2021 02:28

Who Is Online

Guests : 5 guests online Members : No members online

 

 
 
 

กำหนดการสำคัญ

กำหนดการลงทะเบียนและส่งบทความฉบับสมบูรณ์

กำหนดการลงทะเบียนและส่งบทความ

ลงทะเบียนและส่งบทความฉบับสมบูรณ์

บัดนี้ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็น ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ 

แจ้งผลและปรับแก้บทความ

๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เป็น ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  เป็น ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

นำเสนอผลงาน

๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ www.rdi.ssru.ac. th/conference 2015

 

 

การลงทะเบียนและชำระเงิน

อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน

ประเภทของการเข้าร่วมประชุม

ก่อนวันที่
๑๕ ต.ค. ๕๘ 

ระหว่างวันที่ ๑๖ ต.ค. ๕๘ - ๑๕ พ.ย. ๕๘

นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์(ภาษาไทย)

๓,๘๐๐.-

๔,๒๐๐.-

นำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับชาติ(ภาษาไทย)

๓,๘๐๐.-

๔,๒๐๐.-

เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)

๒,๐๐๐.-

๒,๕๐๐.-

หมายเหตุ การชำระค่าลงทะเบียน ๑ ครั้ง ต่อ ๑ บทความ

ผู้นำเสนอผลงานทั้งภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย ต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ ๓๑ ต.ค. ๕๘
เพื่อตีพิมพ์ลงงานลงใน Proceeding

 

การชำระเงิน

โอนเงินผ่าน  ธนาคารกรุงเทพสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชื่อบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนา-การวิจัยและบริการวิชาการ เลขที่บัญชี ๐๗๔ – ๗ - ๓๘๑๑๐ – ๑  เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินที่ เมนู ผลพิจารณาบทความ (ทำการ Login)

 

 

จัดโดย :  เจ้าภาพร่วม :        
Suan Sunandha Rajabhat University