นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
2 2
5 5
4 4
2 2
Days
0 0
7 7
Hours
4 4
0 0
Minutes
0 0
6 6
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today
Yesterday
This week
This month
Friday, 19 August 2022 16:10

Who Is Online

Guests : 4 guests online Members : No members online

กำหนดการสำคัญ

กำหนดการลงทะเบียนและส่งบทความฉบับสมบูรณ์

กำหนดการลงทะเบียนและส่งบทความ

ลงทะเบียนและส่งบทความฉบับสมบูรณ์

บัดนี้ - ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เป็น ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

แจ้งผลและปรับแก้บทความ

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็น ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็น ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็น ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

นำเสนอผลงาน

๓ - ๔ กันยายน ๒๕๕๘

สามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ www.rdi.ssru.ac.th/researchconference

 

 

การลงทะเบียนและชำระเงิน

อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน

ประเภทของการเข้าร่วมประชุม

 

นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์(ภาษาไทย)

๒,๕๐๐.-

นำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับชาติ(ภาษาไทย)

๒,๕๐๐.-

เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)

๑,๐๐๐.-

หมายเหตุ การชำระค่าลงทะเบียน ๑ ครั้ง ต่อ ๑ บทความ

 

 

การชำระเงิน

โอนเงินผ่าน  ธนาคารกรุงเทพสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชื่อบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนา-การวิจัยและบริการวิชาการ เลขที่บัญชี ๐๗๔ – ๗ - ๓๘๑๑๐ – ๑  เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินที่ เมนูส่งบทความ

 

 

จัดโดย :  เจ้าภาพร่วม :        
Suan Sunandha Rajabhat University