นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
1 1
7 7
2 2
9 9
Days
0 0
6 6
Hours
2 2
2 2
Minutes
1 1
4 4
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today5
Yesterday3
This week38
This month141
Friday, 19 August 2022 14:52

Who Is Online

Guests : 4 guests online Members : No members online

หัวข้อการประชุม

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ เปิดรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ ในกลุ่มต่างๆ ดังนี้

 

 •            1. กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้                                 Education

 •            2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                 Humanities and Social Science

 •            3. กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ                 Economic and Business Administration

 •            4. กลุ่มศิลปะและงานสร้างสรรค์                                         Fine Arts and Creation

 •            5. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                   Science and Technology
                        5.1.วิทยาศาสตร์กายภาพ                                       Physical Sciences
                        5.2.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                         Biological Science
                        5.3.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ              Computer Science
                        5.4.อาหารและโภชนาการ (คหกรรมศาสตร์,อุตสาหกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)    Food and nutrition

 •            6. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี                               Engineering and Technology

 •            7. กลุ่มพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ                  Health Science                    

 

 

หมายเหตุ : บทความกลุ่มที่ 1-6

1. สามารถสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลงานวิจัย google scholar ได้

2. มีโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ลงในวารสาร TCI กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 และวารสารร่วมในเครือข่าย*

3. ทุกบทความจะได้รับการตีพิมพ์ลงเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Processding Online) (ประมาณ 1 เดือนหลังจากการจัดประชุม)**

 

*ในกรณีที่บทความได้รับการคัดเลือกในข้อ 2 ทางผู้จัดการประชุมจะทวนสอบความประสงค์กับทางเจ้าของบทความอีกครั้ง

**ในกรณีถ้าบทความได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในข้อ 2 ทางคณะผู้จัดงานจะไม่นำบทความลงตีพิมพ์ในข้อ 3 เพื่อป้องกันการเผยแพร่ผลงานซ้ำซ้อน