นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
2 2
5 5
9 9
4 4
Days
2 2
2 2
Hours
1 1
4 4
Minutes
5 5
9 9
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today2
Yesterday9
This week14
This month14
Wednesday, 04 October 2023 06:44

Who Is Online

Guests : 4 guests online Members : No members online

สถานะบทความ Update 20/08/2559

Paper Status


รหัสบทความประเภทการนำเสนอชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่งหัวข้อเรื่องไฟล์อัพโหลดสถานะการชำระเงิน
บทความบทความปรับแก้ใบโอน
1ปากเปล่าการพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ตลาดแบบพหุศาสตร์
      Author : นายอนุพันธ์ สุทธิมาร
มนุษย์YesNoNo
2ปากเปล่าพฤติกรรมการจ่ายยาเม็ดสเตียรอยด์จากร้านขายยาในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพร ทองเมือง
มนุษย์YesNoNo
3ปากเปล่าThe identification of irradiated fresh fish cracker (keropok) by thermoluminescence.
      Author : นินูรร์ มุกาวี
วิทยาศาสตร์YesNoNo
4ปากเปล่าการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบด้วยวิธีกำลังสองสมบูรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : อาจารย์เกตุม สระบุรินทร์
การศึกษาNoNoNo
5โปสเตอร์ความสัมพันธ์ของอัตราการเต้นของหัวใจและการรับรู้ความเหนื่อยจากโปรแกรมอบอุ่นร่างกายและเสริมสร้างสมรรถภาพต่อการวิ่งซ้ำด้วยความเร็วสูงสุดในนักกีฬาฟุตบอล
      Author : อาจารย์วดี พราหมณ์กระโทก
วิทย์สุขภาพYesNoNo
6ปากเปล่าชะครามอบแห้งกับคุณสมบัติพิเศษในการผลิตเส้นพาสต้า
      Author : อาจารย์กัญญาพัชร เพชราภรณ์
วิทยาศาสตร์YesNoNo
7โปสเตอร์การสังเคราะห์พอลิเมอร์เจลเอมีดอกซิมสำหรับดูดจับยูเรเนียมในน้ำทะเล
      Author : นายชัยเรือง กนกวรกาญจน์
วิศวกรรมYesNoNo
9ปากเปล่าความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
      Author : อาจารย์วิทวัส กรมณีโรจน์
มนุษย์YesNoNoYes
10ปากเปล่าความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานช่างของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
      Author : นายมงคล รื่นเริงฤทธิ์
มนุษย์YesNoNoYes
11ปากเปล่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      Author : นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร
มนุษย์YesNoNoYes
12ปากเปล่าการบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ต่อนโยบายควบคุมมาตรฐานการศึกษา
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร
มนุษย์YesNoNoYes
13ปากเปล่าThe Barriers to Implementation of Nursing Process in Clinical Practice among Nursing Students, Suan Sunandha Rajabhat University.
      Author : อภิญญา กุลทะเล (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์สุขภาพNoNoNo
14-เทคนิคการพยากรณ์ตัวแบบราคาน้ำมันในประเทศไทย
      Author : อาจารย์ ดร.สมรวย อภิชาติบุตรพงศ์
วิทยาศาสตร์YesNoNo
15ปากเปล่าระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยวินิจฉัยความเสี่ยงต่อโรค NCDs
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย์
วิทย์สุขภาพYesNoNo
16ปากเปล่าการศึกษาความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางบัญชีของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
      Author : นางสาวอรนุชา อภิบุญญาวรกุล
เศรษฐศาสตร์YesYesNoYes
17ปากเปล่าการออกแบบเก้าอี้หวายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกัน
      Author : จง บุญประชา
ศิลปะYesNoNo
18ปากเปล่าA Development of a Novel Framework to Retrieve Hand-Drawn Design to Facial Blendshape Source Models
      Author : นางสาวนีรชา โสพล
วิทยาศาสตร์NoNoNo
19ปากเปล่าวิเคราะห์ผลงานการประพันธ์เพลงของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต : กรณีศึกษาเพลงจิ้งจกทอง เถา และเพลงสุดถวิลเถา
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมย์
ศิลปะYesNoNoYes
20ปากเปล่าการเสริมสร้างความรู้เรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอำเภอพุทธมณฑล สำหรับเด็กและเยาวชน
      Author : อาจารย์เชาวน์มนัส ประภักดี
มนุษย์YesNoNoYes
21ปากเปล่าการบริหารจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
      Author : อาจารย์ ดร.นุชษรา พื่งวิริยะ
เศรษฐศาสตร์YesYesYesYes
22โปสเตอร์การเพิ่มความไวในระบบวิเคราะห์แบบไหลที่มีการแยกแก๊สออกจากของเหลว ด้วยอุปกรณ์ไอระเหยแบบไร้เยื่อเลือกผ่าน
      Author : นายณัฐพงศ์ จันทร์ทิพย์มณี
วิทยาศาสตร์YesYesYesYes
23โปสเตอร์การศึกษาปัจจัยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ขององค์กรเอกชนในกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวเขมณัฎฐ์ ศรีศุภชัยยา
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
24โปสเตอร์นวัตกรรมของเทคโนโลยี และคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวสุภัสสรา คงชม
เศรษฐศาสตร์YesYesYesYes
25โปสเตอร์การศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร และความไว้วางใจ ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอางของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวธารี เลิศรัตนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
26ปากเปล่าการศึกษาปัญหาการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
