นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
2 2
5 5
4 4
2 2
Days
0 0
6 6
Hours
5 5
4 4
Minutes
5 5
4 4
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today
Yesterday
This week
This month
Friday, 19 August 2022 15:24

Who Is Online

Guests : One guest online Members : No members online

Paper Status


รหัสบทความประเภทการนำเสนอชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่งหัวข้อเรื่องไฟล์อัพโหลดสถานะการชำระเงิน
บทความบทความปรับแก้ใบโอน
1ปากเปล่าการพัฒนาการเรียนการสอนด้านพยาบาลศาสตร์
      Author : นายอนุพันธ์ สุทธิมาร
วิทย์สุขภาพYesNoNo
2ปากเปล่าการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การผลิตหนังสือด้วยระบบการพิมพ์ออฟเซต
      Author : อาจารย์วัฒน์ พลอยศรี
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
3ปากเปล่าความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อธุรกิจนำเที่ยวที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
      Author : อาจารย์กวินพัฒน์ เลิศพงษ์มณี
มนุษยศาสตร์YesYesNoYes
4ปากเปล่าเคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องโต๊ะอาหารจากดินแดง
      Author : ฤดี นิยมรัตน์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์เทคโนYesNoNo
5ปากเปล่าการศึกษาวัสดุ และเทคนิคศิลปะการปั้นปูนสดสกุลช่างเพชรบุรี
      Author : อาจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร
มนุษยศาสตร์YesYesNoYes
6ปากเปล่านโยบายและโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผศ.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
7ปากเปล่าโครงสร้างตลาดและการแข่งขันของผลิตภัณฑ์กาแฟพร้อมดื่ม
      Author : อาจารย์ ดร.สมภูมิ แสวงกุล
มนุษยศาสตร์YesYesNoYes
8ปากเปล่าการผลิตหมึกพิมพ์สกรีนฐานน้ำโดยใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นสารยึดติด
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์
วิทย์เทคโนYesNoNoYes
9ปากเปล่าการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟัน อุปสรรคของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : อาจารย์กลัญญู เพชราภรณ์
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
10ปากเปล่าผลการใช้สื่อนิทานคำกลอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวรรณกรรมในวัง (เงาะป่า) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพันธ์วดี ไวยรูป
มนุษยศาสตร์YesYesNoYes
11ปากเปล่าการผลิตหมึกพิมพ์ออฟเซตที่มีตัวทำละลายฐานน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อสิ่งแวดล้อม
      Author : อาจารย์ไกรพ เจริญโสภา
วิทย์เทคโนYesNoNoYes
13โปสเตอร์How to Make the Accelerated Learning (เร่งการเรียนรู้ทำได้อย่างไร)
      Author : อาจารย์อรภัทรกาญจน์ ชัยวัฒน์จตุพร
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
14ปากเปล่าความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ Facebook และผลทางการศึกษา กรณีศึกษาจากประเทศไทย
      Author : อาจารย์ ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม
วิทย์เทคโนYesNoYesYes
15ปากเปล่าความพึงพอใจของนักศึกษาและบัณฑิตที่มีต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ( ๕ ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณี บรรจง
มนุษยศาสตร์YesYesNoYes
16ปากเปล่าศึกษาทัศนคติของอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
      Author : อาจารย์สุธนา สิริธนดีพันธ์
มนุษยศาสตร์YesYesNoYes
17ปากเปล่ากระบวนการไพโรไลซิสเศษไม้กระถินณรงค์โดยใช้ตัวเร่งแมกนีเซียมออกไซด์
      Author : นางสาวณิศาธร นำเจริญพินิจ
วิทย์เทคโนYesYesYesYes
19ปากเปล่าคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร
      Author : อาจารย์จันทร์เพ็ญ มีนคร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
20ปากเปล่าการประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานการบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
      Author : รุ่งนภา เป้าทอง
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
21ปากเปล่าแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
      Author : อาจารย์นิติกร ภู่สุวรรณ
วิทย์สุขภาพYesNoYesYes
22ปากเปล่าการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา
      Author : ดร.นัทนิชา หาสุนทรี (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
23ปากเปล่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานสื่อลามกอนาจารผ่านสื่อสังคมในเชิงลบ
      Author : นายวรสิทธิ์ บัญชาญ
วิทย์เทคโนYesNoNo
24ปากเปล่าการพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
      Author : นางจินตนา รวมชมรัตน์
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
25ปากเปล่าการประยุกต์ใช้ระบบภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศกับโครงข่ายการสัญจรอิสระ เพื่อสร้างแผนที่จุดเสี่ยงภัยด้านอาชญากรรม : กรณีศึกษา พื้นที่เขตดุสิต
      Author : อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
30ปากเปล่าภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
31ปากเปล่าการศึกษางานสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาจากรูปแบบศิลปกรรม วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
      Author : นายเจษฎา ทองสุข
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
33ปากเปล่าEfficiency of Upflow Water System in the Iron Removal from Water ประสิทธิภาพของระบบน้ำไหลย้อนในการกำจัดเหล็กออกจากน้ำ
      Author : อาจารย์นายธัญญะ พรหมศร
วิทย์เทคโนYesNoNoYes
