นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
2 2
2 2
2 2
3 3
Days
0 0
9 9
Hours
4 4
7 7
Minutes
5 5
5 5
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today24
Yesterday11
This week35
This month258
Tuesday, 27 September 2022 18:17

Who Is Online

Guests : 2 guests online Members : No members online

Acceptance Letter


ชื่รหัสบทความ
ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง หัวข้อเรื่อง
ใบตอบรับ
2 พฤติกรรมการจ่ายยาเม็ดสเตียรอยด์จากร้านขายยาในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพร ทองเมือง
มนุษย์ Download
5 ความสัมพันธ์ของอัตราการเต้นของหัวใจและการรับรู้ความเหนื่อยจากโปรแกรมอบอุ่นร่างกายและเสริมสร้างสมรรถภาพต่อการวิ่งซ้ำด้วยความเร็วสูงสุดในนักกีฬาฟุตบอล
      Author : อาจารย์วดี พราหมณ์กระโทก
วิทย์สุขภาพ Download
6 ชะครามอบแห้งกับคุณสมบัติพิเศษในการผลิตเส้นพาสต้า
      Author : อาจารย์กัญญาพัชร เพชราภรณ์
วิทยาศาสตร์ Download
7 การสังเคราะห์พอลิเมอร์เจลเอมีดอกซิมสำหรับดูดจับยูเรเนียมในน้ำทะเล
      Author : นายชัยเรือง กนกวรกาญจน์
วิศวกรรม Download
9 ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
      Author : อาจารย์วิทวัส กรมณีโรจน์
มนุษย์ Download
10 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานช่างของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
      Author : นายมงคล รื่นเริงฤทธิ์
มนุษย์ Download
11 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      Author : นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร
มนุษย์ Download
12 การบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ต่อนโยบายควบคุมมาตรฐานการศึกษา
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร
มนุษย์ Download
13 The Barriers to Implementation of Nursing Process in Clinical Practice among Nursing Students, Suan Sunandha Rajabhat University.
      Author : อภิญญา กุลทะเล 
วิทย์สุขภาพ Download
14 เทคนิคการพยากรณ์ตัวแบบราคาน้ำมันในประเทศไทย
      Author : อาจารย์ ดร.สมรวย อภิชาติบุตรพงศ์
วิทยาศาสตร์ Download
15 ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยวินิจฉัยความเสี่ยงต่อโรค NCDs
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย์
วิทย์สุขภาพ Download
16 การศึกษาความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางบัญชีของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
      Author : นางสาวอรนุชา อภิบุญญาวรกุล
เศรษฐศาสตร์ Download
17 การออกแบบเก้าอี้หวายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกัน
      Author : จง บุญประชา
ศิลปะ Download
18 A Development of a Novel Framework to Retrieve Hand-Drawn Design to Facial Blendshape Source Models
      Author : นางสาวนีรชา โสพล
วิทยาศาสตร์ Download
19 วิเคราะห์ผลงานการประพันธ์เพลงของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต : กรณีศึกษาเพลงจิ้งจกทอง เถา และเพลงสุดถวิลเถา
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมย์
ศิลปะ Download
20 การเสริมสร้างความรู้เรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอำเภอพุทธมณฑล สำหรับเด็กและเยาวชน
      Author : อาจารย์เชาวน์มนัส ประภักดี
มนุษย์ Download
21 การบริหารจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
      Author : อาจารย์ ดร.นุชษรา พื่งวิริยะ
เศรษฐศาสตร์ Download
22 การเพิ่มความไวในระบบวิเคราะห์แบบไหลที่มีการแยกแก๊สออกจากของเหลว ด้วยอุปกรณ์ไอระเหยแบบไร้เยื่อเลือกผ่าน
      Author : นายณัฐพงศ์ จันทร์ทิพย์มณี
วิทยาศาสตร์ Download
23 การศึกษาปัจจัยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ขององค์กรเอกชนในกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวเขมณัฎฐ์ ศรีศุภชัยยา
เศรษฐศาสตร์ Download
24 นวัตกรรมของเทคโนโลยี และคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวสุภัสสรา คงชม
เศรษฐศาสตร์ Download
25 การศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร และความไว้วางใจ ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอางของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวธารี เลิศรัตนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ Download
26 การศึกษาปัญหาการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
      Author : นางสาวอรนุชา อภิบุญญาวรกุล
เศรษฐศาสตร์ Download
27 การเปลี่ยนแปลงการนำไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สารสกัดของข้าวเหนียวลืมผัวภายใต้การฉายแสง
      Author : อาจารย์ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
วิทยาศาสตร์ Download
28 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวนภัสวันต์ ชมภูนุช
เศรษฐศาสตร์ Download
29 การสร้างโจทย์คำถาม แบบการสร้างตัวเลือกถูกและผิดโดยอัตโนมัติ
      Author : นางสาวธนาพร สรรพรอด
การศึกษา Download
30 การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์จากชานอ้อยและเหง้ามันสำปะหลังในการบำบัดน้ำเสียจากการย้อมไหม
      Author : นางสาวอรนิจ อุปรี
วิศวกรรม Download
31 การพัฒนาเรือนค้าขายจากมรดกสิ่งก่อสร้างพื้นถิ่นสำหรับพื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรม นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
      Author : นายวิศิษฎ์ เพียรการค้า
ศิลปะ Download
32 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันขององค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
      Author : นางสาวพัณณ์ชิตา เหลืองสดใส
เศรษฐศาสตร์ Download
33 An Experiment Study of Tannin-Based Copper Recovery Process On Electronic Industry Wastewater
      Author : นางสาวญาชนาภา ญาณชวกุล
วิทยาศาสตร์ Download
34 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการ สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในส่วนภูมิภาค
      Author : นางสาวพยอม สดใส
มนุษย์ Download
35 แบบจำลองการเคลื่อนที่เกาส์มาร์คอฟแบบชี้นำ เพื่อการจำลองการหนีภัยพิบัติของเครือข่ายเฉพาะกิจเคลื่อนที่
      Author : นายอนุรัตน์ กำแหงหาญ
วิทยาศาสตร์ Download
36 ภูมิปัญญาปั้นปูนสดสกุลช่างเพชรบุรีกับการประยุกต์ใช้ในการออกแบบตกแต่ง ผลิตภัณฑ์สาธารณะเพื่อสร้างอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรี
      Author : นภดล สังวาลเพ็ชร 
ศิลปะ Download
37 คุณค่าตราสินค้า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7’P) และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
      Author : นายฐิติพงษ์ กุ่ยอ่อง
เศรษฐศาสตร์ Download
38 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสของคนกรุงเทพมหานคร
      Author : ปองพล วรพิชิตพงศ์
เศรษฐศาสตร์ Download
39 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : ขวัญพงศ์ พันธ์เจริญวรกุล
เศรษฐศาสตร์ Download
40 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการรับชมโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (youtube)ของประชากรในกรุงเทพ
      Author : ธัญญนันท์ ปัณณพรพิชญ์ 
เศรษฐศาสตร์ Download
41 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสำเร็จรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
      Author : นายชนัญพงศ์ บุรฉัตรเจริญกุล
เศรษฐศาสตร์ Download
42 รูปแบบการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
      Author : นางสาววรรณภร ศิริพละ
การศึกษา Download
43 การยอมรับเทคโนโลยี ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวชุติมาศ ปั้นตระกูล
เศรษฐศาสตร์ Download
44 ความคาดหวัง ทัศนคติ และความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวพุทธชาด สมพันธ์สาทิตย์
เศรษฐศาสตร์ Download
45 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพล
      Author : อาจารย์วิสาข์ เชี่ยวสมุทร
มนุษย์ Download
46 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ
      Author : นางสาวลีลานุช อารยะกุล
เศรษฐศาสตร์ Download
47 การประดิษฐ์ตัวตรวจวัดความเข้มแสงโดยใช้ไดโอดเปล่งแสงแบบคู่ สำหรับการวิเคราะห์แบบไหล
      Author : นางสาวพิชญ์นรี ไกรแก้ว
วิทยาศาสตร์ Download
48 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Effects of Using Cooperative Learning with Jigsaw Technique and Concept Mapping on Learning Achievement in Atomic Structure and The Periodic Table for Mathayomsuksa 4 Students.