      Author : นางสาวอรนุชา อภิบุญญาวรกุล
เศรษฐศาสตร์YesYesNoYes
27ปากเปล่าการเปลี่ยนแปลงการนำไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สารสกัดของข้าวเหนียวลืมผัวภายใต้การฉายแสง
      Author : อาจารย์ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
วิทยาศาสตร์YesYesYesYes
28ปากเปล่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวนภัสวันต์ ชมภูนุช
เศรษฐศาสตร์YesYesYesYes
29ปากเปล่าการสร้างโจทย์คำถาม แบบการสร้างตัวเลือกถูกและผิดโดยอัตโนมัติ
      Author : นางสาวธนาพร สรรพรอด
การศึกษาYesYesNo
30ปากเปล่าการศึกษาประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์จากชานอ้อยและเหง้ามันสำปะหลังในการบำบัดน้ำเสียจากการย้อมไหม
      Author : นางสาวอรนิจ อุปรี
วิศวกรรมYesYesYesYes
31โปสเตอร์การพัฒนาเรือนค้าขายจากมรดกสิ่งก่อสร้างพื้นถิ่นสำหรับพื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรม นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
      Author : นายวิศิษฎ์ เพียรการค้า
ศิลปะYesNoNoYes
32ปากเปล่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันขององค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
      Author : นางสาวพัณณ์ชิตา เหลืองสดใส
เศรษฐศาสตร์YesYesYesYes
33ปากเปล่าAn Experiment Study of Tannin-Based Copper Recovery Process On Electronic Industry Wastewater
      Author : นางสาวญาชนาภา ญาณชวกุล
วิทยาศาสตร์YesNoNo
34ปากเปล่าปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการ สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในส่วนภูมิภาค
      Author : นางสาวพยอม สดใส
มนุษย์YesNoNoYes
35ปากเปล่าแบบจำลองการเคลื่อนที่เกาส์มาร์คอฟแบบชี้นำ เพื่อการจำลองการหนีภัยพิบัติของเครือข่ายเฉพาะกิจเคลื่อนที่
      Author : นายอนุรัตน์ กำแหงหาญ
วิทยาศาสตร์YesNoNo
36ปากเปล่าภูมิปัญญาปั้นปูนสดสกุลช่างเพชรบุรีกับการประยุกต์ใช้ในการออกแบบตกแต่ง ผลิตภัณฑ์สาธารณะเพื่อสร้างอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรี
      Author : นภดล สังวาลเพ็ชร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศิลปะNoNoNo
37ปากเปล่าคุณค่าตราสินค้า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7’P) และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
      Author : นายฐิติพงษ์ กุ่ยอ่อง
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
38ปากเปล่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสของคนกรุงเทพมหานคร
      Author : ปองพล วรพิชิตพงศ์
เศรษฐศาสตร์YesYesNoYes
39ปากเปล่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : ขวัญพงศ์ พันธ์เจริญวรกุล (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
40ปากเปล่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการรับชมโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (youtube)ของประชากรในกรุงเทพ
      Author : นางสาวธัญญนันท์ ปัณณพรพิชญ์
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
41ปากเปล่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสำเร็จรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
      Author : นายชนัญพงศ์ บุรฉัตรเจริญกุล
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
42ปากเปล่ารูปแบบการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
      Author : นางสาววรรณภร ศิริพละ
การศึกษาYesNoNoYes
43ปากเปล่าการยอมรับเทคโนโลยี ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวชุติมาศ ปั้นตระกูล
เศรษฐศาสตร์YesYesYesYes
44โปสเตอร์ความคาดหวัง ทัศนคติ และความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวพุทธชาด สมพันธ์สาทิตย์
เศรษฐศาสตร์YesYesYesYes
45ปากเปล่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพล
      Author : อาจารย์วิสาข์ เชี่ยวสมุทร
มนุษย์YesYesYesYes
46ปากเปล่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ
      Author : นางสาวลีลานุช อารยะกุล
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
47โปสเตอร์การประดิษฐ์ตัวตรวจวัดความเข้มแสงโดยใช้ไดโอดเปล่งแสงแบบคู่ สำหรับการวิเคราะห์แบบไหล
      Author : นางสาวพิชญ์นรี ไกรแก้ว
วิทยาศาสตร์YesYesYesYes
48ปากเปล่าผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Effects of Using Cooperative Learning with Jigsaw Technique and Concept Mapping on Learning Achievement in Atomic Structure and The Periodic Table for Mathayomsuksa 4 Students.
      Author : นางสาวสาริณี มณีเนียม
การศึกษาYesYesYesYes
49โปสเตอร์ปัจจัยด้านความหน้าเชื่อถือของแอพพลิเคชั่น ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4C's ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นวงในของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวนุสรา เรืองสม
YesYesYes
50ปากเปล่าอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวภูริชา กรพุฒินันท์
เศรษฐศาสตร์YesYesNoYes
51ปากเปล่าผลการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Effects of Inquiry-based Instruction and Cooperative Learning on Mathayomsuksa Five Students’ Learning Achievement in Acid-Base Chemistry.