34ปากเปล่าการให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเรือโดยสารเฟอรี่เพื่อการท่องเที่ยว ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
      Author : ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
37ปากเปล่าระดับความสำคัญของทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ จากผู้รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศในบริษัทเซรามิก จังหวัดลำปาง
      Author : นางสาวพชรวลี กนิษฐเสน
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
38ปากเปล่าระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกผ่านคิวอาร์โค้ด
      Author : นายสมเกียรติ ช่อเหมือน
วิทย์เทคโนYesYesYesYes
39ปากเปล่าการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของพนักงานเงินเดือนประจำในกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวปิยพร อำมสุทธิ์
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
40ปากเปล่าการศึกษาและพัฒนาเครื่องประดับจากวัสดุหินอ่อนเพื่อเพิ่มมูลค่า
      Author : ธนกฤต ใจสุดา (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
41โปสเตอร์การศึกษาเพื่อกำหนดอายุโบราณสถาน หอระฆัง วัดเจ้าย่า จ.พระนครศรีอยุธยา
      Author : อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
43ปากเปล่าลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การใช้แบบดั้งเดิม และองค์ประกอบทางเคมีของมะลิ (Botany, traditional uses and phytochemistry of Jasminum sambac)
      Author : นายกิตติศักดิ์ จันทร์สุข
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
44ปากเปล่ากระบวนการหล่อพร้อมฝังพลอยก้อนไพลินจากแหล่งออสเตรเลียเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องประดับ
      Author : ภัทรา ศรีสุโข (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์เทคโนYesYesYesYes
45ปากเปล่าการวิเคราะห์แบบวัดการคิดเชิงวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
      Author : อาจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
47โปสเตอร์การอบแห้งข้าวโพดโดยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นโดยใช้ซังข้าวโพดเป็นเชื้อเพลิง
      Author : นายพงษ์รวี นามวงศ์
วิทย์เทคโนYesNoYesYes
48ปากเปล่าการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
      Author : นายพีรพัฒน์ ชัยศรี
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
49ปากเปล่าการจัดการความรู้เพื่อการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของแหล่งท่องเที่ยวในย่านเยาวราช
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
50โปสเตอร์การศึกษาภูมิปัญญาการย้อมสีย้อมธรรมชาติจากต้นฝาดดอกแดงสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
      Author : ณภัค แสงจันทร์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
51ปากเปล่าตัวแบบความน่าเชื่อถือของการแจกแจงผสมอินเวอร์สเกาส์เซียนและการประยุกต์
      Author : ชูเกียรติ ผุดพรมราช (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์เทคโนYesNoNoYes
52ปากเปล่าสวัสดิการของแรงงานระดับหน่วยผลิตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
      Author : นายวสันติ์ คำบุรี
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
53ปากเปล่าผลของคาร์บอนและการผสมในการเตรียมวัสดุกระตุ้นที่ส่งผลต่อค่าความจุ ของแผ่นธาตุลบ
      Author : ผศ.สมศักดิ์ มีนคร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์เทคโนYesNoNoYes
54โปสเตอร์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้อหอยตลับลวกที่เก็บรักษาในสภาวะดัดแปรบรรยากาศ Quality Changes of Blanched Hard Clam (Meretrix meretrix) Stored under Modified Atmosphere Packaging
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช โลหะลักษณาเดช
วิทย์เทคโนYesNoYesYes
55ปากเปล่าประวัติศาสตร์นิพนธ์ชนบทเชียงใหม่ยุคจารีตถึงยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์
      Author : นายวิเชิด ทวีกุล
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
57ปากเปล่าการศึกษาทางเลือกในการตัดเส้นใยแก้วนำแสง
      Author : นางสาวมังคลารัตน์ ถนัดพงษ์
วิทย์เทคโนYesNoYesYes
58ปากเปล่าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ลำดับและอนุกรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : อาจารย์เกตุม สระบุรินทร์
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
60ปากเปล่านาฏยลักษณ์รำมอญเจ็ดริ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
      Author : นายสิงหา ช้างขวัญยืน
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
61ปากเปล่าละครสวนสุนันทาสมัยคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์
      Author : นายศิริวัฒน์ ขำเกิด
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
62โปสเตอร์The Development of Fiber Optic used to Determine the Concentration Solution
      Author : นายเดี่ยว อภัยราช
วิทย์เทคโนYesYesYesYes
63ปากเปล่าความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวสินีนารถ ศรีสรสิทธิ์
วิทย์สุขภาพYesYesYesYes
65ปากเปล่าการพัฒนาตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการจับกุมคดียาเสพติด (Forecasting Model for Drug Criminal Arrests)
      Author : อาจารย์ ดร.สมรวย อภิชาติบุตรพงศ์
วิทย์เทคโนYesYesNoYes
67ปากเปล่าการศึกษา สภาพ ปัญหาและการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานน้ำมันมะพร้าวในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม A Study of problem and management the Value Chain of products from dishwashing liquid coconut oil in Amphawa, Samutsongkram Province.