      Author : นางสาวสาริณี มณีเนียม
การศึกษา Download
49 ปัจจัยด้านความหน้าเชื่อถือของแอพพลิเคชั่น ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4C's ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นวงในของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวนุสรา เรืองสม
  Download
50 อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวภูริชา กรพุฒินันท์
เศรษฐศาสตร์ Download
51 ผลการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Effects of Inquiry-based Instruction and Cooperative Learning on Mathayomsuksa Five Students’ Learning Achievement in Acid-Base Chemistry.
      Author : นางสาวสมฤดี เลี่ยมทอง
การศึกษา Download
52 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี
      Author : นางสาวณัฐนรินทร์ เพ็งอุ่น
เศรษฐศาสตร์ Download
53 การเปิดรับข่าวสาร ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และคุณภาพการให้บริการ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ในจังหวัดนนทบุรี
      Author : นางสาวศิริวรรณ อุดมเวชภัณฑ์
เศรษฐศาสตร์ Download
54 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรี
      Author : นางสาววริญญา แก้วรอดวงษ์
เศรษฐศาสตร์ Download
55 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
      Author : นางสาวนภาพร ด่านแก้ว
การศึกษา Download
56 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวจุฑารัตน์ คำสุรินทร์
เศรษฐศาสตร์ Download
57 ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเสริมกลูตาไธโอนในจังหวัดนนทบุรี
      Author : นางสาวเนตรนภา โอรสานนท์
เศรษฐศาสตร์ Download
58 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวนันท์นภัส สงวนวงษ์
เศรษฐศาสตร์ Download
59 คติไตรภูมิจักรวาลในพุทธสถาปัตยกรรมล้านนา
      Author : อาจารย์นางสาวชนัญชิดา ยุกติรัตน์
ศิลปะ Download
60 รูปแบบกระบวนการเรียนรู้การจัดทำแผนแม่บทชุมชนของประชาชน เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดนครศรีธรรมราช
      Author : จำเริญ ชูช่วยสุวรรณ 
มนุษย์ Download
61 การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
      Author : นางสาวอัญชฎา สายสนั่น ณ อยุธยา
เศรษฐศาสตร์ Download
62 การศึกษาความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFi ไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย
      Author : นายเจตริน ศรีโสมะสัจจะกุล
เศรษฐศาสตร์ Download
63 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์
      Author : อาจารย์ณกันต์วลัย วิศิฎศรี
การศึกษา Download
64 กลไกการมีส่วนร่วมระหว่างตำรวจและประชาชนในการแก้ไขปัญหาจราจร บริเวณห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และตลาดสด ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล
      Author : อาจารย์ณิช วงศ์ส่องจ้า
มนุษย์ Download
65 ความเจ็บป่วยและการแสวงหาการดูแลสุขภาพของแรงงานข้ามชาติกัมพูชาที่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์
      Author : นางสาววิลาสิณี คีตวัฒนานนท์
มนุษย์ Download
66 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน : กรณีศึกษา ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ FACTORS IN FLUENCING EMPLOYEE COMMITMENT : A CASE STUDY OF GOVERNMENT SAVING BANK
      Author :
เศรษฐศาสตร์ Download
67 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน : กรณีศึกษา ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ FACTORS IN FLUENCING EMPLOYEE COMMITMENT : A CASE STUDY OF GOVERNMENT SAVING BANK
      Author : นางสาวพัณณ์ชิตา เหลืองสดใส
เศรษฐศาสตร์ Download
68 Speaking out the views of mentors’ role through critical discourse analysis
      Author : อาจารย์ศศิพร พงศ์เพลินพิศ
การศึกษา Download
69 การศึกษาเปรียบเทียบการเรียนการสอนของโรงเรียนบัลเล่ต์ในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวรสิกา ไฝขาว
ศิลปะ Download
70 การพัฒนาแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเทอร์เน็ต เพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญในโรงพยาบาลศิริราช
      Author : ณัฐสักก์ เรืองสำอางค์
วิศวกรรม Download
71 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยข้าวนาปี ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาด่านขุนทด สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา : กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีบัญชี 2557
      Author : นางสาวศุภิสรา พินโย
เศรษฐศาสตร์ Download
72 แนวทางการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล (กศน.ตำบล) จังหวัดนครสวรรค์
      Author : นางสาวมาลินี มีสำราญ
การศึกษา Download
73 จิตวิทยาในการสื่อสารกับวัยรุ่นตอนปลายผ่านสื่อภาพเคลื่อนไหว
      Author : นายธีรพงศ์ เสรีสำราญ
ศิลปะ Download
74 The Program Development for Assisting Adolescences in Avoiding Narcotics Through Self-Efficacy and Self-Control.
      Author : อาจารย์ ดร.ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ หงษ์กิตติยานนท์
การศึกษา Download
75 ผลของสารสกัดจากรกแพะต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์สร้างกระดูกของมนุษย์ ในห้องปฏิบัติการ (Effects of goat placenta extracts on the proliferation of human osteoblasts in vitro)
      Author : นายเอกรัตน์ กลิ่นกุหลาบ
วิทย์สุขภาพ Download
76 คุณค่าทางโภชนาการสูงของข้าวนึ่งกล้องที่ผลิตจากข้าวเปลือกเริ่มงอก
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวิทย์ ทิพรส
วิทยาศาสตร์ Download
77 ปัจจัยการสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม
      Author : นายปรัชญา กมลเพชร
การศึกษา Download
78 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับคุณภาพการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี ของนายทหารบัญชีในกองทัพบก
      Author : ร้อยโทตะวัน สุรินโต
เศรษฐศาสตร์ Download
79 รูปแบบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครู สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
      Author : นางสาวพิมพ์ชนก ซึมกลาง
การศึกษา Download
80 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศก่อนและหลังวิกฤตการเงิน Sub Prime ด้วย VAR Model
      Author : นายปรมินทร์ จันทร์สกุล
เศรษฐศาสตร์ Download
81 การเข้าถึงสวัสดิการสังคมสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
      Author : นางสาวธีราพร ดาวเจริญ
มนุษย์ Download
82 ผลกระทบของความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ทำบัญชีที่มีผลต่อคุณภาพงบการเงินของบริษัทกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      Author : นางสาวพัณณ์ชิตา รักชาติ
เศรษฐศาสตร์ Download
84 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการกำกับดูแลกิจการกับความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      Author : นายณัฐพล จันทราภรณ์
เศรษฐศาสตร์ Download
85 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานของนายทหารบัญชีในสังกัดกองทัพบก
      Author : ร.ท.จิรายุทธ ภิมล
เศรษฐศาสตร์ Download
86 กลยุทธ์คุณภาพการให้บริการสายการบินที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
      Author : นางสาวณัฐกาณต์ ชินวงศ์อมร
เศรษฐศาสตร์ Download
87 การพัฒนาแนวทางการให้บริการงานทะเบียนราษฎรศึกษาเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
      Author : นางสุดารัตน์ เศรษฐา
มนุษย์ Download
88 การประเมินความเสี่ยงโรคไข้เลือดออกและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนกับลูกน้ำยุงลายในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : อาจารย์ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา
วิทย์สุขภาพ Download
89 ภาพยนตร์แนวโทะกุซะสึในประเทศไทย
      Author : อาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์
ศิลปะ Download
92 การศึกษาและการประยุกต์ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ Arduino MEGA ในการควบคุมหุ่นยนต์ ABU 2015
      Author : นายสุประวิทย์ เมืองเจริญ
วิศวกรรม Download
93 การจัดการขยะรีไซเคิลภายในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