      Author : นางสาวสมฤดี เลี่ยมทอง
การศึกษาYesNoNoYes
52ปากเปล่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี
      Author : นางสาวณัฐนรินทร์ เพ็งอุ่น
เศรษฐศาสตร์YesYesYesYes
53ปากเปล่าการเปิดรับข่าวสาร ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และคุณภาพการให้บริการ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ในจังหวัดนนทบุรี
      Author : นางสาวศิริวรรณ อุดมเวชภัณฑ์
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
54ปากเปล่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรี
      Author : นางสาววริญญา แก้วรอดวงษ์
เศรษฐศาสตร์YesYesYesYes
55โปสเตอร์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
      Author : นางสาวนภาพร ด่านแก้ว
การศึกษาNoNoNo
56ปากเปล่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวจุฑารัตน์ คำสุรินทร์
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
57ปากเปล่าปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเสริมกลูตาไธโอนในจังหวัดนนทบุรี
      Author : นางสาวเนตรนภา โอรสานนท์
เศรษฐศาสตร์YesNoYesYes
58ปากเปล่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวนันท์นภัส สงวนวงษ์
เศรษฐศาสตร์YesYesYesYes
59ปากเปล่าคติไตรภูมิจักรวาลในพุทธสถาปัตยกรรมล้านนา
      Author : อาจารย์นางสาวชนัญชิดา ยุกติรัตน์
ศิลปะYesNoNo
60ปากเปล่ารูปแบบกระบวนการเรียนรู้การจัดทำแผนแม่บทชุมชนของประชาชน เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดนครศรีธรรมราช
      Author : จำเริญ ชูช่วยสุวรรณ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษย์YesNoNo
61โปสเตอร์การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
      Author : นางสาวอัญชฎา สายสนั่น ณ อยุธยา
เศรษฐศาสตร์YesYesYesYes
62โปสเตอร์การศึกษาความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFi ไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย
      Author : นายเจตริน ศรีโสมะสัจจะกุล
เศรษฐศาสตร์YesYesYesYes
63ปากเปล่าการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์
      Author : อาจารย์ณกันต์วลัย วิศิฎศรี
การศึกษาYesNoNo
64ปากเปล่ากลไกการมีส่วนร่วมระหว่างตำรวจและประชาชนในการแก้ไขปัญหาจราจร บริเวณห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และตลาดสด ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล
      Author : อาจารย์ณิช วงศ์ส่องจ้า
มนุษย์YesNoNo
65ปากเปล่าความเจ็บป่วยและการแสวงหาการดูแลสุขภาพของแรงงานข้ามชาติกัมพูชาที่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์
      Author : นางสาววิลาสิณี คีตวัฒนานนท์
มนุษย์YesYesYesYes
66ปากเปล่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน : กรณีศึกษา ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ FACTORS IN FLUENCING EMPLOYEE COMMITMENT : A CASE STUDY OF GOVERNMENT SAVING BANK
      Author : (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
เศรษฐศาสตร์NoNoNo
67ปากเปล่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน : กรณีศึกษา ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ FACTORS IN FLUENCING EMPLOYEE COMMITMENT : A CASE STUDY OF GOVERNMENT SAVING BANK
      Author : นางสาวพัณณ์ชิตา เหลืองสดใส
เศรษฐศาสตร์YesNoNo
68ปากเปล่าSpeaking out the views of mentors’ role through critical discourse analysis
      Author : อาจารย์ศศิพร พงศ์เพลินพิศ
การศึกษาNoNoNo
69ปากเปล่าการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนการสอนของโรงเรียนบัลเล่ต์ในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวรสิกา ไฝขาว
ศิลปะYesYesNo
70ปากเปล่าการพัฒนาแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเทอร์เน็ต เพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญในโรงพยาบาลศิริราช
      Author : ณัฐสักก์ เรืองสำอางค์
วิศวกรรมYesNoNoYes
71ปากเปล่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยข้าวนาปี ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาด่านขุนทด สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา : กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีบัญชี 2557
      Author : นางสาวศุภิสรา พินโย
เศรษฐศาสตร์YesNoNo
72ปากเปล่าแนวทางการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล (กศน.ตำบล) จังหวัดนครสวรรค์
      Author : นางสาวมาลินี มีสำราญ
การศึกษาYesYesYesYes
73ปากเปล่าจิตวิทยาในการสื่อสารกับวัยรุ่นตอนปลายผ่านสื่อภาพเคลื่อนไหว
      Author : นายธีรพงศ์ เสรีสำราญ
ศิลปะYesNoNo
74ปากเปล่าThe Program Development for Assisting Adolescences in Avoiding Narcotics Through Self-Efficacy and Self-Control.
      Author : อาจารย์ ดร.ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ หงษ์กิตติยานนท์
การศึกษาYesYesNo
75โปสเตอร์ผลของสารสกัดจากรกแพะต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์สร้างกระดูกของมนุษย์ ในห้องปฏิบัติการ (Effects of goat placenta extracts on the proliferation of human osteoblasts in vitro)
      Author : นายเอกรัตน์ กลิ่นกุหลาบ
วิทย์สุขภาพYesNoYesYes
76ปากเปล่าคุณค่าทางโภชนาการสูงของข้าวนึ่งกล้องที่ผลิตจากข้าวเปลือกเริ่มงอก
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวิทย์ ทิพรส
วิทยาศาสตร์YesNoNo
77ปากเปล่าปัจจัยการสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม
      Author : นายปรัชญา กมลเพชร
การศึกษาYesYesYesYes
78ปากเปล่าความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับคุณภาพการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี ของนายทหารบัญชีในกองทัพบก
      Author : ร้อยโทตะวัน สุรินโต
เศรษฐศาสตร์YesYesYesYes
79ปากเปล่ารูปแบบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครู สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
      Author : นางสาวพิมพ์ชนก ซึมกลาง
การศึกษาYesYesYesYes
80ปากเปล่าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศก่อนและหลังวิกฤตการเงิน Sub Prime ด้วย VAR Model
      Author : นายปรมินทร์ จันทร์สกุล
เศรษฐศาสตร์YesNoYesYes
81-การเข้าถึงสวัสดิการสังคมสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
      Author : นางสาวธีราพร ดาวเจริญ
มนุษย์YesNoYesYes
82ปากเปล่าผลกระทบของความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ทำบัญชีที่มีผลต่อคุณภาพงบการเงินของบริษัทกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
      Author : นางสาวพัณณ์ชิตา รักชาติ
เศรษฐศาสตร์YesYesYesYes
83โปสเตอร์
      Author : นางสาวศุภิสรา พินโย
ศิลปะNoNoNo
84ปากเปล่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับการกำกับดูแลกิจการกับความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      Author : นายณัฐพล จันทราภรณ์
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
85ปากเปล่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานของนายทหารบัญชีในสังกัดกองทัพบก
