แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมวิชาการ

 

รหัสบทความ ประเภทการนำเสนอ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง หัวข้อเรื่อง Download

 

1

ปากเปล่า การศึกษา Carbon materials ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุกระตุ้น
      Author : ผศ.สมศักดิ์ มีนคร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิศวกรรม Download
2 ปากเปล่า ปัจจัยสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวพัชราภรณ์ เลขยันต์
บริหารธุรกิจ Download
3 ปากเปล่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัดนครปฐม
      Author : ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศิลปะ Download
4 ปากเปล่า การปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์ขนาดย่อมกับกระแสเทคโนโลยี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
      Author : อาจารย์อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
บริหารธุรกิจ Download
5 ปากเปล่า การพิมพ์ลายบนขนมชั้น
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์
วิทยาศาสตร์ Download
6 ปากเปล่า บทบาทของการควบคุมภายในในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรธุรกิจ
      Author : นางสาวอภิญญา วิเศษสิงห์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
บริหารธุรกิจ Download
7 ปากเปล่า การศึกษาเวลามาตรฐานในการประกอบกระดานปักหมุด
      Author : นางสาวปริณัฐ แซ่หวุ่น
วิศวกรรม Download
8 ปากเปล่า การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใช้โปรแกรม ActivInspire สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : อาจารย์บุตรศิรินทร์ จิวพานิชย์
ครุศาสตร์ Download
9 ปากเปล่า Suan Sunandha Rajabhat University’s Image among Student’s Parents ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในทัศนะของผู้ปกครอง
      Author : นางสาวิตรี สุวรรณโณ
  Download
10 ปากเปล่า ปริมาณอุปสงค์และสภาพปัญหาของวิสาหกิจชุมชน อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
      Author : ผศ.อรัญ ขวัญปาน
มนุษยศาสตร์ Download
11 ปากเปล่า ลวดลายผ้าพิมพ์แผนที่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย
      Author : นางสาวจรรจิรา โมน่า
ศิลปะ Download
12 ปากเปล่า สภาพแวดล้อมในองค์การที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
      Author : ดร.จันทร์เพ็ญ มีนคร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์ Download
13 ปากเปล่า ความสำคัญกับความเคลื่อนไหวแฟชั่นและความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้บริโภค
      Author : มนันยา มีนคร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์ Download
14 ปากเปล่า การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส1 เรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)
      Author : นางสาววาริยา พุทธปฏิโมกข์
ครุศาสตร์ Download
15 ปากเปล่า การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของบุคลากรต่อเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : นางสาวนันทิดา โอฐกรรม
มนุษยศาสตร์ Download
16 ปากเปล่า การสำรวจแบคทีเรียก่อโรคในปลานิลจากแหล่งเพาะพันธุ์ปลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
      Author : อาจารย์ ดร.คณิตดา ทองขาว
  Download
17 ปากเปล่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการทางการศึกษาของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : นวพร ทองนุช (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์ Download
18 - ประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Speexx ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : นางสาวพัทธนันท์ ชัยบุตร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
บริหารธุรกิจ Download
19 ปากเปล่า มาตรวัดความสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงในงานประชาสัมพันธ์
      Author : วิภาณี แม้นอินทร์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
บริหารธุรกิจ Download
20 ปากเปล่า ความคาดหวังและความพึงพอใจทางการศึกษาของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : สมทบ แก้วเชื้อ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์ Download
21 ปากเปล่า อิทธิพลทางแนวคิดของอิศรา อมันตกุลต่อนักข่าวยุคปัจจุบัน
      Author : Srasit Vithayarat (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์ Download
22 ปากเปล่า พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการออกกำลังกายในเด็กวัยเรียน
      Author : อาจารย์ ดร.อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ
วิทย์สุขภาพ Download
23 ปากเปล่า การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การพับใบตอง สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : ศราวุฒิ แย้มดี (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ครุศาสตร์ Download
24 ปากเปล่า การพัฒนาแบบวัดความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวทางงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      Author : เกตุม สระบุรินทร์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ครุศาสตร์ Download