      Author : พาวิตา ใจสอาด
วิทยาศาสตร์ Download
94 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
      Author : นางสาวพัชราภรณ์ อินริราย
การศึกษา Download
95 อิทธิพลของสารจับตัวต่อเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งของยางก้อนถ้วย
      Author : นายสายัญ พันธ์สมบูรณ์
วิทยาศาสตร์ Download
96 การสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity)ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงของผู้บริโภคเจนเนอร์เรชั่น วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวธรรมภรณ์ สิงห์กฤตยา
เศรษฐศาสตร์ Download
99 แนวทางในการพัฒนาศักยภาพกำลังพลกองทัพบกที่พิการจากราชการสนามเพื่อประกอบอาชีพที่เหมาะสม
      Author : ภคพร กุลจิรันธร
มนุษย์ Download
101 แนวทางการพัฒนางานด้านการข่าว กองทัพภาคที่ 4
      Author : อัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี 
มนุษย์ Download
102 แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการออมเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิตของกำลังพล กรมยุทธศึกษาทหารบก
      Author : ธวัลภัสร์ แสงสายัณห์ 
มนุษย์ Download
104 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกกองร้อยรถถังด้วยวิธีผสานการปฏิบัติด้วยการฝึกแบบปกติและ การฝึกโดยเครื่องช่วยฝึกทาคอส
      Author : ภคพร กุลจิรันธร 
มนุษย์ Download
106 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเบาหวานของชมพู่ทับทิมจันทร์ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสารสเตรปโตโซโทซิน
      Author : อาจารย์ ดร.วันทณี หาญช้าง
วิทย์สุขภาพ Download
107 การจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมภายใต้หลักนิติธรรม
      Author : นายกานต์กิตติ อินทรวิเชียร
มนุษย์ Download
108 การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi
      Author : นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตร
การศึกษา Download
109 รูปแบบพื้นที่อุตสาหกรรมกับความหนาแน่นทางที่ตั้งของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในจังหวัดราชบุรี
      Author : พรเพิ่ม แซ่โง้ว
มนุษย์ Download
110 ปัญหาทางกฎหมายในการกำหนดค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา : ความเสียหายจากกรณีท่อส่งน้ำมันรั่วบริเวณอ่าวพร้าว
      Author : นายฐาปนา ลับบัวงาม
มนุษย์ Download
112 การศึกษาปัญหาสถาบันทางสังคม ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
      Author : นางสาวนางสาวกฤษยา มะแอ
เศรษฐศาสตร์ Download
113 Desirable Student Characteristics and Professional Experiences in Printing Technology based on Printing Industry Establishment in Sathon
      Author : วัฒน์ พลอยศรี 
  Download
116 การศึกษาปัญหาทางนิ้วบทเพลง Castles of Spain Volume 1 Federico Moreno Torroba กรณีศึกษา Jim Ferguson
      Author : นายวัชรินทร์ สุขทรัพย์ศรี
ศิลปะ Download
117 การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มสตรีสูงอายุมุสลิมเขตพื้นที่บริการวิชาการสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
      Author : ว่าที่ร้อยตรีปัณณวิชญ์ เด่นสุมิตร
วิทย์สุขภาพ Download
118 ความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจประกันภัยของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)
      Author : นางสาวพัชราภรณ์ นามวงษ์
เศรษฐศาสตร์ Download
119 การจัดดารเรียนรู้โดยใช้กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธีที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดฉะเชิงเทรา
      Author : นางสาวดวงภรณ์ ว่องไว
การศึกษา Download
120 ความสามารถในการแข่งขันของโรงพยาบาลสมิติเวชในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
      Author : นายกิตติกร มหาวรรณ
เศรษฐศาสตร์ Download
123 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกกายภาพบำบัดเอกชนทางด้านกระดูกและกล้ามเนื้อของประชากรในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวศศิกานต์ ศักดิ์สง่าวงษ์
เศรษฐศาสตร์ Download
125 ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน
      Author : นางสาวปณัสชนล จึงเหลืองอ่อน
เศรษฐศาสตร์ Download
127 กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของไอศกรีมกูลิโกะ
      Author : นายปริญญ์ จงสมจิตต์
เศรษฐศาสตร์ Download
128 ความเครียดของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : อาจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี
วิทย์สุขภาพ Download
129 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวาน
      Author : นางสาววาสนา การเขว้า
เศรษฐศาสตร์ Download
131 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงาน ของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยรัฐ
      Author : อาจารย์ ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน
มนุษย์ Download
132 สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงาน ของพนักงาน สายปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
      Author : นางสาวอลิษา ศรีคราม
มนุษย์ Download
133 Production of Process Color Offset Printing Ink with Coconut Oil-Based Ink for Environment
      Author : ไกรพ เจริญโสภา 
  Download
134 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
      Author : นางสาวจารุเนตร เกื้อภักดิ์
มนุษย์ Download
136 ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นทีมในการจัดการมาตรฐานบริการสุขภาพ
      Author : นางสาวปวีณา ดีชุม
วิทย์สุขภาพ Download
137 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต
      Author : นางสาวน้ำฝน จันทร์นวล
เศรษฐศาสตร์ Download
138 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ต: กรณีศึกษา ผู้ใช้บริการบัวหลวงไอแบงค์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบุญถาวรหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
      Author : สิรพร ฑิตะลำพูน 
วิทยาศาสตร์ Download
139 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของข้าราชการที่มีต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
      Author : นางภูษณิศา หงษ์ร่อน
มนุษย์ Download
140 ศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้ใช้บริการสถาบันออกกำลังกาย(ฟิตเนส) ชาวไทยและชาวต่าชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวเพชรสุก เลิศลิมปิยะรัตน์
เศรษฐศาสตร์ Download
141 Graphic Design on Halal Products Packaging for Malaysian Muslims
      Author : อาจารย์ ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม
ศิลปะ Download
142 ปัจจัยความสำเร็จในวิชาชีพของครูผู้สอนดีเด่น ในเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา
      Author : นางสาวสุไวบ๊ะ มาราสา
การศึกษา Download
143 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจร้านอาหารในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
      Author : อาจารย์การุณย์ สุวรรณมาตร์
วิทยาศาสตร์ Download
144 การพัฒนากระบวนการวัดค่าความต้านทานฉนวนด้วยแรงดันสูง 20 กิโลโวลต์
      Author : นายภาณุพัฒน์ สายบุญเตียง
วิศวกรรม Download
145 ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินของโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนต่อคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
      Author : นางสาวณิชชา โชติวุฒิโภคิน
วิทยาศาสตร์ Download
146 แนวทางจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ป่าชุมชนบ้านโคกหัวข้าว จังหวัด ฉะเชิงเทรา Guidelines Participatory Forest Reserve Management : A Case Study of Ban Khok Hua Khao Community Forest
      Author : นางสาวภูมิหทัย กิตติพัฒนกุล
เศรษฐศาสตร์ Download
147 การใช้พันธุ์ข้าวต้านทานและสารฟอสฟีนในการควบคุมด้วงงวงข้าวโพด Maize weevil, Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae) The use of resistant rice varieties and phosphine in controlling Maize weevil, Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae)
      Author : นายณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์
วิทยาศาสตร์ Download