      Author : ร.ท.จิรายุทธ ภิมล
เศรษฐศาสตร์YesNoYesYes
86ปากเปล่ากลยุทธ์คุณภาพการให้บริการสายการบินที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
      Author : นางสาวณัฐกาณต์ ชินวงศ์อมร
เศรษฐศาสตร์YesYesNoYes
87โปสเตอร์การพัฒนาแนวทางการให้บริการงานทะเบียนราษฎรศึกษาเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
      Author : นางสุดารัตน์ เศรษฐา
มนุษย์YesYesYesYes
88ปากเปล่าการประเมินความเสี่ยงโรคไข้เลือดออกและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนกับลูกน้ำยุงลายในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : อาจารย์ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา
วิทย์สุขภาพYesNoNo
89ปากเปล่าภาพยนตร์แนวโทะกุซะสึในประเทศไทย
      Author : อาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์
ศิลปะYesNoNo
90ปากเปล่าการรักษาลมอัมพฤกษ์ อัมพาตด้วยยาสมุนไพรตามหลักการแพทย์แผนไทย
      Author : นางดวงเดือน บำรุงบุรี (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์สุขภาพYesNoNo
91ปากเปล่าการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยทางจิตในการดำเนินคดีทางอาญา
      Author : นางสาวบุรัสกร ศิริรัตนบวร
มนุษย์YesNoNo
92ปากเปล่าการศึกษาและการประยุกต์ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ Arduino MEGA ในการควบคุมหุ่นยนต์ ABU 2015
      Author : นายสุประวิทย์ เมืองเจริญ
วิศวกรรมYesNoNo
93ปากเปล่าการจัดการขยะรีไซเคิลภายในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
      Author : พาวิตา ใจสอาด
วิทยาศาสตร์NoNoNoYes
94โปสเตอร์การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
      Author : นางสาวพัชราภรณ์ อินริราย
การศึกษาYesNoYesYes
95โปสเตอร์อิทธิพลของสารจับตัวต่อเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งของยางก้อนถ้วย
      Author : นายสายัญ พันธ์สมบูรณ์
วิทยาศาสตร์YesYesNoYes
96ปากเปล่าการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity)ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงของผู้บริโภคเจนเนอร์เรชั่น วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวธรรมภรณ์ สิงห์กฤตยา
เศรษฐศาสตร์NoNoNoYes
97ปากเปล่าปัจจัยความสำเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินในธุรกิจอาหารเสริม กรณีศึกษา ธุรกิจอาหารเสริมนิวทริไลท์
      Author : ชลลดา พุ่มกะเนาว์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
เศรษฐศาสตร์NoNoNo
98ปากเปล่าการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคลโดยใช้โปรแกรมฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา
      Author : นายระวิรัฐ รุ่งโรจน์
การศึกษาNoNoNo
99ปากเปล่าแนวทางในการพัฒนาศักยภาพกำลังพลกองทัพบกที่พิการจากราชการสนามเพื่อประกอบอาชีพที่เหมาะสม
      Author : ภคพร กุลจิรันธร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษย์YesNoNo
100ปากเปล่าแนวทางในการพัฒนาศักยภาพกำลังพลกองทัพบกที่พิการจากราชการสนามเพื่อประกอบอาชีพที่เหมาะสม
      Author : ภคพร กุลจิรันธร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษย์YesNoNo
101ปากเปล่าแนวทางการพัฒนางานด้านการข่าว กองทัพภาคที่ 4
      Author : อัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษย์YesNoNo
102ปากเปล่าแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการออมเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิตของกำลังพล กรมยุทธศึกษาทหารบก
      Author : ธวัลภัสร์ แสงสายัณห์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษย์YesNoNo
103โปสเตอร์แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
      Author : นางสาวจารุเนตร เกื้อภักดิ์
มนุษย์YesNoNoYes
104ปากเปล่าแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกกองร้อยรถถังด้วยวิธีผสานการปฏิบัติด้วยการฝึกแบบปกติและ การฝึกโดยเครื่องช่วยฝึกทาคอส
      Author : ภคพร กุลจิรันธร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษย์YesNoNo
105ปากเปล่าแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกกองร้อยรถถังด้วยวิธีผสานการปฏิบัติด้วยการฝึกแบบปกติและ การฝึกโดยเครื่องช่วยฝึกทาคอส
      Author : ภคพร กุลจิรันธร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษย์YesNoNo
106โปสเตอร์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเบาหวานของชมพู่ทับทิมจันทร์ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสารสเตรปโตโซโทซิน
      Author : อาจารย์ ดร.วันทณี หาญช้าง
วิทย์สุขภาพYesNoYesYes
107ปากเปล่าการจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมภายใต้หลักนิติธรรม
      Author : นายกานต์กิตติ อินทรวิเชียร
มนุษย์YesNoNoYes
108ปากเปล่าการพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi
      Author : นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตร
การศึกษาYesNoYesYes
109ปากเปล่ารูปแบบพื้นที่อุตสาหกรรมกับความหนาแน่นทางที่ตั้งของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในจังหวัดราชบุรี
      Author : พรเพิ่ม แซ่โง้ว
มนุษย์YesNoNo
110โปสเตอร์ปัญหาทางกฎหมายในการกำหนดค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา : ความเสียหายจากกรณีท่อส่งน้ำมันรั่วบริเวณอ่าวพร้าว
      Author : นายฐาปนา ลับบัวงาม
มนุษย์NoNoNoYes
111ปากเปล่าการศึกษาปัญหาสถาบันทางสังคม ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
      Author : (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
เศรษฐศาสตร์NoNoNo
112ปากเปล่าการศึกษาปัญหาสถาบันทางสังคม ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
      Author : นางสาวนางสาวกฤษยา มะแอ
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
113ปากเปล่าDesirable Student Characteristics and Professional Experiences in Printing Technology based on Printing Industry Establishment in Sathon
      Author : วัฒน์ พลอยศรี (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
YesNoNo
114ปากเปล่ากระบวนการบริหาร POSDCoRB กับการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ในเขตจังหวัดปทุมธานี
      Author : ชัชฎา บุญเดช (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษย์YesNoNo
115-
      Author : นางยุคลธร โนนตาไทย
NoNoNo
116ปากเปล่าการศึกษาปัญหาทางนิ้วบทเพลง Castles of Spain Volume 1 Federico Moreno Torroba กรณีศึกษา Jim Ferguson
      Author : นายวัชรินทร์ สุขทรัพย์ศรี
ศิลปะYesNoNoYes
117โปสเตอร์การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มสตรีสูงอายุมุสลิมเขตพื้นที่บริการวิชาการสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
      Author : ว่าที่ร้อยตรีปัณณวิชญ์ เด่นสุมิตร
วิทย์สุขภาพYesYesYesYes
118ปากเปล่าความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจประกันภัยของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)
      Author : นางสาวพัชราภรณ์ นามวงษ์
เศรษฐศาสตร์YesYesNoYes