      Author : อาจารย์วรรณี สุทธใจดี
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
68ปากเปล่าการศึกษาสภาพและปัญหาของกลุ่มทอผ้ายกเมืองนคร
      Author : อาจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
70ปากเปล่าทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
      Author : อาจารย์ธีราภรณ์ พลายเล็ก
มนุษยศาสตร์YesYesNoYes
71โปสเตอร์คุณภาพทางเคมี กายภาพ และสารชีวกิจกรรมในข้าวกล้องและข้าวนึ่ง สังข์หยดพัทลุงที่ปลูกนอกฤดูกาล
      Author : อุไรวรรณ วัฒนกุล (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์เทคโนYesNoYesYes
72ปากเปล่าการใช้ดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อประเมินคุณภาพน้ำในแม่น้ำแม่กลองและคลองแควอ้อมที่ไหลผ่านอำเภอบางคนที อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผศ.ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์
วิทย์เทคโนYesNoNoYes
73ปากเปล่าพัฒนาการของการนำเสนอตัวละครชายขอบในวรรณกรรมซีไรต์ ประเภทกวีนิพนธ์
      Author : อาจารย์นายชัยเนตร ชนกคุณ
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
74ปากเปล่าผลของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีต่อคุณภาพน้ำในพื้นที่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผศ.ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์
วิทย์เทคโนYesNoNoYes
76ปากเปล่าการออกฤทธิ์ของกรดฟิวซาริกที่ยับยั้งการเข้าสู่ซีสต์ของอะแคนทามีบา
      Author : อาจารย์ ดร.นฤมล บุญมั่น
วิทย์สุขภาพYesYesNoYes
77ปากเปล่าบริการบอกตำแหน่ง (Location-Based Service) เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
      Author : อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
78โปสเตอร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือให้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
      Author : นางสาวญาณิศา โกมลสิริโชค
วิทย์เทคโนYesNoNo
79ปากเปล่าผลกระทบของชุมชนต่อโครงสร้างและความหลากหลายของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ:กรณีศึกษาคลองสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
      Author : อาจารย์ปรีดา เกิดสุข
วิทย์เทคโนYesYesYesYes
80ปากเปล่าประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      Author : นายชูฉกาจ ชูเลิศ
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
81ปากเปล่าผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
      Author : นางน้ำผึ้ง ชูเลิศ
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
82ปากเปล่าความพึงพอใจจากการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมทักษะการคิด
      Author : พยนต์ธร สำเร็จกิจเจริญ
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
83ปากเปล่าการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของบริษัทจำกัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
      Author : นางสาวพฤกษา แก้วสาร
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
84โปสเตอร์การใช้ระบบชีววิถีเพื่อลดปริมาณสารกลิ่นสาบโคลนในเนื้อปลาดุก [Clarias gariepinus(Linnaeus,1758)] เพื่ออาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
      Author : บัญญัติ มนเทียรอาสน์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์สุขภาพYesNoNo
85ปากเปล่าการพฒันาผลิตภณัฑ ์ผ้าทอภูมิปัญญาของชาวไทยทรงดำในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย
      Author : ดร.ฐิติพันธ์ จันทร์หอม (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์YesNoNo
86ปากเปล่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่รับน้ำของลุ่มน้ำแม่กลองในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : อาจารย์วิสุทธิ์ ศิริพรนพคุณ
วิทย์เทคโนYesNoNoYes
87โปสเตอร์The Effect of Accelerated Vocabulary Learning Achievements of Kindergarten 2 Students via the Story Telling and Clay Work Method:ผลของการเร่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการใช้นิทานประกอบการปั้น
      Author : อาจารย์อรภัทรกาญจน์ ชัยวัฒน์จตุพร
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
88ปากเปล่าความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)ตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะของ SMEs ไทย ในมิติความร่วมมือภาครัฐร่วมเอกชน
      Author : อาจารย์ ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
89ปากเปล่าการเปิดรับข่าวออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร
      Author : นายเอกพล เธียรถาวร
มนุษยศาสตร์YesYesNoYes
90ปากเปล่ากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของธุรกิจนำเที่ยวในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
      Author : อาจารย์ศศิธร เจตานนท์
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
93ปากเปล่ารูปแบบโลจิสติกส์สำหรับการบริหารจัดการในภาวะอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม
      Author : คมสัน โสมณวัตร
มนุษยศาสตร์YesYesNoYes
94ปากเปล่าการศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชในน้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากเศษอาหารและผักตบชวา
      Author : ฒาลิศา เนียมมณี
วิทย์เทคโนYesNoNoYes
95ปากเปล่าพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
      Author : อาจารย์ ดร.ดร.ฐิตวันต์ ,Dr.Thitavan หงษ์กิตติยานนท์
วิทย์สุขภาพYesYesNoYes
97ปากเปล่าระบบการวิเคราะห์ข้อสอบออนไลน์ด้วยทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบอัตโนมัติ (Automatic Online Item Analysis System by Item Response Theory)
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุโกศล วโนทยาพิทักษ์
วิทย์เทคโนYesYesYesYes
99ปากเปล่าการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการทำงานของแรงงานไทย ในกลุ่มอุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
      Author : อาจารย์ ดร.ดวงกมล ฐิติเวส
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
100ปากเปล่าการพัฒนารูปแบบการคัดแยกขยะตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : พรรณทิพยฺ์ กาหยี (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์เทคโนYesNoNoYes
103ปากเปล่าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี อิทธิพลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวอนุช นามภิญโญ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
105ปากเปล่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคและการสร้างการรับรู้การซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
      Author : ผศ.ดร.พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
107โปสเตอร์ผลกระทบการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย
      Author : อาจารย์สุนทร แสงเพ็ชร
วิทย์เทคโนYesNoYesYes
108ปากเปล่าสมบัติทางไฟฟ้าและทางกายภาพของคอนกรีตผสมเถ้าแกลบบดละเอียด
      Author : นายจักรพงษ์ ศิริชัยราวรรณ์
วิทย์เทคโนYesNoYesYes
109ปากเปล่าThe Participatory Development of Management การพัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณ์รถโดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมีส่วนร่วม
      Author : อาจารย์ ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
110โปสเตอร์การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเพื่อเปรียบเทียบจุดคุ้มทุนและระยะคืนทุนของการปลูกข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา และยูคาลิปตัส
      Author : อาจารย์อริยพงษ์ พลั่วพันธ์
มนุษยศาสตร์YesYesNoYes
111โปสเตอร์การจัดการรูปแบบขนส่งที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
      Author : ธัชพรรณ หนูเนียม (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์เทคโนYesNoYesYes
112ปากเปล่ารูปแบบการจัดการเรีนการสอนเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้าใจใน วิชาพิธีการศุลกากร
      Author : สุนทรี พุฒิวร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
113ปากเปล่าความตระหนักด้านความปลอดภัยในการโดยสารเครื่องบินของผู้โดยสารชาวไทย: ศึกษากรณีเข็มขัดนิรภัย
      Author : นางสาวจันทรัตน์ มั่นวิเชียร
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
114ปากเปล่าการคัดเลือกนักแสดงผ่านระบบดิจิทัล
      Author : ปานแพร บุณยพุกกณะ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
115ปากเปล่าปูก้ามดาบในป่าชายเลนปากแม่น้ำบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี
      Author : ผศ.ดร.ศิรประภา เปรมเจริญ
วิทย์เทคโนYesYesYesYes
116โปสเตอร์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนของลูกค้าในกองทุนเปิดบรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาวธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่
      Author : นางสาวแพรวนภา ฤทธิไตรภพ
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
117โปสเตอร์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์
      Author : นางสาวสายใจ อุ่นอินต๊ะ อุ่นอินต๊ะ
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
120ปากเปล่าส่วนประสมทางการตลาด ค่านิยม และการสื่อสารแบบากต่อปากที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์ของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวปาจรีย์ วัฒนอังกูร
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
123ปากเปล่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำประเภทเรือชายฝั่ง
      Author : อาจารย์ธนะสาร พานิชยากรณ์
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
124ปากเปล่าความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล
      Author : สุริยะ ปั้นทอง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
125ปากเปล่าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : ธราพงษ์ ทองกระจ่าง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์เทคโนYesNoNoYes
126ปากเปล่าการหาจุดเหมาะสมของการชุบสังกะสีโดยวิธีตอบสนองที่พื้นผิว
      Author : นางสาวพรพรรณ เลิศกิจมั่นคง
วิทย์เทคโนYesNoYesYes
127โปสเตอร์การกำจัดสีย้อมสังเคราะห์รีแอกทีฟแบล็คไฟท์(RB5)โดยโลหะนิกเกิลไอออนที่เติมบนโลหะออกไซด์ขนาดนาโน
      Author : นางสาวพฤกษา ฤทธิรงค์
วิทย์เทคโนYesNoYesYes
128โปสเตอร์การกำจัดสีย้อมรีแอกทีฟแบล็คไฟท์ (RB5) ในน้ำเสียสังเคราะห์โดยเปอร์ซัลเฟตที่ถูกกระตุ้นโดยการใช้คลื่นอัลตร้าโซนิค