148 ความสามารถในการเเข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดต่างประเทศ
      Author : นายเฉลิมเกียรติ นิลคูหา
  Download
149 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2558
      Author : มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ 
วิทย์สุขภาพ Download
150 ความเป็นพิษของสารสกัดจากต้นแคต่อเซลล์ลิมโฟบลาสต์ (TK6) และเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Caco-2) ของมนุษย์ Cytotoxicity of Sesbania grandiflora (L.) Pers. and Vitex glabrata R. Br. Extracts on Human Lymphoblastoid (TK6) and Human Colon Carcinoma (Caco-2)
      Author : นางสาววรนุช กีรตินันท์
วิทยาศาสตร์ Download
152 การเพิ่มมูลค่าพลอยตกเกรดด้วยกระบวนการทางด้านการออกแบบสำหรับเครื่องประดับ
      Author : ธนกฤต ใจสุดา
มนุษย์ Download
153 การดูดซับเมททิลีนบลูของถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้มะพร้าว
      Author : นางสาวสุดปราถนา ถิราติ
วิศวกรรม Download
154 ความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีต่อการบริการการทดสอบของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
      Author : นางสาววาสนา ประสงค์งาม
การศึกษา Download
155 ความสัมพันธ์ของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงกับภาวะไขมันเกาะตับในประชากรไทย
      Author : นางสาวหทัยรัตน์ ทองปลั่ง
วิทย์สุขภาพ Download
156 สารสกัดที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในสบู่
      Author : นายถาวร รักกาญจนันท์
วิทยาศาสตร์ Download
157 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี
      Author : อาจารย์กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
วิทย์สุขภาพ Download
158 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิด อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
      Author : นางสาวเจนจิรา เชยครบุรี
การศึกษา Download
159 ประสิทธิผลของข้อมูลการบัญชีบริหารที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการทำกำไรทางธุรกิจ
      Author : นางสาวสุภาวดี พินิจ
เศรษฐศาสตร์ Download
161 ชื่อเรื่องพฤติกรรมการสนทนาและการสื่อสารในเฟซบุ๊ก(Facebook) กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
      Author : นางสาวหยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์
การศึกษา Download
162 ความรับผิดชอบต่อสังคมกับจัดการอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อการตลาดที่ยั่งยืน Corporate Social Responsibility MICE Industry in Thailand to Sustainable
      Author : นางสาวพรชนก พงค์ทองเมือง
เศรษฐศาสตร์ Download
164 แนวทางการพัฒนาการผลิต และการจัดการส่วนประสมการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตดอกไม้วงศ์เฮลิโคเนีย ใน ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
      Author : นางสาวเกษร แช่มชื่น
วิทยาศาสตร์ Download
165 ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานราชการครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบแล
      Author : นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว
การศึกษา Download
168 วิถีชุมชนกับการสืบทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
      Author : ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ 
ศิลปะ Download
169 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษาบาสเกตบอล
      Author : นางสาวธนัชพร โสพรม
วิทยาศาสตร์ Download
170 ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำผิวดินในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
วิทยาศาสตร์ Download
172 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
      Author : นางพรทิพย์ เพ็ชรนพรัตน์
มนุษย์ Download
173 คุณภาพชีวิตและความสุขของคนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล
มนุษย์ Download
174 การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      Author : นางนิรมล คงรอด
การศึกษา Download
175 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาหลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา
      Author : อาจารย์ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์
มนุษย์ Download
176 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจรับการรักษาโดยใช้ยาสมุนไพรที่คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
      Author : ว่าที่ร.ต.หญิงจุฑามาศ ขีดขิน
เศรษฐศาสตร์ Download
177 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
      Author : นางสาวปุณยนุช ปิ่นกุมภีรื
เศรษฐศาสตร์ Download
178 ผลของปริมาณเปลือกไข่ต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ
      Author : อาจารย์ ดร.สายสมร ลำลอง
วิทยาศาสตร์ Download
179 การรับรู้และทัศนคติต่อสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค
      Author : นายว่าที่ ร.ต. อิทธิกร ประพฤติงาม
เศรษฐศาสตร์ Download
182 คุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี
      Author : นายชยพล บุญบำรุง
เศรษฐศาสตร์ Download
183 ทักษะความรู้ทางการบัญชีที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
      Author : นางสาวปทิตตา ไพบูลย์วิวรรธน์
เศรษฐศาสตร์ Download
184 การศึกษาเทคนิคการจัดตกแต่งนิทรรศการเพื่อสร้างอัตลักษณ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
      Author : นายธนัฐพงศ์ ไพรวันรัตน์
มนุษย์ Download
185 โครงการวิจัยการสอนศิลปบำบัดและสื่อใหม่ให้กับเด็กที่อยู่ในสภาวะ ความบกพร่องในการเรียนรู้ Art Theraphy and New media for Learning Disability student reasearch Project
      Author : นายนายเอกพจน์ ธนะสิริ
มนุษย์ Download
187 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเสรีเคมีเกษตร
      Author : นายอนุชิต กิจเสรีกุล
เศรษฐศาสตร์ Download
188 ศึกษาปัจจัยความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปสู่ความยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
      Author : อาจารย์เฉลิมเกียรติ ร่างเล็ก
เศรษฐศาสตร์ Download
189 ผลกระทบของประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่ที่มีต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจระบบทำความเย็นในภาคกลาง
      Author : นางสาวจิรพัชร์ เหลาสา
เศรษฐศาสตร์ Download
193 การดูดซับสีย้อมเมธิลลีนบลูด้วยเปลือกสละ
      Author : อาจารย์ ดร.สุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ
วิทยาศาสตร์ Download
196 โครงสร้างคณะกรรมการกับผลการดำเนินงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      Author : นางศิริรัตน์ สุขสมาน
เศรษฐศาสตร์ Download
197 การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา
      Author : อาจารย์พนิดา จันทรกรานต์
มนุษย์ Download
198 การศึกษาความผิดปกติของตลาดหลักทรัพย์: อิทธิพลของวันหยุด และเดือนของตลาด Stock Market Anomalies: Holiday Effect and Month Effect in Stock Exchange of Thailand
      Author : กาญจนา ส่งวัฒนา 
เศรษฐศาสตร์ Download
199 ประสิทธิผลของ กลุ่มช่วยเหลือตนเองกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตตนเองต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในตำบลบางนางลี่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : นางสาวอาจารย์วชิรพร โชติพานัส
วิทย์สุขภาพ Download
200 การสัญจรในผังชุมชนรอบสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
      Author : ผศ.ดร.พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร 
วิศวกรรม Download
201 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      Author : นายกิตติธัช ฐานีพานิชสกุล
เศรษฐศาสตร์ Download
202 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      Author : นางสาวสุภาภรณ์ วงศ์ทองคำ
เศรษฐศาสตร์ Download
203 การลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกฝากล่องนาฬิกา
      Author : นางสาวมุสตาซะห์ ยูโซะ
วิศวกรรม Download
206 การศึกษาคุณภาพน้ำในหนองปึ๋ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในฤดูร้อน โดยใช้ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ
      Author : นางศิริลักษณ์ บ่อสร้าง
วิทยาศาสตร์ Download