119ปากเปล่าการจัดดารเรียนรู้โดยใช้กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธีที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดฉะเชิงเทรา
      Author : นางสาวดวงภรณ์ ว่องไว
การศึกษาYesYesYesYes
120ปากเปล่าความสามารถในการแข่งขันของโรงพยาบาลสมิติเวชในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
      Author : นายกิตติกร มหาวรรณ
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
121-คุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าประกันกลุ่มของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
      Author : นางสาวธนัชพร จันทร์กระจ่าง
NoNoNo
122ปากเปล่าคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าประกันกลุ่มของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
      Author : นางสาวธนัชพร จันทร์กระจ่าง
เศรษฐศาสตร์NoNoNo
123ปากเปล่า: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกกายภาพบำบัดเอกชนทางด้านกระดูกและกล้ามเนื้อของประชากรในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวศศิกานต์ ศักดิ์สง่าวงษ์
เศรษฐศาสตร์YesNoNo
124โปสเตอร์
      Author : นางสาวปณัสชนล จึงเหลืองอ่อน
เศรษฐศาสตร์YesNoNo
125โปสเตอร์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน
      Author : นางสาวปณัสชนล จึงเหลืองอ่อน
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
126ปากเปล่าคุณภาพการให้บริการของหน่วยรับรองระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี จำกัด
      Author : นางสาววริศราภาสุ์ ทิวาวงศ์
เศรษฐศาสตร์NoNoNo
127ปากเปล่ากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของไอศกรีมกูลิโกะ
      Author : นายปริญญ์ จงสมจิตต์
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
128ปากเปล่าความเครียดของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : อาจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี
วิทย์สุขภาพYesNoNo
129ปากเปล่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวาน
      Author : นางสาววาสนา การเขว้า
เศรษฐศาสตร์YesYesNoYes
130-ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงาน ของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
      Author : อาจารย์ ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน
NoNoNo
131ปากเปล่าปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงาน ของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยรัฐ
      Author : อาจารย์ ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน
มนุษย์YesNoNo
132ปากเปล่าสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงาน ของพนักงาน สายปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
      Author : นางสาวอลิษา ศรีคราม
มนุษย์YesNoYesYes
133ปากเปล่าProduction of Process Color Offset Printing Ink with Coconut Oil-Based Ink for Environment
      Author : ไกรพ เจริญโสภา (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
YesNoNo
134โปสเตอร์แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
      Author : นางสาวจารุเนตร เกื้อภักดิ์
มนุษย์YesNoNo
135ปากเปล่าศึกษาระดับความรู้และความพร้อมของนักเทคนิคการแพทย์ต่อการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของประเทศไทย
      Author : นางสาวสุจินดา บุญเทพ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
เศรษฐศาสตร์NoNoNo
136ปากเปล่าประสิทธิผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นทีมในการจัดการมาตรฐานบริการสุขภาพ
      Author : นางสาวปวีณา ดีชุม
วิทย์สุขภาพYesNoNo
137ปากเปล่าความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต
      Author : นางสาวน้ำฝน จันทร์นวล
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
138ปากเปล่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ต: กรณีศึกษา ผู้ใช้บริการบัวหลวงไอแบงค์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบุญถาวรหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
      Author : สิรพร ฑิตะลำพูน (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทยาศาสตร์YesNoNo
139ปากเปล่าปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของข้าราชการที่มีต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
      Author : นางภูษณิศา หงษ์ร่อน
มนุษย์YesNoNoYes
140ปากเปล่าศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้ใช้บริการสถาบันออกกำลังกาย(ฟิตเนส) ชาวไทยและชาวต่าชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวเพชรสุก เลิศลิมปิยะรัตน์
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
141ปากเปล่าGraphic Design on Halal Products Packaging for Malaysian Muslims
      Author : อาจารย์ ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม
ศิลปะYesNoNo
142โปสเตอร์ปัจจัยความสำเร็จในวิชาชีพของครูผู้สอนดีเด่น ในเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา
      Author : นางสาวสุไวบ๊ะ มาราสา
การศึกษาYesNoNoYes
143ปากเปล่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจร้านอาหารในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
      Author : อาจารย์การุณย์ สุวรรณมาตร์
วิทยาศาสตร์YesNoNo
144โปสเตอร์การพัฒนากระบวนการวัดค่าความต้านทานฉนวนด้วยแรงดันสูง 20 กิโลโวลต์
      Author : นายภาณุพัฒน์ สายบุญเตียง
วิศวกรรมYesYesYesYes
145โปสเตอร์ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินของโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนต่อคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
      Author : นางสาวณิชชา โชติวุฒิโภคิน
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
146ปากเปล่าแนวทางจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ป่าชุมชนบ้านโคกหัวข้าว จังหวัด ฉะเชิงเทรา Guidelines Participatory Forest Reserve Management : A Case Study of Ban Khok Hua Khao Community Forest
      Author : นางสาวภูมิหทัย กิตติพัฒนกุล
เศรษฐศาสตร์YesYesNoYes
147ปากเปล่าการใช้พันธุ์ข้าวต้านทานและสารฟอสฟีนในการควบคุมด้วงงวงข้าวโพด Maize weevil, Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae) The use of resistant rice varieties and phosphine in controlling Maize weevil, Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae)
      Author : นายณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์
วิทยาศาสตร์YesYesYesYes
148ปากเปล่าความสามารถในการเเข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดต่างประเทศ
      Author : นายเฉลิมเกียรติ นิลคูหา
NoNoNo
149ปากเปล่าปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2558
      Author : มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์สุขภาพNoNoNo
150ปากเปล่าความเป็นพิษของสารสกัดจากต้นแคต่อเซลล์ลิมโฟบลาสต์ (TK6) และเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Caco-2) ของมนุษย์ Cytotoxicity of Sesbania grandiflora (L.) Pers. and Vitex glabrata R. Br. Extracts on Human Lymphoblastoid (TK6) and Human Colon Carcinoma (Caco-2)