      Author : นายวิทวัส ท่าช่วงทำเล
วิทย์เทคโนYesNoYesYes
129ปากเปล่าความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอัตราตัววัดผลการดำเนินงานทางด้านสินทรัพย์และ ตัววัดผลการดำเนินงานทางด้านกำไรที่มีต่ออัตราผลตอบแทนสินทรัพย์และอัตรากำไรสุทธิในอนาคต
      Author : ร้อยโทชำนาญ พิวิโส (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
131ปากเปล่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการปลูกลำไยของเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
      Author : นางสาวภาวิณี ศรีทองแท้
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
132ปากเปล่าตัวละครหญิงในนวนิยายเรื่อง Cosmetic ของ ฮะยะฌิ มะริโกะ
      Author : อาจารย์วรัญญา มหาจุนทการ
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
134โปสเตอร์การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในกองทุนรวมหุ้นสามัญที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
      Author : นางสาวพรโพยม ชุ่มศิริ
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
135ปากเปล่ากลยุทธ์ในการลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในการทำสวนส้มโอในพื้นที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
วิทย์เทคโนYesNoNoYes
136ปากเปล่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : มรกต ฉายทองคำ
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
140ปากเปล่าEffectiveness of self help group withmental health promotion behaviors to stress of bound elderly in Bangnanglee Subdistrict, Amphawa District, Samutsongkham Province.
      Author : อาจารย์;วชิรพร โชติพานัส
วิทย์เทคโนYesNoNoYes
141โปสเตอร์พฤติกรรมความเป็นครูตามความคิดเห็นของนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
      Author : นางสุนันทา ทองไทย ทองไทย
วิทย์เทคโนYesYesNo
142โปสเตอร์คุณลักษณะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตาม ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตประเวศ
      Author : กฤติกา วงค์ใหญ่ วงค์ใหญ่
วิทย์เทคโนYesYesNo
143โปสเตอร์สมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูตามความคิดเห็นของผู้บริหาร สถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
      Author : นางขนิษฐา ศรีอุดม ศรีอุดม
วิทย์เทคโนYesYesYesYes
144ปากเปล่าพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อการใช้สินเชื่อบัตรกดเงินสดในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
      Author : นางสาวธิดารัตน์ เปียงบุญยืน
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
145ปากเปล่าปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้และทัศนคติต่อการออกกำลังกายกับ พฤติกรรมการออกกำลังกาย ของบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
      Author : เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
146ปากเปล่าประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน
      Author : นางสาวนันท์นลิน ศรีบุญเรือง
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
148โปสเตอร์การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 6
      Author : ว่าที่ร้อยตรีโกสินทร์ ไทยจำนงค์ศิลป์
วิทย์เทคโนYesYesYesYes
149ปากเปล่าความต้องการใช้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินของผู้ค้ารายย่อยในเขตเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่
      Author : ยุภาวณี เล้าตระกูลชัย
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
150โปสเตอร์ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
      Author : นางอัมภา ไทยจำนงค์ศิลป์
วิทย์เทคโนYesYesYesYes
151ปากเปล่าประสิทธิภาพการให้บริการในงานสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
      Author : นางสาวเสาวลักษณ์ แผวผาลา
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
152ปากเปล่าการปฐมพยาบาลกู้ชีวิตตนเองด้วยสองมือตามหลักการแพทย์แผนไทยในผู้สูงอายุเปรียบเทียบสัญญาณชีพ
      Author : natsinee sansuk
วิทย์สุขภาพYesYesNoYes
153ปากเปล่าการวิเคราะห์ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรของมูลนิธิรักษ์ไทย
      Author : นางสาวนางสาวอารีรัตน์ ใจประดับ
มนุษยศาสตร์YesYesNoYes
154ปากเปล่าปัญหาการบังคับใช้สิทธิในงานแพร่เสียงแพร่ภาพภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย : กรณีศึกษาฟุตบอลโลก ปี 2014
      Author : อาจารย์ภาวิตา ค้าขาย
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
155ปากเปล่าการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
      Author : นายสมหมาย พิทักษา
วิทย์เทคโนYesNoYesYes
156ปากเปล่าความฉลาดทางอารมณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : รองศาสตราจารย์พูนสุข ช่วยทอง ช่วยทอง
วิทย์สุขภาพYesYesNoYes
157โปสเตอร์การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบแสดงผลข้อมูลของคอลเซ็นเตอร์ด้วยเทคโนโลยีซิกแนลอาร์
      Author : นายศุภชัย หอมพันธุ์
วิทย์เทคโนYesNoYesYes