207 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ แบบร่วมมือจัดการความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
      Author : นางสาวดาริกา ใสพิมพ์
การศึกษา Download
208 การตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และคุณค่าตราสินค้า ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Apple Watch ของผู้ใช้ระบบ ios ในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวกนกวรรณ สันธิโร สันธิโร
เศรษฐศาสตร์ Download
209 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
      Author : นางสาวอมรรัตน์ นาคใจ
เศรษฐศาสตร์ Download
211 ผลกระทบจากร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) เรื่อง การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน ต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
      Author : นางสาวชัชณีย์ยา ชัญญาศิริเจริญ
เศรษฐศาสตร์ Download
212 ประสิทธิภาพการบริหารตามภารกิจของผู้บริหารสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา: ผู้บริหารของสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
      Author : นางสาวรสนันท์ ศรีดิลก
มนุษย์ Download
213 Using Open Source Software to design e-Book and e-Learning content
      Author : ธีรเทพ ชนไมตรี
ศิลปะ Download
214 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
      Author : สุจิตรา พันธศรี 
การศึกษา Download
215 ผลของความเค็มที่มีต่อหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้ำตาล (Cymodocea rotundata)
      Author : นายพรเทพ วิรัชวงศ์
วิทยาศาสตร์ Download
216 Behavior of the Consumer Publishing Services in Phuthamonthol District, NakhonPathom Province
      Author : ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง 
  Download
217 สมรรถนะนักบัญชีที่ส่งผลต่อความสำเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ศรีสัตตรัตน์
เศรษฐศาสตร์ Download
218 แนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารและการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง
      Author : นายมกรพ์พล พันสวัสดิวง
เศรษฐศาสตร์ Download
219 Tannin Extract from Garcinia mangostana Pericarp and Preliminary Study on the Possible Use to Delay the Decay of Palm Juice Instead of Shorea floribunda Kurz
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา
วิทยาศาสตร์ Download
220 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
      Author : บุญสิทธิ์ อิทธิวิภาต
เศรษฐศาสตร์ Download
221 ผลของการใช้ผงกระบกทดแทนผงอัลมอนด์ในผลิตภัณฑ์มาการอง
      Author : นายสุจินดา พานิชชัย
วิทยาศาสตร์ Download
222 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งข้าวหอมนิล
      Author : นางสาวกมลชนก กล่ำเทพ
วิทยาศาสตร์ Download
223 ผลของการใช้แป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงต่อคุณภาพของผลิตถัณฑ์ถ้วยทาร์ตกึ่งสำเร็จรูป
      Author : นางสาววราภรณ์ หาพล้อย
วิทยาศาสตร์ Download
225 การศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้งาน Location-based Service บนสื่อสังคมออนไลน์กับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน
      Author : นางสาวฐิตารีย์ จันทพันธ์
เศรษฐศาสตร์ Download
226 ความสัมพันธ์ของคุณภาพกำไรกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      Author : นางสาวนลิน สถาวรนันท์
เศรษฐศาสตร์ Download
227 การศึกษาแนวทางการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจร้านอาหารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
      Author : นายธนพล ชินภพเอกกวิน
เศรษฐศาสตร์ Download
228 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในกองทัพบกเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวสืบศิริ ศรีนิล
เศรษฐศาสตร์ Download
231 การเปรียบเทียบวิธีลูกโซ่มาร์คอฟมอนติคาร์โลสำหรับการอนุมานแบบเบส์ เมื่อมีเงื่อนไขบังคับเชิงอันดับ
      Author : นางสาวณภัชนันท์ อุทธโยธา
วิทยาศาสตร์ Download
232 การจัดการคุณภาพแสงในห้องเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียนผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว
      Author : อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา
มนุษย์ Download
233 แนวทางการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลสำหรับพื้นที่ห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาลของรัฐ
      Author : อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา
มนุษย์ Download
234 แนวคิดการพัฒนาองค์ประกอบของอนุศาสนาจารย์ตำรวจในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตำรวจ
      Author : นายพระครูวินัยธร วรรณไชย สิริวณฺโณ มะยงค์ มะยงค์
มนุษย์ Download
235 การประเมินคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางอุดรธานี
      Author : อัญชลี จันทาโภ 
วิทย์สุขภาพ Download
236 เส้นทางสู่ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ (THE ROAD TO DEMOCRACY OF SOUTH KOREA)
      Author : อาจารย์บุญวัฒน์ สว่างวงศ์
มนุษย์ Download
237 การแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยแกนนำอสม. ในเขตเทศบาลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง
      Author : นางสาวกิ่งแก้ว ทิศตึง ทิศตึง
มนุษย์ Download
238 ปัจจัยทำนายสัมพันธภาพระหว่างมารดากับเด็กวัยหัดเดิน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
      Author : นางสาวนภาพร วังอาษา
วิทย์สุขภาพ Download
239 การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของ สารถีรถม้าในจังหวัดลำปาง
      Author : นางปรียารัตน์ ศรีชัยวงค์
มนุษย์ Download
240 แบบแผนการเผชิญความเครียดที่มีผลต่อการปรับตัวของบุคคลวัยผู้ใหญ่
      Author : อาจารย์นิตยา ศรีจำนง
วิทย์สุขภาพ Download
241 ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเย็บพันริมผ้าถักและการเกิดตำหนิจากรูเข็ม
      Author : ณรัช พรนิธิบุญ 
วิทยาศาสตร์ Download
242 ประสิทธิภาพของชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
      Author : นางสาวนางสาวแจ่มนภา สังชม
วิทยาศาสตร์ Download
243 Short Films Defining Themselves through the Production Techniques They Use
      Author : Mr.Samuel R.Forkner 
มนุษย์ Download
244 ผลของสารสกัดทองพันชั่งต่อการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชบางชนิด
      Author : อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ ลิจ้วน
วิทยาศาสตร์ Download
247 แนวทางการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินสะสมของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ต.ไทยชนะศึก อ.ไทยชนะศึก จ.สุโขทัย
      Author : นางสาววรรณภา วงค์สวรรค์
มนุษย์ Download
248 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
      Author : นายณัฐกร ดอนแก้วภู่
มนุษย์ Download
249 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
      Author : นางสาวโชติมณี มีเต็ม
มนุษย์ Download
250 การสกัดอินนูลินจากกล้วยน้ำว้าเพื่อใช้ผลิตแยมผลไม้เพื่อสุขภาพ
      Author : อาจารย์จิดาภา สหัสโพธิ์ สหัสโพธิ์
วิทยาศาสตร์ Download
251 การบัญชีสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
      Author : นางสาวกนกกร บริบูรณ์
เศรษฐศาสตร์ Download
252 คุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของน้ำผิวดิน ในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
      Author : อาจารย์ ดร.สาลินี ศรีวงษ์ชัย
วิทยาศาสตร์ Download
253 ระบบการจัดการเครื่องลูกค่าย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเทคนิคการจัดการเก็บข้อมูลบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์
      Author : นายนนทวรรษ ธงสิบสอง
วิทยาศาสตร์ Download
254 ระบบช่วยวิเคราะห์รายการเพลงที่ร้องในโบสถ์ โดยการใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ของข้อมูล
      Author : วรัญญา ธนาวงศ์งานหมั่น 
วิทยาศาสตร์ Download
256 การหาสูตรอาหารที่เหมาะสมของการผลิตกรดแลกติกจากน้ำมะพร้าว
      Author : นางดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ 
วิทยาศาสตร์ Download
258 ความน่าเชื่อถือรายงานทางการเงิน
      Author : นางสาวกานต์พลู ทิคำ