25 ปากเปล่า การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
      Author : เกตุม สระบุรินทร์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์ Download
26 ปากเปล่า การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องกระทบและเครื่องลิ่มนิ้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : ธราพงษ์ ทองกระจ่าง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ครุศาสตร์ Download
27 ปากเปล่า พฤติกรรมผู้ดูแลเด็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
      Author : อาจารย์สุมาลา สว่างจิต
วิทย์สุขภาพ Download
28 - ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ
วิทย์สุขภาพ Download
29 ปากเปล่า การเปิดรับข่าวสาร และการรับรู้โฆษณาเชิญชวนการท่องเที่ยวที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
      Author : ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ
มนุษยศาสตร์ Download
30 ปากเปล่า การจัดการขยะชุมชน ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
      Author : นางสาววรันลักษณ์ ภักดิ์ใจดี
บริหารธุรกิจ Download
31 ปากเปล่า บาปและบุญที่สะท้อนผ่านละครโทรทัศน์เรื่องห้องหุ่น
      Author : นายวิชชา สันทนาประสิทธิ์
มนุษยศาสตร์ Download
32 ปากเปล่า รูปลักษณ์ภายนอกของผลไม้ไทยที่เป็นดัชนีบ่งชี้ความแก่เหมาะสำหรับนำไปรับประทาน : กรณีศึกษา ส้มโอ แตงโม มะม่วง ทุเรียน สับปะรด กล้วย
      Author : ดร.โกมล ไพศาล (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์ Download
33 ปากเปล่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการในวิชาฟิสิกส์ 1ของ นักศึกษาฟิสิกส์ชั้นปีที่1 สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ที่ได้รับการสอนโดยการสร้างเงื่อนไข ในการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : ดร.วิชาญ เลิศลพ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ครุศาสตร์ Download
34 ปากเปล่า การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมในโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
      Author : ดร.วิชาญ เลิศลพ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทยาศาสตร์ Download
35 ปากเปล่า การทำการทดสอบความถดถอยของโปรแกรมแบบอัตโนมัติ
      Author : นางธนภรณ์ พันธุปรีชารัตน์
วิทยาศาสตร์ Download
36 ปากเปล่า ระบบจัดการข้อมูลผลงานประพันธ์บนสื่อดิจิทัลของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
      Author : นายเปรมกมล จันทร์กวีกูล
มนุษยศาสตร์ Download
37 - การฟื้นฟูอาคารประวัติศาสตร์ เพื่อวิสาหกิจที่มิได้หวังผลกำไรสูงสุด กรณีศึกษา : พิพิธภัณฑ์บ้านหลวงราชไมตรี ชุมชนจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
      Author : นายก่อเกียรติ นิมมล (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศิลปะ Download
38 - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตดุสิต
      Author : ชัชรินทร์ ศาสตร์เสริม (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
  Download
39 ปากเปล่า ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
      Author : อัญชลี จันทาโภ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์สุขภาพ Download
41 - อิทธิพลของการแต่งกายและกล้ามเนื้อของดาราต่อการออกกำลังกายของแฟนๆ
      Author : อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช
มนุษยศาสตร์ Download
42 ปากเปล่า การเสริมสร้างศักยภาพพื้นที่ที่มีแหล่งกำเนิดน้ำเสียเข้าสู่ระบบการติดตามเฝ้าระวังด้านคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : นายชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
วิทยาศาสตร์ Download
43 ปากเปล่า ความรุนแรงไม่ใช่เรื่องสนุก: อิทธิพลของความรุนแรงและความแปลกแยก ที่มีผลต่อความสนุกของละครโทรทัศน์
      Author : อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช
มนุษยศาสตร์ Download
44 ปากเปล่า ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : อาจารย์วิสุทธิ์ ศิริพรนพคุณ
วิทยาศาสตร์ Download
45 ปากเปล่า พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์OTOPผ้าพื้นเมืองของจังหวัด ยะลาของผู้บริโภค
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาลดา พรประเสริฐ
บริหารธุรกิจ Download
46 - การศึกษาการใช้เส้นใยกล้วยผสมคอนกรีต
      Author : นายพงษ์สกร ต้นสายเพ็ชร์
วิศวกรรม Download
47 - การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสาธิต โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง โปรแกรมประมวลผลคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
      Author : นายนำพล มากสอน
ครุศาสตร์ Download
48 ปากเปล่า แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดระนอง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
      Author : อาจารย์ณัฐสินี สงจันทร์
มนุษยศาสตร์ Download
49 ปากเปล่า ปัจจัยการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : นางสาวนลิน สีมะเสถียรโสภณ
บริหารธุรกิจ Download
