วารสารวิจัยและพัฒนา ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีรับบทความวิชาการทางด้านครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนโดยบทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้จะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านต่อหนึ่งบทความ

Journal Homepage Image

Announcements

 

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความได้ที่นี่

 
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความได้ที่นี่  
Posted: 2015-07-20 More...
 
More Announcements...

Vol 10, No 1 (2018): ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 2018 VOL.10

Table of Contents

Cover

ปก
 
PDF

Articles

กมลชนก ธรรมมิกะ
PDF
สมบูรณ์ เวสน์
PDF
สิทธิพงศ วงศไชยสุวรรณ
PDF
เมติญา ไถเหี้ยม
PDF
เกริก กิตติคุณ
PDF
วรรณพร ศิลาขาว
PDF
บุหลง ศุภศิลป
PDF
ดวงกมล ฐิติเวส
PDF
วิภาวรรณ เอกวรรณัง
PDF
ชนกพร ไผทสิทธิกุล
PDF
วัชรินทร อินทพรหม
PDF
กี จันทศร
PDF
ทรงยศ แกวดี
PDF
อําภารัตน ออนเปรี้ยว
PDF
ณัฐวรรณ คงประเสริฐ
PDF
ไกรวิชญ ดีเอม
PDF

Other

Other
 
PDF