เศรษฐศาสตร์ Download
259 การพัฒนาสูตรตำรับยาหม่องบรรเทาปวดเมื่อยในรูปแบบดีเฟส
      Author : นางสาวเกษราภรณ์ บุญญกนก
วิทย์สุขภาพ Download
260 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกร ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
      Author : นายธีรพงษ์ นันทะคำ
วิทยาศาสตร์ Download
261 การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความพัฒนาอย่างยั่งยืน
      Author : นางสาวครองรัตน์ อนุศาสนนันทื
เศรษฐศาสตร์ Download
262 การจัดการธุรกิจโคขุน กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด (สาขาปศุสัตว์)อำเภอ หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
      Author : นายณัฐชัย โคตรปัญญา
เศรษฐศาสตร์ Download
263 แอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เรื่อง มหัศจรรย์หยดน้ำฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
      Author : นายศักรินทร์ กลีบแก้ว
การศึกษา Download
264 การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำจากเครื่องสูบน้ำสุญญากาศ
      Author : อาจารย์พรชัย พรหฤทัย
วิศวกรรม Download
265 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี
      Author : ขนิษฐา สุขสมคุณ 
เศรษฐศาสตร์ Download
266 ทัศนคติของผู้รับการตรวจในกองทัพบกที่มีต่อการตรวจสอบภายใน
      Author : ร.อ.จิรายุ ยี่โถทอง
เศรษฐศาสตร์ Download
269 การบัญชีเพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์อย่างยั่งยืน
      Author : นางสาวพัชรี รุ่งจำรัส
เศรษฐศาสตร์ Download
270 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภารการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบก
      Author : ร.ท.จิรพงศ์ จันทร์พรหม
เศรษฐศาสตร์ Download
272 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กรณีศึกษา : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
      Author : นายขวัญชัย อำไพรัตน์
มนุษย์ Download
274 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่ผู้ซื้อสนใจกับสินค้าที่ระบบแนะนำ บนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
      Author : อาจารย์ธวัทชัย สุวรรณพงค์
เศรษฐศาสตร์ Download
275 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าฉลากคาร์บอนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
      Author : นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ
เศรษฐศาสตร์ Download
276 การศึกษาเชิงลึกการขนส่งห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจไข่ไก่
      Author : นางสาวศรีสุดา พิทักษ์วงษ์
เศรษฐศาสตร์ Download
277 อัตลักษณ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนีย์ บางเสน
การศึกษา Download
278 แนวทางการจัดตั้งตลาดนัดชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนหมู่บ้านห้วยโค้ง ตำบลยางเปียงอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
      Author : นายว่าที่ร.ต.อนุรัตน์ ไชยปิน
มนุษย์ Download
279 การเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี
      Author : นางสาวปิ่นทอง ประสงค์สุข
วิทย์สุขภาพ Download
280 การสร้างชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
      Author : นางสาววันวิสาข์ สุมล
การศึกษา Download
281 การใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐานกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาครู
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณี บรรจง
การศึกษา Download
282 การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยธรรมที่ปรากฏในประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญ กรณีศึกษามอญปากลัด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
      Author : นางสาวอลีนา ปานสวัสดิ์
มนุษย์ Download
284 การประเมินการไหลบ่าของน้ำผิวดินและการสูญเสียดินในการผลิตข้าวไร่บนพื้นที่สูงโดยใช้แบบจำลองโครงการคาดการณ์การพังทลายของดินโดยน้ำ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
      Author : นางวันรัก ปรางค์วัฒนากุล
วิทยาศาสตร์ Download
286 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกำกับตนเองในการควบคุมโรคหืดของเด็กวัยเรียน
      Author : นางพรรณี ปรรคลักษ์
วิทย์สุขภาพ Download
287 การศึกษารูปแบบเชิงพื้นที่ของคุณภาพน้้าผิวดิน ในอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง
วิทยาศาสตร์ Download
288 ผลการพัฒนาเกมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาสำหรับการออกแบบอัลกอริทึม
      Author : นางสาวสุมันตา สุภธีระ
การศึกษา Download
289 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสและปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทั้งหมด ของสารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา กาญจน์กมล
วิทยาศาสตร์ Download
290 ปัจจัยทำนายความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดจันทบุรี
      Author : นุชจรี หิรัญบุตร
วิทย์สุขภาพ Download
291 ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนเส้นทางท่องเที่ยว เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
      Author : อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง
วิทยาศาสตร์ Download
292 การหาลักษณะเฉพาะของบิสมัทออกซีไอโอไดด์ที่สังเคราะห์ขึ้นด้วยกระบวนการ ไฮโดรเทอร์มอลและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง
      Author : อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์
วิทยาศาสตร์ Download
293 การสืบค้นข้อมูลสมุนไพรไทยบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
      Author : รองศาสตราจารย์ทวีชัย อังกุรนาค
วิทยาศาสตร์ Download
294 การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำดินตะกอนและขี้เถ้าเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ในการผลิตคอนกรีตบล็อกประสานมวลเบาชนิดรับน้ำหนัก
      Author : นายศุธีรพันธ์ พันธ์เลิศ
วิศวกรรม Download
295 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      Author : นางสาวธัญญ์ภัทท์ ศักดาเดชาเรืองศรี
เศรษฐศาสตร์ Download
296 การประยุกต์ใช้โครงข่ายการสัญจรอิสระเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่และการปิดการจราจร ของกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง ในกรุงเทพมหานคร
      Author : อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์
วิทยาศาสตร์ Download
298 การศึกษาดัชนีชี้วัดอาคารสีเขียวเพื่อการประหยัดพลังงานกรณีศึกษาอาคารสีเขียวของบริษัทมหาชน
      Author : นายเทียนธรรม จุนเจือจาน
วิศวกรรม Download
299 การประมาณผลผลิตมะพร้าว ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ในจังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์
วิทยาศาสตร์ Download
301 การประยุกต์รูปแบบการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการฝึกทักษะในการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
      Author : ว่าที่ร.ต.หญิง รัศมิ์ลภัส ใจยะสิทธิ์
วิทย์สุขภาพ Download
302 การเปิดพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ามหายานในสังคมเมืองของคณะสงฆ์จีนนิกาย : กรณีศึกษาวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) กรุงเทพฯ
      Author : เสาวภา ไพทยวัฒน์ 
มนุษย์ Download
303 ตัวแบบการพัฒนาการค้ามะม่วงสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ของกลุ่มผู้ส่งออกมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา
      Author : ผศ.ดร.อภิรดี เมืองเดช
เศรษฐศาสตร์ Download
304 คุณภาพของงบการเงินภาครัฐกับการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
      Author : นางสาวประภาศรี จำเนียรเวทย์
เศรษฐศาสตร์ Download
306 การรับรู้การจัดการความปลอดภัย ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จำกัด
      Author : นางพนิดา บุญจันทร์
มนุษย์ Download
307 การออกแบบและพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ The Design and Development of a Retrieval System about Cyber Crimes
      Author : อาจารย์สุภาพร สิทธิสรเดช
วิทยาศาสตร์ Download
308 การพัฒนาแบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล (Screening Student Risk Behavior Guideline Development using Data Mining Technique)
