นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
2 2
5 5
4 4
2 2
Days
0 0
6 6
Hours
5 5
6 6
Minutes
5 5
3 3
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today
Yesterday
This week
This month
Friday, 19 August 2022 15:26

Who Is Online

Guests : 2 guests online Members : No members online

หัวข้อการประชุม

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "การวิจัยเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน" มีประเด็นที่สำคัญ ประกอบด้วยหัวข้อในการประชุมวิชาการระดับชาติ แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         

 

จัดโดย :  เจ้าภาพร่วม :        
Suan Sunandha Rajabhat University