      Author : นางสาววรนุช กีรตินันท์
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
151ปากเปล่าการเพิ่มมูลค่าพลอยตกเกรดด้วยกระบวนการทางด้านการออกแบบสำหรับเครื่องประดับ
      Author : ธนกฤต ใจสุดา
มนุษย์NoNoNo
152ปากเปล่าการเพิ่มมูลค่าพลอยตกเกรดด้วยกระบวนการทางด้านการออกแบบสำหรับเครื่องประดับ
      Author : ธนกฤต ใจสุดา
มนุษย์YesYesYesYes
153ปากเปล่าการดูดซับเมททิลีนบลูของถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้มะพร้าว
      Author : นางสาวสุดปราถนา ถิราติ
วิศวกรรมYesYesYesYes
154โปสเตอร์ความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีต่อการบริการการทดสอบของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
      Author : นางสาววาสนา ประสงค์งาม
การศึกษาYesYesYesYes
155ปากเปล่าความสัมพันธ์ของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงกับภาวะไขมันเกาะตับในประชากรไทย
      Author : นางสาวหทัยรัตน์ ทองปลั่ง
วิทย์สุขภาพYesYesYesYes
156โปสเตอร์สารสกัดที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในสบู่
      Author : นายถาวร รักกาญจนันท์
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
157โปสเตอร์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี
      Author : อาจารย์กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
158โปสเตอร์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิด อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
      Author : นางสาวเจนจิรา เชยครบุรี
การศึกษาYesNoYesYes
159ปากเปล่าประสิทธิผลของข้อมูลการบัญชีบริหารที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการทำกำไรทางธุรกิจ
      Author : นางสาวสุภาวดี พินิจ
เศรษฐศาสตร์YesNoNo
160ปากเปล่าการใช้เทคนิค RFM และ Association Rules วิเคราะห์การขายของ TOPS Supermarket
      Author : นายนิพนธ์ ภัทรวุฒิพงษ์
วิทยาศาสตร์YesNoNo
161ปากเปล่าชื่อเรื่องพฤติกรรมการสนทนาและการสื่อสารในเฟซบุ๊ก(Facebook) กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
      Author : นางสาวหยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์
การศึกษาYesNoNoYes
162ปากเปล่าความรับผิดชอบต่อสังคมกับจัดการอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อการตลาดที่ยั่งยืน Corporate Social Responsibility MICE Industry in Thailand to Sustainable
      Author : นางสาวพรชนก พงค์ทองเมือง
เศรษฐศาสตร์YesNoNo
163ปากเปล่าคุณภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce quality) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคภายในเขตกรุงเทพมหานครและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
      Author : นางสาวณัฐรดา ประสงค์ทรัพย์
เศรษฐศาสตร์YesNoNo
164ปากเปล่าแนวทางการพัฒนาการผลิต และการจัดการส่วนประสมการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตดอกไม้วงศ์เฮลิโคเนีย ใน ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
      Author : นางสาวเกษร แช่มชื่น
วิทยาศาสตร์YesNoNo
165โปสเตอร์ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานราชการครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบแล
      Author : นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว
การศึกษาYesNoNo
166โปสเตอร์ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานราชการครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
      Author : นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว
การศึกษาYesNoNo
167ปากเปล่าการจับกลุ่มข่าวสารสภาพการจราจรโดยใช้อัลกอริทึมบอยเยอร์มัวร์
      Author : นายกันตยศ ศรีสุข
วิศวกรรมNoNoNo
168ปากเปล่าวิถีชุมชนกับการสืบทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
      Author : ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศิลปะYesNoNoYes
169ปากเปล่าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษาบาสเกตบอล
      Author : นางสาวธนัชพร โสพรม
วิทยาศาสตร์YesYesYesYes
170ปากเปล่าความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำผิวดินในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
วิทยาศาสตร์YesNoNo
171โปสเตอร์The payback period of replacing fluorescent tubes with LED tubes
      Author : นายณรัล ลือวรศิริกุล
วิทยาศาสตร์NoNoNo
172ปากเปล่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
      Author : นางพรทิพย์ เพ็ชรนพรัตน์
มนุษย์YesNoNoYes
173ปากเปล่า คุณภาพชีวิตและความสุขของคนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล
มนุษย์YesNoYesYes
174ปากเปล่าการพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      Author : นางนิรมล คงรอด
การศึกษาYesNoYesYes
175ปากเปล่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาหลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา
      Author : อาจารย์ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์
มนุษย์YesYesYesYes
176ปากเปล่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดและปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจรับการรักษาโดยใช้ยาสมุนไพรที่คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
      Author : ว่าที่ร.ต.หญิงจุฑามาศ ขีดขิน
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
177ปากเปล่าปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
      Author : นางสาวปุณยนุช ปิ่นกุมภีรื
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
178โปสเตอร์ผลของปริมาณเปลือกไข่ต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ
      Author : อาจารย์ ดร.สายสมร ลำลอง
วิทยาศาสตร์YesYesYesYes
179ปากเปล่าการรับรู้และทัศนคติต่อสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค
      Author : นายว่าที่ ร.ต. อิทธิกร ประพฤติงาม
เศรษฐศาสตร์YesNoNo
180โปสเตอร์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
      Author : นางอรอุษา มหาสุวรรณ
การศึกษาNoNoNo
181โปสเตอร์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
      Author : นางอรอุษา มหาสุวรรณ
การศึกษาYesNoNo
182โปสเตอร์คุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี
      Author : นายชยพล บุญบำรุง
เศรษฐศาสตร์YesNoNo
183ปากเปล่าทักษะความรู้ทางการบัญชีที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
      Author : นางสาวปทิตตา ไพบูลย์วิวรรธน์
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
184ปากเปล่าการศึกษาเทคนิคการจัดตกแต่งนิทรรศการเพื่อสร้างอัตลักษณ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
      Author : นายธนัฐพงศ์ ไพรวันรัตน์
มนุษย์YesNoNo
185ปากเปล่าโครงการวิจัยการสอนศิลปบำบัดและสื่อใหม่ให้กับเด็กที่อยู่ในสภาวะ ความบกพร่องในการเรียนรู้ Art Theraphy and New media for Learning Disability student reasearch Project
      Author : นายนายเอกพจน์ ธนะสิริ