      Author : นางสาวสุรินทร์ อุ่นแสน
การศึกษา Download
309 Development of Low-Fat Chiffon Cakes by Fat Substitution with Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.)
      Author : อาจารย์ณัฐพล ประเทิงจิตต์
วิทยาศาสตร์ Download
310 การศึกษาแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนของท่าอากาศยานขนาดใหญ่
      Author : อาจารย์ ดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย
เศรษฐศาสตร์ Download
311 ผลของการเคลือบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลาเค็มในระหว่างการเก็บรักษา
      Author : นางสุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช
วิทยาศาสตร์ Download
312 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
      Author : นายไพฑูรย์ บุญปัน
การศึกษา Download
313 การสร้างฐานข้อมูลงานเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน
      Author : นายจิรภัทร ชูกุล
การศึกษา Download
314 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของมะขามในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยโปรแกรมRapidMinerและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
      Author : น.ส.กุณฑลีรัฐ พิมพิลา 
วิทยาศาสตร์ Download
315 มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
      Author : อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ
เศรษฐศาสตร์ Download
316 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความหวานของสารละลายและสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน ด้วยคลื่นไมโครเวฟ
      Author : นายประพัน ลี้กุล
วิศวกรรม Download
317 ผลกระทบของความชื้นในอากาศต่อการส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟในโรงเรือนเพาะเห็ด
      Author : นายประพัน ลี้กุล 
วิศวกรรม Download
318 ผลการพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่
      Author : อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร
การศึกษา Download
319 การศึกษาปัจจัยค่านิยมส่วนบุคคลของบุคลากรวัยทำงาน ที่ส่งผลต่อลักษณะการจัดการความเครียดจากการทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร THE STUDY OF EMPLOYEE INDIVIDUAL VALUES THAT AFFECT ON THE WAY OF THEIR STRESS MANAGEMENT IN BANGKOK
      Author : นางสาวรัชนีวรรณ คอนจำนงค์
มนุษย์ Download
320 ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยในอาเซียน
      Author : นายนรรธพนธ์ จักรวุฒิ
เศรษฐศาสตร์ Download
321 การศึกษารูปแบบภาพยนตร์สารคดี เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวโดยชุมชน (ภาษาอังกฤษ) THE ANALYSIS OF PATTERN OF DOCUMENTARY FILM TO ENCOURAGE THE PUBLIC RELATIONS OF COMMUNITY-BASED TOURISM
      Author : นางสาวอารีรัตน์ ใจประดับ 
มนุษย์ Download
322 ผลการสอนโดยใช้ชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      Author : นางสาวศิริกาล จันชัยชะนะ จันชัยชะนะ
การศึกษา Download
323 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : วลัยพร ผ่อนผัน 
วิทยาศาสตร์ Download
324 ระบบพยากรณ์ปริมาณการขายน้ำมันหล่อลื่นกรณีศึกษาร้านสร้อยทอง
      Author : นายวัชรพล บัณฑิตย์
วิทยาศาสตร์ Download
325 เปรียบเทียบการแทนค่าสูญหายโดยเทคนิคแบ่งกลุ่มและสมการถดถอยเชิงเส้นกับแบ่งกลุ่ม และค่าเฉลี่ย
      Author : นายกลวัชร วีระยุทธบัญชา
วิทยาศาสตร์ Download
326 ความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
      Author : นายเวนิส บรรพตา 
เศรษฐศาสตร์ Download
327 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนริมน้ำจันทบูร
      Author : นางกรกฎ แพทย์หลักฟ้า
มนุษย์ Download
328 นิทานเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยให้แก่เด็กปฐมวัยโดยใช้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพันธ์วดี ไวยรูป
การศึกษา Download
329 รูปแบบงานสร้างภาพยนตร์ของ เวส แอนเดอร์สันกับแนวทางสรางเอกสารการออกแบบเปนภาษาไทย (ภาษาอังกฤษ) The Production Form of Wes Anderson's Film And The Production Design Documentation in Thai
      Author : นายพิสณฑ์ สุวรรณภักดี 
มนุษย์ Download
330 การใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
      Author : นางสาวกนกวรรณ แก้วภิรมย์
การศึกษา Download
331 การสกัดและการพัฒนาสูตรตำรับครีมที่ใช้ได้ทั้งวันที่มีส่วนผสมของ บัวบกและบอระเพ็ด Extraction and Development of Day-and-night Cream Containing Centella asiatica and Tinospora crispa Extracts
      Author : นางสาวดรุณี เครือสิงห์
  Download
332 การรับรู้ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์กับผลที่มีต่อการรับรู้บุคลิกภาพของแบรนด์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ของผู้บริโภค
      Author : นางสาวสายวริน อธิบาย
เศรษฐศาสตร์ Download
333 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาบางแค กรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวศิริพร นันทมงคล
เศรษฐศาสตร์ Download
334 การพัฒนาระบบขายที่ดิน ขายฝาก และรับจำนอง
      Author : นางสาวญาดา ฮั่นตระกูล
วิทยาศาสตร์ Download
336 การเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการผลิตก๊าซชีวภาพกับการอัดแท่งเชื้อเพลิง จากกากของเสียการเพาะเห็ดฟาง
      Author : นายเสถียร เจียนครบุรี
วิศวกรรม Download
337 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน
      Author : นางกมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ
เศรษฐศาสตร์ Download
338 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทำงานกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
      Author : เจนจุฬา วุฒิวรจินดา 
เศรษฐศาสตร์ Download
339 พฤติกรรมการใช้สินเชื่อและการชำระหนี้เงินกู้ของเกษตรกรลูกค้า: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
      Author : นพเดช แก้วถา
วิทยาศาสตร์ Download
340 การประเมินกำลังต้านทานแผ่นดินไหวด้วยข้อกำหนด FEMA 356 และ มยผ.1303-57 : กรณีศึกษาอาคารตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นในจังหวัดเชียงใหม่
      Author : นายวิศวินทร์ อัครปัญญาธร
วิศวกรรม Download
341 ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา
      Author : นางถวิลจิต ชาตะเวที
การศึกษา Download
342 การประเมินลักษณะทางสัณฐานวิทยาของถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดสงขลา
      Author : นางสาวภัทรพร ภักดีฉนวน
วิทยาศาสตร์ Download
343 การพัฒนาแบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ Web Accessibility Checklist Development
      Author : นางสาวสุรินทร์ อุ่นแสน
วิทยาศาสตร์ Download
344 ไอศกรีมจากปลายข้าวไรซ์เบอรี่
      Author : นางสาวอัมพรศรี พรพิทักษ์ดำรง
วิทยาศาสตร์ Download
345 โมเดลการพยากรณ์ความสามารถทางวิชาชีพตามทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้และบุคลิกภาพ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
      Author : นางสาวมนัสนันท์ แย้มกลีบบัว
วิศวกรรม Download
346 โมเดลการพยากรณ์ความสามารถทางวิชาชีพตามทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้และบุคลิกภาพ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
      Author : นางสาวมนัสนันท์ แย้มกลีบบัว
วิศวกรรม Download
347 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์เรื่องตำนานนิทานอีสป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
      Author : นางสาวสิริณา ช่วยเต็ม
การศึกษา Download
348 ความคงตัวของกรดไฮยาลูรอนิคและอนุพันธ์ในผลิตภัณฑ์เม็ดบีดเจลเพื่อลดผิวหยาบกร้านจากต้นชำมะเลียง
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยพัฒน์ แสงสุวรรณ
วิทยาศาสตร์ Download
349 ความสามารถในการคิดอย่งมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไดเรับการสอนแบบซิปปา
      Author : นางสาวทอฉาย ถาวรชาติ
การศึกษา Download
350 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขาย กรณีศึกษา บริษัท ธาราน้ำแข็ง จำกัด
      Author : นางสาวJanjira Sirimongkol
วิทยาศาสตร์ Download
351 การพัฒนาระบบงานงบประมาณของโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครไทย
      Author : นางสาวรุ่งนภา เรืองธนันต์รักษ์
วิทยาศาสตร์ Download
352 การตกแต่งบัญชี
      Author : กมลชนก สกุลเจริญ 
เศรษฐศาสตร์ Download
353 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก
      Author : กษมา นาคกระแสร์
วิทย์สุขภาพ Download
354 ชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม จังหวัดตรัง
      Author : นางสุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช
วิทยาศาสตร์ Download
355 การสังเคราะห์ทังสเตนซัลไฟด์ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลอุณหภูมิต่ำเพื่อใช้เป็นขั้วเคาน์เตอร์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
      Author : นางสาวละดาวรรณ แก้วไพศาล
วิทยาศาสตร์ Download
356 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อธุรกิจยานยนต์
      Author : ปิยนันท์ เทียบศรไชย 
วิทยาศาสตร์ Download
358 ผลของระยะเวลาในการบ่มเพาะต่อ ปริมาณกาบาในข้าวเหนียวกล้องเพาะงอก Effect of incubation times on GABA in germinated sticky rice
      Author : อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา
วิทยาศาสตร์ Download
359 กระบวนการผลิตกระดาษทำมือจากดอกดาวเรืองและต้นกกที่เหลือทิ้งจากชุมชน
      Author : ณัฐกมล พึ่งสำราญ 
วิทยาศาสตร์ Download
360 การพัฒนาขนมปังแซนด์วิชเสริมใยอาหารจากกากผลมะม่วงหิมพานต์ผง
      Author : อาจารย์สิริโสภา จุนเด็น
วิทยาศาสตร์ Download
361 การถอดบทเรียนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมภายใต้รูปแบบโรงเรียนมั่นยืน
      Author : อาจารย์ศักดิ์ขรินทร์ นรสาร
วิทย์สุขภาพ Download
362 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการส่งเสริมการขายและแรงจูงใจซื้ออินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ 4G
      Author : พิมพ์นภัส ฌาดา 
เศรษฐศาสตร์ Download
363 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีวเคมีของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : หนึ่งฤทัย โพธิ์ศรี 
วิทย์สุขภาพ Download
364 ยาตำรับรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต ในตำราและคัมภีร์การแพทย์แผนไทย Thai Traditional Medicine Recipes Used for The Treatment of Stroke in Thai Traditional MedicineTreatises and Scriptures
      Author : นายพิเซษฐ์ ชัยประทุม 
วิทย์สุขภาพ Download
365 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมภาษาซี
      Author : นายกฤษณกร ต้นคำฮัก
การศึกษา Download
367 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อสะเต็มของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ
      Author : นายชัยพร มิตรพิทักษ์
การศึกษา Download
368 พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการการเลือกซื้อ ไอศครีมสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
      Author : อาจารย์ ดร.ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
เศรษฐศาสตร์ Download
369 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการเรียนรู้และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาบ้านยางน้ำกลัดเหนือ จังหวัดเพชรบุรี
      Author : นายประภาส ทองรัก
วิทยาศาสตร์ Download
370 การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
      Author : นายชูฉกาจ ชูเลิศ
การศึกษา Download
371 สกัดแทนนินจากกาบมะพร้าว : หนึ่งหนทางสู่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน Tannin Extraction from Coconut Coir: Value-added in Economic Community
      Author : วนิดา วอนสวัสดิ์ 
วิทยาศาสตร์ Download
372 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการร้านค้า
      Author : สุนทรี กุแก้ว 
วิทยาศาสตร์ Download
373 การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม
      Author : nampung chulert 
การศึกษา Download
374 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการเพื่อธุรกิจการเช่าที่ดิน กรณีศึกษา บริษัท เอ.บี.ซี. แลนด์ลิส จำกัด
      Author : นางสาวกมลชนก มณีแสง
วิทยาศาสตร์ Download
375 การผลิตกระดาษเปลือกมะพร้าวโดยใช้สารกระจายเยื่อจากเปลือกส้มโอ
      Author : อาจารย์ ดร.จิตรลดา ชูมี
วิทยาศาสตร์ Download
376 ผลของระบบการวัลคาไนซ์ด้วยกำมะถันต่อสมบัติการดูดซึมน้ำของไฮโดรเจลจากยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ผสมไคโตซาน
      Author : อาจารย์อนุชิต วิเชียรชม
วิทยาศาสตร์ Download
377 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์
      Author : นางสาวสุนี ลำสา
มนุษย์ Download
378 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
      Author : นายฉัตร แสงสาคร
เศรษฐศาสตร์ Download
379 ภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นในมุมมองของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      Author : อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
มนุษย์ Download
380 การผนวกรวมQFDและFMEAเพื่อพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้ากรณีศึกษาในอุตสาหกรรมยานยนต์
      Author : นายพัฒนา ปะหะกิจ
วิศวกรรม Download
381 ความสัมพันธ์ของปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดกับระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในเขตอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
      Author : นางสาวอุไรภรณ์ พิมพ์ทอง
วิทยาศาสตร์ Download
382 สารต้านอนุมูลอิสระจากน้ำมะพร้าว
      Author : อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ คำพันธ์
วิทย์สุขภาพ Download
384 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอนมาตรฐานของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา สังขวดี
วิทยาศาสตร์ Download
385 พฤติกรรมของอาคารตึกแถวที่ออกแบบด้วนระบบโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความเหนียวภายใต้แผ่นดินไหวในประเทศไทย
      Author : อาจารย์เอกนรา จันดา
วิศวกรรม Download
386 การพัฒนาเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา เรื่อง รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
      Author : นายธนกฤชช์ โยมไธสง
การศึกษา Download
387 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ความถี่เสียง โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
      Author : พลอยทราย โอฮาม่า 
การศึกษา Download
388 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
      Author : นางอรอุษา มหาสุวรรณ
การศึกษา Download
389 ผลของการใช้แก่นตะวันผงต่อลักษณะทางประสาทสัมผัสของเส้นพาสต้า
      Author : ดุสิต บุหลัน
วิทยาศาสตร์ Download
390 การพยากรณ์การใช้ลูกกอล์ฟในสนามฝึกซ้อมกอล์ฟโดยใช้ตัวแปรอนุกรมเวลา
      Author : สุพาพร บรรดาศักดิ์ 
วิทยาศาสตร์ Download
391 การศึกษาสารละลายที่เหมาะสมกับการละลายคราบเลือดบนผ้าเพื่อใช้ประมาณอายุของคราบเลือด
      Author : นางสาวนางสาว สุภาพร บุตรเขียว
วิทยาศาสตร์ Download
392 ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
      Author : รองศาสตราจารย์ปราณ๊ ตันประยูร
มนุษย์ Download
393 ความหลากชนิดของนกบริเวณสำนักงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ เจริญโภคราช
วิทยาศาสตร์ Download
394 ความหลากชนิดของนกอพยพบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ เจริญโภคราช
วิทยาศาสตร์ Download
395 ความหลากชนิดของนกอพยพบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : รณบรรจบ อภิรติกุล
วิทยาศาสตร์ Download
396 HEAVY METALS FROM PLANTS AND ANIMALS IN ELECTRONIC WASTE AREAS IN KHANG CHAI DISTRICT KALASIN PROVINCE ปริมาณโลหะหนักในพืชและสัตว์ บริเวณพื้นที่ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
      Author : ชารีญา สมโพธิ์ 
วิทยาศาสตร์ Download
397 ฤทธิ์ป้องกันมะเร็งของสารสกัดชนิดต่างๆที่มาจากเปลือกข้าวก่ำสายพันธุ์ดอยสะเก็ด
      Author : อังคณา นิลน้ำคำ 
วิทยาศาสตร์ Download
399 การสำรวจความสามารถของแกนนำวัยรุ่นตามแนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในจังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : นางสาวเบญจวรรณ เสวีวัลลภ
การศึกษา Download
400 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า
      Author : นางสาววิชชุตา ถาวรกัลปชัย
การศึกษา Download
401 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      Author : นายณพกร พานิชยกุล
มนุษย์ Download
402 ปัจจัยทำนายการเสพแอมเฟตามีนของเยาวชนในชุมชนแออัด
      Author : อัญชลี โตเอี่ยม
วิทย์สุขภาพ Download
403 PRACTICE-LED:  Role Play With Mock-Ups as a Tool to Reveal Users Design Ideas international Download