158ปากเปล่าGuidelines for Thai Logistics Organizational Management Towards Excellence แนวทางในการบริหารองค์การธุรกิจโลจิสติกส์ไทยสู่ความเป็นเลิศ อาจารย์ ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน¹
      Author : อาจารย์ ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน
มนุษยศาสตร์YesYesNoYes
159โปสเตอร์การพัฒนาแบบฝึกสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
      Author : นางกุลธิรักษ์ ภักดี
วิทย์เทคโนYesNoYesYes
160ปากเปล่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในกีฬาฟุตบอลไทยของคนไทย
      Author : นายวทัญญู ลีวงศ์วรกุล
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
161ปากเปล่าการศึกษาผังบริเวณของตลาดน้ำบางน้อยและตลาดน้ำบางนกแขวก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนบางคนที
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย หมั่นคติธรรม
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
162ปากเปล่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Mixed Technique เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : อาจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
163ปากเปล่าการใช้เทคโนโลยี 3G ในประชากรต่างช่วงวัย
      Author : อาจารย์ ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
164ปากเปล่าAntioxidant activity and antimicrobial activity of Xylocarpus granatum Koenig (bark).
      Author : นรินทร์ กากะทุม
วิทย์สุขภาพYesYesNoYes
165ปากเปล่าศึกษาภาพสิทธิสตรีในสมัย ร.4 ผ่านภาพยนตร์เรื่อง อำแดงเหมือนกับนายริด
      Author : นายพิสณฑ์ สุวรรณภักดี
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
166ปากเปล่าการวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจรถยนต์มือสองในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่
      Author : นางสาวกชพร บุญประเสริฐ
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
167ปากเปล่า ความสัมพันธ์ของความแตกฉานด้านสุขภาพกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลิน (เบาหวานชนิดที่ 2) ใน อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
      Author : อาจารย์กันตพงษ์ ปราบสงบ
วิทย์สุขภาพYesYesNoYes
169ปากเปล่าการศึกษาค่าความแตกต่างระหว่างขนาดของเซลล์จุดสามสถานะของน้ำ
      Author : นางสาวจรวยรัตน์ เหย่ากุลบดี
วิทย์เทคโนYesNoYesYes
170โปสเตอร์ปัจจัยที่มีศักยภาพของเมืองด้านธุรกิจการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ (MICE) ในจังหวัดพะเยา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
      Author : อาจารย์ ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
171ปากเปล่าปัจจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการปรับตัวเมื่อเผชิญปัญหา และความสุขของ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : อาจารย์สุรางค์ เชื้อวณิชชากร เชื้อวณิชชากร
วิทย์สุขภาพYesYesNoYes
173ปากเปล่าApplication of Wireless Sensor Network System for Surveillance in School
      Author : นางสาวขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์
วิทย์เทคโนYesYesYesYes
174ปากเปล่ารูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
      Author : นางสาวทัศนีย์ ทองสม
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
175ปากเปล่าการศึกษาร่องรอยลูกกระสุนปืนบนวัตถุแต่ละประเภทจากอาวุธปืนพกแต่ละขนาดที่มีระยะยิงและวิถียิงที่ต่างกัน
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลตำรวจโท ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ
วิทย์เทคโนYesNoNoYes
176ปากเปล่าการสร้างบทเรียนออนไลน์แบบบูรณาการสหวิทยาการ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา An interdisciplinary integration of online lesson creation for primary
      Author : ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์YesYesNoYes
177ปากเปล่าความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของเทศบาลตำบลเกาะคา เทศบาลตำบลท่าผา เทศบาลตำบลนาแก้ว และเทศบาลตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
      Author : อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์YesYesNo
178ปากเปล่าEffect of packaging color on the freshness perception of mangosteen (ผลของสีบรรจุภัณฑ์ต่อการรับรู้ความสดของมังคุด)
      Author : นายสุริยา มุลินิล
วิทย์เทคโนYesYesYesYes
179ปากเปล่ากลยุทธ์การตลาดค้าปลีกของชุมชนท่าน้ำสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
      Author : นายธันย์ ชัยทร
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
180ปากเปล่าแรงจูงใจในการเข้าร่วมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทย: กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : อาจารย์ ดร.รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
181ปากเปล่าภาวะสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : อาจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
182ปากเปล่าการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตไบโอเอทานอลโดยระบบบำบัดแบบไร้อากาศชนิดฟลูอิไดซ์เบด
      Author : นายวิทพงษ์ อยู่สุข
วิทย์เทคโนYesNoYesYes
