นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
1 1
7 7
2 2
9 9
Days
0 0
6 6
Hours
3 3
6 6
Minutes
1 1
4 4
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today5
Yesterday3
This week38
This month141
Friday, 19 August 2022 15:06

Who Is Online

Guests : 7 guests online Members : No members online

Paper Status


รหัสบทความประเภทการนำเสนอชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่งหัวข้อเรื่องไฟล์อัพโหลดสถานะการชำระเงิน
บทความบทความปรับแก้ใบโอน
1ปากเปล่าการศึกษา Carbon materials ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุกระตุ้น
      Author : ผศ.สมศักดิ์ มีนคร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิศวกรรมYesNoNo
2ปากเปล่าปัจจัยสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวพัชราภรณ์ เลขยันต์
บริหารธุรกิจYesNoYes
3ปากเปล่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัดนครปฐม
      Author : ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศิลปะYesNoNo
4ปากเปล่าการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์ขนาดย่อมกับกระแสเทคโนโลยี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
      Author : อาจารย์อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
บริหารธุรกิจYesNoNo
5ปากเปล่าการพิมพ์ลายบนขนมชั้น
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์
วิทยาศาสตร์YesNoNo
6ปากเปล่าบทบาทของการควบคุมภายในในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรธุรกิจ
      Author : นางสาวอภิญญา วิเศษสิงห์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
บริหารธุรกิจYesNoYes
7ปากเปล่าการศึกษาเวลามาตรฐานในการประกอบกระดานปักหมุด
      Author : นางสาวปริณัฐ แซ่หวุ่น
วิศวกรรมYesNoNo
8ปากเปล่าการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใช้โปรแกรม ActivInspire สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : อาจารย์บุตรศิรินทร์ จิวพานิชย์
ครุศาสตร์YesNoYes
9ปากเปล่าSuan Sunandha Rajabhat University’s Image among Student’s Parents ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในทัศนะของผู้ปกครอง
      Author : นางสาวิตรี สุวรรณโณ
YesNoNo
10ปากเปล่าปริมาณอุปสงค์และสภาพปัญหาของวิสาหกิจชุมชน อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
      Author : ผศ.อรัญ ขวัญปาน
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
11ปากเปล่าลวดลายผ้าพิมพ์แผนที่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย
      Author : นางสาวจรรจิรา โมน่า
ศิลปะYesNoYesYes
12ปากเปล่าสภาพแวดล้อมในองค์การที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
      Author : ดร.จันทร์เพ็ญ มีนคร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์NoNoNo
13ปากเปล่าความสำคัญกับความเคลื่อนไหวแฟชั่นและความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้บริโภค
      Author : มนันยา มีนคร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์NoNoNo
14ปากเปล่าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส1 เรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)
      Author : นางสาววาริยา พุทธปฏิโมกข์
ครุศาสตร์NoNoNo
15ปากเปล่าการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของบุคลากรต่อเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : นางสาวนันทิดา โอฐกรรม
มนุษยศาสตร์YesNoNo
16ปากเปล่าการสำรวจแบคทีเรียก่อโรคในปลานิลจากแหล่งเพาะพันธุ์ปลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
      Author : อาจารย์ ดร.คณิตดา ทองขาว
YesNoNo
17ปากเปล่าความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการทางการศึกษาของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : นวพร ทองนุช (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์YesNoNo
18-ประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Speexx ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : นางสาวพัทธนันท์ ชัยบุตร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
บริหารธุรกิจNoNoNo
19ปากเปล่ามาตรวัดความสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงในงานประชาสัมพันธ์
      Author : วิภาณี แม้นอินทร์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
บริหารธุรกิจNoNoNo
20ปากเปล่าความคาดหวังและความพึงพอใจทางการศึกษาของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : สมทบ แก้วเชื้อ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์YesNoNo
21ปากเปล่าอิทธิพลทางแนวคิดของอิศรา อมันตกุลต่อนักข่าวยุคปัจจุบัน
      Author : Srasit Vithayarat (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์NoNoNo
22ปากเปล่าพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการออกกำลังกายในเด็กวัยเรียน
      Author : อาจารย์ ดร.อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ
วิทย์สุขภาพYesNoNo
23ปากเปล่าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การพับใบตอง สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : ศราวุฒิ แย้มดี (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ครุศาสตร์NoNoNo
