วารสารวิจัยและพัฒนา ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีรับบทความวิชาการทางด้านครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนโดยบทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้จะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านต่อหนึ่งบทความ

Journal Homepage Image

Announcements

 

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความได้ที่นี่

 
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความได้ที่นี่  
Posted: 2015-07-20 More...
 
More Announcements...

Vol 9, No 2 (2017): ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 2017 VOL.9


Cover Page