มนุษย์YesNoNo
186ปากเปล่าการเปรียบเทียบศักยภาพการขนส่งสินค้าของเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย
      Author : นางสาวณิฐา คุณวงษ์
มนุษย์YesNoNo
187โปสเตอร์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเสรีเคมีเกษตร
      Author : นายอนุชิต กิจเสรีกุล
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
188โปสเตอร์ศึกษาปัจจัยความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปสู่ความยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
      Author : อาจารย์เฉลิมเกียรติ ร่างเล็ก
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
189ปากเปล่าผลกระทบของประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่ที่มีต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจระบบทำความเย็นในภาคกลาง
      Author : นางสาวจิรพัชร์ เหลาสา
เศรษฐศาสตร์YesYesYes
190ปากเปล่าการจัดการกําไรของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Earnings Management of Initial Public Offering Firms on the Stock Exchange of Thailand
      Author : นางรัชนี ดอลตัน
เศรษฐศาสตร์NoNoNo
191ปากเปล่าการจัดการกําไรของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Earnings Management of Initial Public Offering Firms on the Stock Exchange of Thailand
      Author : นางรัชนี ดอลตัน
เศรษฐศาสตร์NoNoNo
192ปากเปล่าการจัดการกําไรของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Earnings Management of Initial Public Offering Firms on the Stock Exchange of Thailand
      Author : นางรัชนี ดอลตัน
เศรษฐศาสตร์YesNoNo
193โปสเตอร์การดูดซับสีย้อมเมธิลลีนบลูด้วยเปลือกสละ
      Author : อาจารย์ ดร.สุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
194ปากเปล่าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ช่างสิบหมู่ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม
      Author : อาจารย์ธวัฒน์ชัย ศิลังค์ประชา
วิทยาศาสตร์YesNoNo
195-
      Author : นางสาวจิรพัชร์ เหลาสา
NoNoNoYes
196ปากเปล่าโครงสร้างคณะกรรมการกับผลการดำเนินงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      Author : นางศิริรัตน์ สุขสมาน
เศรษฐศาสตร์YesNoNo
197ปากเปล่าการศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา
      Author : อาจารย์พนิดา จันทรกรานต์
มนุษย์YesNoNoYes
198ปากเปล่าการศึกษาความผิดปกติของตลาดหลักทรัพย์: อิทธิพลของวันหยุด และเดือนของตลาด Stock Market Anomalies: Holiday Effect and Month Effect in Stock Exchange of Thailand
      Author : กาญจนา ส่งวัฒนา (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
199ปากเปล่าประสิทธิผลของ กลุ่มช่วยเหลือตนเองกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตตนเองต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในตำบลบางนางลี่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : นางสาวอาจารย์วชิรพร โชติพานัส
วิทย์สุขภาพYesNoNo
200ปากเปล่าการสัญจรในผังชุมชนรอบสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
      Author : ผศ.ดร.พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิศวกรรมNoNoNoYes
201ปากเปล่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      Author : นายกิตติธัช ฐานีพานิชสกุล
เศรษฐศาสตร์YesYesYesYes
202ปากเปล่าปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      Author : นางสาวสุภาภรณ์ วงศ์ทองคำ
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
203ปากเปล่าการลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกฝากล่องนาฬิกา
      Author : นางสาวมุสตาซะห์ ยูโซะ
วิศวกรรมYesNoNo
204โปสเตอร์การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
      Author : โชติพงษ์ ถาวรโชติ ถาวรโชติ
การศึกษาYesNoNo
205โปสเตอร์ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
      Author : รวยรินทร์ เพียรพิทักษ์ เพียรพิทักษ์
การศึกษาYesNoNo
206โปสเตอร์การศึกษาคุณภาพน้ำในหนองปึ๋ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในฤดูร้อน โดยใช้ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ
      Author : นางศิริลักษณ์ บ่อสร้าง
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
207โปสเตอร์การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ แบบร่วมมือจัดการความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
      Author : นางสาวดาริกา ใสพิมพ์
การศึกษาYesNoNoYes
208โปสเตอร์การตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และคุณค่าตราสินค้า ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Apple Watch ของผู้ใช้ระบบ ios ในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวกนกวรรณ สันธิโร สันธิโร
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
209โปสเตอร์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
      Author : นางสาวอมรรัตน์ นาคใจ
เศรษฐศาสตร์YesYesYesYes
210-การแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยแกนนำ อสม. ในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง
      Author : นางสาวกิ่งแก้ว ทิศตึง ทิศตึง
YesNoNo
211ปากเปล่าผลกระทบจากร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) เรื่อง การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน ต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
      Author : นางสาวชัชณีย์ยา ชัญญาศิริเจริญ
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
212ปากเปล่าประสิทธิภาพการบริหารตามภารกิจของผู้บริหารสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา: ผู้บริหารของสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
      Author : นางสาวรสนันท์ ศรีดิลก
มนุษย์YesNoNo
213ปากเปล่าUsing Open Source Software to design e-Book and e-Learning content
      Author : ธีรเทพ ชนไมตรี
ศิลปะYesNoNo
214โปสเตอร์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
      Author : สุจิตรา พันธศรี (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
การศึกษาYesNoNoYes
215โปสเตอร์ผลของความเค็มที่มีต่อหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้ำตาล (Cymodocea rotundata)
      Author : นายพรเทพ วิรัชวงศ์
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
216ปากเปล่าBehavior of the Consumer Publishing Services in Phuthamonthol District, NakhonPathom Province
      Author : ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
YesNoNo
217ปากเปล่าสมรรถนะนักบัญชีที่ส่งผลต่อความสำเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ศรีสัตตรัตน์
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
218ปากเปล่าแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารและการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง
      Author : นายมกรพ์พล พันสวัสดิวง
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