24ปากเปล่าการพัฒนาแบบวัดความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวทางงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      Author : เกตุม สระบุรินทร์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ครุศาสตร์NoNoNo
25ปากเปล่าการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
      Author : เกตุม สระบุรินทร์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์NoNoNo
26ปากเปล่าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องกระทบและเครื่องลิ่มนิ้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : ธราพงษ์ ทองกระจ่าง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ครุศาสตร์NoNoNo
27ปากเปล่าพฤติกรรมผู้ดูแลเด็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
      Author : อาจารย์สุมาลา สว่างจิต
วิทย์สุขภาพYesNoNo
28-ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ
วิทย์สุขภาพYesNoYesYes
29ปากเปล่าการเปิดรับข่าวสาร และการรับรู้โฆษณาเชิญชวนการท่องเที่ยวที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
      Author : ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
30ปากเปล่าการจัดการขยะชุมชน ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
      Author : นางสาววรันลักษณ์ ภักดิ์ใจดี
บริหารธุรกิจYesNoYes
31ปากเปล่าบาปและบุญที่สะท้อนผ่านละครโทรทัศน์เรื่องห้องหุ่น
      Author : นายวิชชา สันทนาประสิทธิ์
มนุษยศาสตร์NoNoNo
32ปากเปล่ารูปลักษณ์ภายนอกของผลไม้ไทยที่เป็นดัชนีบ่งชี้ความแก่เหมาะสำหรับนำไปรับประทาน : กรณีศึกษา ส้มโอ แตงโม มะม่วง ทุเรียน สับปะรด กล้วย
      Author : ดร.โกมล ไพศาล (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์NoNoNo
33ปากเปล่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการในวิชาฟิสิกส์ 1ของ นักศึกษาฟิสิกส์ชั้นปีที่1 สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ที่ได้รับการสอนโดยการสร้างเงื่อนไข ในการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : ดร.วิชาญ เลิศลพ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ครุศาสตร์YesNoNo
34ปากเปล่าการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมในโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
      Author : ดร.วิชาญ เลิศลพ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทยาศาสตร์YesNoNo
35ปากเปล่าการทำการทดสอบความถดถอยของโปรแกรมแบบอัตโนมัติ
      Author : นางธนภรณ์ พันธุปรีชารัตน์
วิทยาศาสตร์NoNoNo
36ปากเปล่าระบบจัดการข้อมูลผลงานประพันธ์บนสื่อดิจิทัลของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
      Author : นายเปรมกมล จันทร์กวีกูล
มนุษยศาสตร์YesNoYes
37-การฟื้นฟูอาคารประวัติศาสตร์ เพื่อวิสาหกิจที่มิได้หวังผลกำไรสูงสุด กรณีศึกษา : พิพิธภัณฑ์บ้านหลวงราชไมตรี ชุมชนจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อเกียรติ นิมมล
ศิลปะYesNoYesYes
38-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตดุสิต
      Author : ชัชรินทร์ ศาสตร์เสริม (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
NoNoNo
39ปากเปล่าความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
      Author : อัญชลี จันทาโภ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์สุขภาพNoNoNo
41-อิทธิพลของการแต่งกายและกล้ามเนื้อของดาราต่อการออกกำลังกายของแฟนๆ
      Author : อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช
มนุษยศาสตร์YesNoYes
42ปากเปล่าการเสริมสร้างศักยภาพพื้นที่ที่มีแหล่งกำเนิดน้ำเสียเข้าสู่ระบบการติดตามเฝ้าระวังด้านคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : นายชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
วิทยาศาสตร์YesNoNo
43ปากเปล่าความรุนแรงไม่ใช่เรื่องสนุก: อิทธิพลของความรุนแรงและความแปลกแยก ที่มีผลต่อความสนุกของละครโทรทัศน์
      Author : อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช
มนุษยศาสตร์YesNoYes
44ปากเปล่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : อาจารย์วิสุทธิ์ ศิริพรนพคุณ
วิทยาศาสตร์YesNoYes
45ปากเปล่าพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์OTOPผ้าพื้นเมืองของจังหวัด ยะลาของผู้บริโภค
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาลดา พรประเสริฐ
บริหารธุรกิจYesNoNoYes
46-การศึกษาการใช้เส้นใยกล้วยผสมคอนกรีต
      Author : นายพงษ์สกร ต้นสายเพ็ชร์
วิศวกรรมYesNoNo
47-การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสาธิต โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง โปรแกรมประมวลผลคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
      Author : นายนำพล มากสอน
ครุศาสตร์NoNoNo
48ปากเปล่าแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดระนอง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
      Author : อาจารย์ณัฐสินี สงจันทร์
มนุษยศาสตร์NoNoNo
49ปากเปล่าปัจจัยการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : นางสาวนลิน สีมะเสถียรโสภณ
