รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ

กลุ่มการศึกษา 

1. ศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4. รองศาสตราจารย์ ดร.กุญชรี ค้าขาย                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์                     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7. รองศาสตราจารย์ธีระดา ภิญโญ                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

8. ดร.ผดุงชัย ภู่พิพัฒน์                                             สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสาดกระบัง

 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย         โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

2. ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีคำ                                   มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. ศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย์                        มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

4. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี                           มหาวิทยาลัยมหิดล

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์                     สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

6. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล            มหาวิทยาลัยมหิดล

7. รองศาสตราจารย์พิศณุ พูนเพชรพันธุ์                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

8. รองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒน์                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์            มหาวิทยาลัยมหิดล

12. ดร.ศยามล เจริญรัตน์                                          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13. ดร.รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

กลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์                     มหาวิทยาลัยบูรพา

2. รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง                         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์                            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค                     มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ปริณภา จิตราภัณฑ์                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

กลุ่มศิลปะและการออกแบบ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  ปิฏกรัชต์                    มหาวิทยาลัยมหิดล

2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์                             มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ                  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

4. รองศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสาดกระบัง

 

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล                   มหาวิทยาลัยมหิดล

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7. รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

9. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์                        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสาดกระบัง

10. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ                 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสาดกระบัง

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร   

12. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

13. รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

14. รองศาสตราจารย์ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา กาญจน์กมล               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

กลุ่มพยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ     

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช         

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา             มหาวิทยาลัยมหิดล

3. รองศาสตราจารย์ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7. ดร.เปรมวดี คฤหเดช                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

8. ดร.สุภิกา แดงกระจ่าง                                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์