50 ปากเปล่า The Need for Redefining Thai Slavery in History Textbooks
      Author : ญาณินี ไพทยวัฒน์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์ Download
51 - ผลการป้องกันรังสีของข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวก่ำดอยมูเซอและเปลือกมังคุด ในเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซด์
      Author : นางสาวมนชนก บำรุงชัย
วิทยาศาสตร์ Download
52 ปากเปล่า ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำหรับการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตาแดง
      Author : นายอนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
วิทยาศาสตร์ Download
53 - แบบฝึกการเขียนกับประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถ การเขียนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาจีน
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน บรรณาธรรม
มนุษยศาสตร์ Download
54 ปากเปล่า กลยุทธ์การแก้ปัญหาหนี้สินของผู้ประกอบการรายย่อย
      Author : ศิวิไล ชยางกูร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
บริหารธุรกิจ Download
55 ปากเปล่า ความหลากชนิดของนกอพยพบริเวณชายฝั่งทะเลในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ เจริญโภคราช
วิทยาศาสตร์ Download
56 -
      Author : ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ
  Download
57 ปากเปล่า รูปแบบการเรียนรู้ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : อาจารย์กลัญญู เพชราภรณ์ เพชราภรณ์
ครุศาสตร์ Download
58 ปากเปล่า เครือข่ายทางสังคมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำบางน้อย
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรภร พลพนาธรรม
บริหารธุรกิจ Download
59 ปากเปล่า การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ โดยใช้ cyber laboratory ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย ตนเอง
      Author : อมรา อิทธิพงษ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ครุศาสตร์ Download
60 ปากเปล่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของหน่วยจัดการศึกษา โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
      Author : ณัฐวรรณ ครุฑสวัสดิ์
มนุษยศาสตร์ Download
61 ปากเปล่า คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์
วิทย์สุขภาพ Download
62 ปากเปล่า การจัดระบบบริการแท็กซี่โดยสารสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก
      Author : เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์ Download
64 ปากเปล่า แบบจำลองการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ผังนิรันดร์
มนุษยศาสตร์ Download
65 - พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาใน จังหวัดนนทบุรี
      Author : นางชุติมา คล้ายสังข์
บริหารธุรกิจ Download
66 ปากเปล่า การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของตนเอง ในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ฐิติเวส (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ครุศาสตร์ Download
67 ปากเปล่า การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ: การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ขับรถสาธารณะแท็กซี่
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ฐิติเวส (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ครุศาสตร์ Download
68 ปากเปล่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาภรณ์ อรุณดี
มนุษยศาสตร์ Download
69 -
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล
วิทยาศาสตร์ Download
70 ปากเปล่า การบริหารความเสี่ยงธุรกิจโรงแรมในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
      Author : อตินุช เจ้ยงาน (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์ Download
71 ปากเปล่า การศึกษารูปแบบการรู้เท่าทันสื่อสำหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคกลาง
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี วัฒนสิน
มนุษยศาสตร์ Download
72 ปากเปล่า การสร้างคุณค่าในการจัดการซัพพลายเชน กรณีศึกษาของสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดนนทบุรี
      Author : วิศวะ อุนยะวงษ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
บริหารธุรกิจ Download
73 ปากเปล่า การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
      Author : ผศ.ดร. วนิดา ฉัตรวิราคม (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ครุศาสตร์ Download
74 ปากเปล่า ขนมทองม้วนจากแป้งข้าวกล้องงอกพื้นเมืองสุรินทร์
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราภรณ์ แก้วกูล
มนุษยศาสตร์ Download
75 ปากเปล่า พระราชอุทยานสวนสุนันทากับการแพทย์แผนไทย
      Author : ภัทรพล พัฒนาเมธากุล (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์สุขภาพ Download
76 ปากเปล่า การพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในเขตการไฟฟ้านครหลวง
      Author : สมรวย อภิชาติบุตรพงศ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์ Download