นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
2 2
1 1
8 8
4 4
Days
0 0
6 6
Hours
2 2
5 5
Minutes
1 1
1 1
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today5
Yesterday18
This week57
This month161
Friday, 19 August 2022 14:55

Who Is Online

Guests : 7 guests online Members : No members online

กำหนดการสำคัญ

กำหนดการสำคัญ

กำหนดการลงทะเบียนและส่งบทความฉบับสมบูรณ์

 

กิจกรรม

กำหนด

เปิดรับ Full Paper

บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2559   บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2559           บัดนี้  -  15 กรกฎาคม 2559

แจ้งผลการพิจารณา

30 มิถุนายน 2559                      20 กรกฏาคม 2559        ภายใน 30 กรกฎาคม 2559

ผู้วิจัยส่ง Full Paper ฉบับแก้ไข

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559      31 กรกฏาคม 2559        ภายใน 8 สิงหาคม 2559

ตอบรับการนำเสนอ (Acceptance Letter)

31 กรกฎาคม 2559                     5  สิงหาคม 2559          ภายใน 10 สิงหาคม 2559

วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน

10 สิงหาคม 2559                                                       15 สิงหาคม 2559

นำเสนอผลงาน

26 สิงหาคม 2559                                                       26 สิงหาคม 2559

สามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ www.rdi.ssru.ac.th/researchconference2016