นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
1 1
7 7
2 2
9 9
Days
0 0
7 7
Hours
0 0
2 2
Minutes
5 5
8 8
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today5
Yesterday3
This week38
This month141
Friday, 19 August 2022 15:32

Who Is Online

Guests : 6 guests online Members : No members online

การลงทะเบียนและชำระเงิน

อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน

 

ประเภท

ค่าลงทะเบียน/บทความ/คน

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยประเภทบุคลากรภายนอกหรือบุคคลทั่วไป แบบบรรยาย

4,000 บาท

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยประเภทบุคลากรภายในหรือนักศึกษาภายใน แบบบรรยาย

3,000 บาท

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยประเภทนักศึกษาภายนอก แบบบรรยาย

3,000 บาท

ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงาน)

2,000 บาท

หมายเหตุ การชำระค่าลงทะเบียน ๑ ครั้ง ต่อ ๑ บทความ

*ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางผู้จัดการประชุมขอยกเลิกบทความนั้นและไม่ดำเนินการใดๆ

**ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี

***ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์จากต้นสังกัดและไม่ถือเป็นวันลา

****ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้รับ สูจิบัตร, CD Proceeding ฉบับร่าง, ใบประกาศนียบัตร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน 

 

อัตราค่าลงทะเบียน

(ค่าลงทะเบียนต่อคนต่อบทความ หากบทความวิจัยของท่านมีผู้เข้าร่วมนำเสนอมากกว่า 1 คน ให้ลงทะเบียนนำเสนอ 1 คน และคนอื่นๆ ให้ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม)

 

**ชำระค่าลงทะเบียนพร้อมกับส่งบทความ

โอนเงินผ่าน  ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชื่อบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนา-การวิจัยและบริการวิชาการ เลขที่บัญชี ๐๗๔ – ๗ - ๓๘๑๑๐ – ๑  

** เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ที่ เมนูส่งบทความ **