186ปากเปล่าการหาตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลา โดยใช้วิธีแยกส่วนประกอบอนุกรมเวลา
      Author : พรเกียรติ ภักดีวงศ์เทพ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์เทคโนYesNoNoYes
187ปากเปล่าความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
      Author : นางกนกลักษณ์ เจษวรัญญู
วิทย์สุขภาพYesYesYesYes
188ปากเปล่าเครื่องมือสำหรับเทคโนโลยีสะอาดในงานก่อสร้าง กรณีศึกษา ความรู้ความชำนาญ
      Author : อาจารย์ศรันยู พรมศร
วิทย์เทคโนYesNoYes
189ปากเปล่าลวดลายผ้าปักอาข่า : กรณีศึกษาบ้านอาข่าห้วยโป่ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
      Author : อาจารย์จินตนา อินภักดี
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
190โปสเตอร์การพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชา วัดละเอียด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
      Author : นายจิรวัฒน์ นนทฤทธิ์
วิทย์เทคโนYesNoNo
191ปากเปล่าการพัฒนารูปแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติ การบริหารจัดการขยะ ของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
      Author : อาจารย์ ดร.ชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
192ปากเปล่าการศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยความสำเร็จของผู้ประกอบการพ่อค้าเร่ตลาดนัด จังหวัดราชบุรี
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา โชติกลาง
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
194ปากเปล่าระบบการจัดการการขนส่งสินค้าทางถนนที่ปลอดภัย
      Author : นางสาวเพ็ญนภา พรสุพิกุล
มนุษยศาสตร์YesYesNoYes
195ปากเปล่าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมุมมองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
      Author : นางสาวนางสาวเอื้องฟ้า คูณแสง
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
196โปสเตอร์ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของชุมชนจากพืชสมุนไพรและเห็ดในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองลำกง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
      Author : สุวิทย์ วรรณศรี
วิทย์เทคโนYesYesYesYes
198ปากเปล่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
      Author : ชฎาพร โพคัยสวรรค์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
199ปากเปล่าการประเมินพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียนที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
      Author : อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
201ปากเปล่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวคิดของCOSO กรณีศึกษากลุ่มการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
      Author : นางสาวกัญญาภัค ประสมศรี
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
202ปากเปล่าการผลิตไบโอดีเซลและแก๊สชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในชุมชน ตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : ผศ.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์เทคโนYesNoNoYes
203ปากเปล่าพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและรูปแบบเว็บไซต์ของคนทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นายพรพิสิทธิ์ เลี้ยงอยู่
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
204ปากเปล่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในห่วงโซ่อุปทานการส่งออกสินค้าประเภทผักของประเทศไทย
      Author : อาจารย์พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
205ปากเปล่าความหลากชนิดของพันธุ์ปลาในคลองยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : วีรยุทธ พลายเล็ก (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์เทคโนYesYesNoYes
207ปากเปล่าการศึกษาแนวทางและการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ระบบจัดการคลังสินค้า
      Author : วราภรณ์ สารอินมูล
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
208ปากเปล่าการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบการสอนของมิลเลอร์ สำหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
      Author : อาจารย์ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์
มนุษยศาสตร์YesYesNoYes
209ปากเปล่าโปรแกรมนับจำนวนโครโมโซมด้วยเทคนิคการทำเส้นโครง
      Author : อาจารย์ ดร.รวิ อุตตมธนินทร์
วิทย์เทคโนYesNoYesYes
210ปากเปล่าผลกระทบของเงินโอนต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน
      Author : นางสาวศศิวิมล วรพันธุ์
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
211ปากเปล่าการออกกฎของ กสทช. ที่มีผลกระทบต่อเอกชน
      Author : นางสาวธิดา นิติธรญาดา
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
213ปากเปล่าอิทธิพลภาวะผู้นำ แรงจูงใจ ความผูกพันต่อองค์กร และความสามารถเชาว์ปัญญา ที่มีต่อการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการราชทัณฑ์ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเรือนจำกลางบางขวาง
      Author : นางสาววรดา วสันต์นันทสิริ วสันต์นันทสิริ
มนุษยศาสตร์YesNoYes
