นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
2 2
0 0
0 0
4 4
Days
1 1
7 7
Hours
2 2
0 0
Minutes
2 2
2 2
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today
Yesterday
This week
This month
Sunday, 28 February 2021 01:50

Who Is Online

Guests : 8 guests online Members : No members online

หัวข้อการประชุม

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "การวิจัยเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน" มีประเด็นที่สำคัญ ประกอบด้วยหัวข้อในการประชุมวิชาการระดับชาติ แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         

 

จัดโดย :  เจ้าภาพร่วม :        
Suan Sunandha Rajabhat University