บริหารธุรกิจYesNoYes
50ปากเปล่าThe Need for Redefining Thai Slavery in History Textbooks
      Author : ญาณินี ไพทยวัฒน์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์YesNoNo
51-ผลการป้องกันรังสีของข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวก่ำดอยมูเซอและเปลือกมังคุด ในเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซด์
      Author : นางสาวมนชนก บำรุงชัย
วิทยาศาสตร์YesNoYes
52ปากเปล่าตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำหรับการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตาแดง
      Author : นายอนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
วิทยาศาสตร์YesNoYes
53-แบบฝึกการเขียนกับประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถ การเขียนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาจีน
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน บรรณาธรรม
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
54ปากเปล่ากลยุทธ์การแก้ปัญหาหนี้สินของผู้ประกอบการรายย่อย
      Author : ศิวิไล ชยางกูร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
บริหารธุรกิจYesNoYes
55ปากเปล่าความหลากชนิดของนกอพยพบริเวณชายฝั่งทะเลในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ เจริญโภคราช
วิทยาศาสตร์YesNoYes
56-
      Author : ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ
YesNoYes
57ปากเปล่ารูปแบบการเรียนรู้ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : อาจารย์กลัญญู เพชราภรณ์ เพชราภรณ์
ครุศาสตร์YesNoNo
58ปากเปล่าเครือข่ายทางสังคมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำบางน้อย
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรภร พลพนาธรรม
บริหารธุรกิจYesNoNo
59ปากเปล่าการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ โดยใช้ cyber laboratory ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย ตนเอง
      Author : อมรา อิทธิพงษ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ครุศาสตร์YesNoNo
60ปากเปล่าความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของหน่วยจัดการศึกษา โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
      Author : ณัฐวรรณ ครุฑสวัสดิ์
มนุษยศาสตร์YesNoYes
61ปากเปล่าคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์
วิทย์สุขภาพYesNoYes
62ปากเปล่าการจัดระบบบริการแท็กซี่โดยสารสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก
      Author : เกรียงศักดิ์ แสงสว่าง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
64ปากเปล่าแบบจำลองการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ผังนิรันดร์
มนุษยศาสตร์YesNoYes
65-พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาใน จังหวัดนนทบุรี
      Author : นางชุติมา คล้ายสังข์
บริหารธุรกิจNoNoNo
66ปากเปล่าการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของตนเอง ในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ฐิติเวส (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ครุศาสตร์YesNoYes
67ปากเปล่าการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ: การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ขับรถสาธารณะแท็กซี่
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ฐิติเวส (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ครุศาสตร์YesNoYes
68ปากเปล่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาภรณ์ อรุณดี
มนุษยศาสตร์YesNoNo
69-
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล
วิทยาศาสตร์YesNoYes
70ปากเปล่าการบริหารความเสี่ยงธุรกิจโรงแรมในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
      Author : อตินุช เจ้ยงาน
มนุษยศาสตร์YesNoYes
71ปากเปล่าการศึกษารูปแบบการรู้เท่าทันสื่อสำหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคกลาง
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี วัฒนสิน
มนุษยศาสตร์NoNoNo
72ปากเปล่าการสร้างคุณค่าในการจัดการซัพพลายเชน กรณีศึกษาของสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดนนทบุรี
      Author : วิศวะ อุนยะวงษ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
บริหารธุรกิจYesNoYes
73ปากเปล่าการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
      Author : ผศ.ดร. วนิดา ฉัตรวิราคม (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ครุศาสตร์YesNoNo
74ปากเปล่าขนมทองม้วนจากแป้งข้าวกล้องงอกพื้นเมืองสุรินทร์
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราภรณ์ แก้วกูล
มนุษยศาสตร์NoNoNo
75ปากเปล่าพระราชอุทยานสวนสุนันทากับการแพทย์แผนไทย
      Author : ภัทรพล พัฒนาเมธากุล (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์สุขภาพNoNoNo
76ปากเปล่าการพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในเขตการไฟฟ้านครหลวง
      Author : สมรวย อภิชาติบุตรพงศ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์NoNoNo

จำนวนทั้งหมด   74   เรื่อง