214ปากเปล่าการสร้างรูปแบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืนของชุมชน และการสร้างแบรนด์ในบริบทของกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทรายอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
      Author : นางสาวพฤกษา คุ้มพงษ์
มนุษยศาสตร์YesNoNo
215ปากเปล่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารนานาชาติของประชากรในกรุงเทพมหานคร
      Author : นายชวัล เอี่ยมสกุลรัตน์
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
216ปากเปล่าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบย่อยอาหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
      Author : อาจารย์วิษณุ สมัญญา
วิทย์เทคโนYesYesNoYes
217ปากเปล่าการวิเคราะห์การดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
      Author : นางสาวหัทยานันทช์ เศรษฐปราโมทย์
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
218โปสเตอร์แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
      Author : นางสาวมนัญชยา อิศรางกูร ณ อยุธยา (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์เทคโนYesNoNo
219ปากเปล่าการศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของวัสดุก่อสร้างไฟเบอร์ซีเมนต์และแนวทางการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
      Author : นางสาวนิรดา กสิวุฒิ
วิทย์เทคโนYesNoYesYes
220ปากเปล่าปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : โสภาพรรณ เวชากุล (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
221โปสเตอร์ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหุ้นกลุ่มพลังงานโดยวิธีถดถอยแบบควอนไทล์
      Author : นายศราวุฒิ ชุมภูอินตา
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
222ปากเปล่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้าบมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวจิรัสย์ชา รัตนเพียร
มนุษยศาสตร์YesYesNo
223ปากเปล่าการศึกษากระบวนการการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปโดยใช้รูปแบบ ABC Classification Location Policy กรณีศึกษา บริษัทฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
      Author : นายลำไผ่ ตระกูลสันติ
วิทย์เทคโนYesNoNoYes
224โปสเตอร์ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรที่สูง กรณีศึกษา ชุมชน ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
      Author : อาจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
วิทย์เทคโนYesYesYesYes
225โปสเตอร์การวิเคราะห์ค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      Author : นางสาวลักษณ์ธนัชพร อุตมะดวงแจ่ม
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
227โปสเตอร์การเตรียมและวิเคราะห์ค่าการดูดซับของถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดโดยวิธีการกระตุ้นทางเคมี
      Author : นางสาวรุจิรา คุ้มทรัพย์
วิทย์เทคโนYesYesYesYes
228โปสเตอร์การศึกษาขยะและปริมาณสารอินทรีย์ในระบบนิเวศหาดปากเมง จังหวัดตรัง
      Author : นางกมลวรรณ โชติพันธ์
วิทย์เทคโนYesYesNo
229ปากเปล่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวทิพย์สุภา สุวรรณอทาน
มนุษยศาสตร์YesYesYes
230ปากเปล่าความหลากชนิดและความชุกชุมของนก บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ เจริญโภคราช
วิทย์เทคโนYesYesNoYes
232ปากเปล่าความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : อาจารย์นภดล แช่มช้อย
วิทย์เทคโนYesYesNoYes
233โปสเตอร์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและการเดินทางกลับมาเที่ยวซ้ำของ นักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง
      Author : นางสาวกนกวรรณ อติชาต
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
234โปสเตอร์การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ วิชาภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
      Author : นางสาวนวรัตน์ ใจเย็น
วิทย์เทคโนYesNoNo
236ปากเปล่าการประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพในการวิเคราะห์คุณภาพเกรดยางแผ่นรมควัน
      Author : นางสาวศิริเรือง พัฒน์ช่วย
วิทย์เทคโนYesNoYesYes
237ปากเปล่าการศึกษาระบบการบันทึกและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหาย
      Author : อาจารย์ ดร.ดร.สุดาวรรณ สมใจ
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
238ปากเปล่าการส่งเสริมการขยายตัวและความร่วมมือในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ด้านการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์อเมริกา อินเดีย และจีน (ที่มีกรณีพิเศษของไนจีเรีย)
      Author : นายซามูเอล เรย์มอนด์ ฟอร์คเนอร์
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
239โปสเตอร์คุณภาพการเก็บรักษาและทำนายอายุการเก็บรักษาทางจลนศาสตร์ของผลิตภัณฑ์สับปะรดกวน
      Author : อาจารย์ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
240ปากเปล่าการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1นโยบายสู่แนวทางปฏิบัติ
      Author : เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes

จำนวนทั้งหมด   192   เรื่อง

 

จัดโดย :  เจ้าภาพร่วม :        
Suan Sunandha Rajabhat University