219-Tannin Extract from Garcinia mangostana Pericarp and Preliminary Study on the Possible Use to Delay the Decay of Palm Juice Instead of Shorea floribunda Kurz
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
220ปากเปล่าความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
      Author : บุญสิทธิ์ อิทธิวิภาต (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
221โปสเตอร์ผลของการใช้ผงกระบกทดแทนผงอัลมอนด์ในผลิตภัณฑ์มาการอง
      Author : นายสุจินดา พานิชชัย
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
222โปสเตอร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งข้าวหอมนิล
      Author : นางสาวกมลชนก กล่ำเทพ
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
223โปสเตอร์ผลของการใช้แป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงต่อคุณภาพของผลิตถัณฑ์ถ้วยทาร์ตกึ่งสำเร็จรูป
      Author : นางสาววราภรณ์ หาพล้อย
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
224โปสเตอร์ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
      Author : นายคมกฤช ประการะสังข์
การศึกษาYesNoNo
225โปสเตอร์การศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้งาน Location-based Service บนสื่อสังคมออนไลน์กับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน
      Author : นางสาวฐิตารีย์ จันทพันธ์
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
226ปากเปล่าความสัมพันธ์ของคุณภาพกำไรกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      Author : นางสาวนลิน สถาวรนันท์
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
227ปากเปล่าการศึกษาแนวทางการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจร้านอาหารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
      Author : นายธนพล ชินภพเอกกวิน
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
228ปากเปล่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในกองทัพบกเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวสืบศิริ ศรีนิล
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
229โปสเตอร์การศึกษาคุณภาพน้ำในหนองปึ๋ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในฤดูร้อน โดยใช้ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ
      Author : นางศิริลักษณ์ บ่อสร้าง
วิทยาศาสตร์YesNoNo
230ปากเปล่าการใช้เทคนิค RFM และ Association Rules วิเคราะห์การขายของ TOPS Supermarket
      Author : นายนิพนธ์ ภัทรวุฒิพงษ์
วิทยาศาสตร์YesNoNo
231ปากเปล่าการเปรียบเทียบวิธีลูกโซ่มาร์คอฟมอนติคาร์โลสำหรับการอนุมานแบบเบส์ เมื่อมีเงื่อนไขบังคับเชิงอันดับ
      Author : นางสาวณภัชนันท์ อุทธโยธา
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
232ปากเปล่าการจัดการคุณภาพแสงในห้องเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียนผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว
      Author : อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา
มนุษย์YesNoNo
233ปากเปล่าแนวทางการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลสำหรับพื้นที่ห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาลของรัฐ
      Author : อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา
มนุษย์YesNoNo
234ปากเปล่าแนวคิดการพัฒนาองค์ประกอบของอนุศาสนาจารย์ตำรวจในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตำรวจ
      Author : นายพระครูวินัยธร วรรณไชย สิริวณฺโณ มะยงค์ มะยงค์
มนุษย์YesNoNo
235ปากเปล่าการประเมินคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางอุดรธานี
      Author : อัญชลี จันทาโภ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์สุขภาพNoNoNo
236ปากเปล่าเส้นทางสู่ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ (THE ROAD TO DEMOCRACY OF SOUTH KOREA)
      Author : อาจารย์บุญวัฒน์ สว่างวงศ์
มนุษย์YesNoNoYes
237ปากเปล่าการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยแกนนำอสม. ในเขตเทศบาลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง
      Author : นางสาวกิ่งแก้ว ทิศตึง ทิศตึง
มนุษย์YesNoNoYes
238โปสเตอร์ปัจจัยทำนายสัมพันธภาพระหว่างมารดากับเด็กวัยหัดเดิน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
      Author : นางสาวนภาพร วังอาษา
วิทย์สุขภาพYesNoYesYes
239โปสเตอร์การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของ สารถีรถม้าในจังหวัดลำปาง
      Author : นางปรียารัตน์ ศรีชัยวงค์
มนุษย์YesNoYesYes
240ปากเปล่าแบบแผนการเผชิญความเครียดที่มีผลต่อการปรับตัวของบุคคลวัยผู้ใหญ่
      Author : อาจารย์นิตยา ศรีจำนง
วิทย์สุขภาพYesNoNo
241ปากเปล่าปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเย็บพันริมผ้าถักและการเกิดตำหนิจากรูเข็ม
      Author : ณรัช พรนิธิบุญ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทยาศาสตร์NoNoNoYes
242โปสเตอร์ประสิทธิภาพของชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
      Author : นางสาวนางสาวแจ่มนภา สังชม
วิทยาศาสตร์YesYesYesYes
243ปากเปล่าShort Films Defining Themselves through the Production Techniques They Use
      Author : Mr.Samuel R.Forkner (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษย์YesNoNo
244โปสเตอร์ผลของสารสกัดทองพันชั่งต่อการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชบางชนิด
      Author : อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ ลิจ้วน
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
245โปสเตอร์การศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
      Author : นางอัจฉรา สมแวง
การศึกษาYesNoNo
246โปสเตอร์การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      Author : นางสาวกมลชนก ช่วยบุญส่ง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
การศึกษาYesNoNo
247ปากเปล่าแนวทางการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินสะสมของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ต.ไทยชนะศึก อ.ไทยชนะศึก จ.สุโขทัย
      Author : นางสาววรรณภา วงค์สวรรค์
มนุษย์YesNoNoYes
248โปสเตอร์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
      Author : นายณัฐกร ดอนแก้วภู่
มนุษย์YesNoNo
249โปสเตอร์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
      Author : นางสาวโชติมณี มีเต็ม
มนุษย์YesNoNo
250ปากเปล่าการสกัดอินนูลินจากกล้วยน้ำว้าเพื่อใช้ผลิตแยมผลไม้เพื่อสุขภาพ
      Author : อาจารย์จิดาภา สหัสโพธิ์ สหัสโพธิ์
วิทยาศาสตร์YesNoNo
251ปากเปล่าการบัญชีสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
      Author : นางสาวกนกกร บริบูรณ์
เศรษฐศาสตร์YesNoNo
252โปสเตอร์คุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของน้ำผิวดิน ในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
      Author : อาจารย์ ดร.สาลินี ศรีวงษ์ชัย
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
253ปากเปล่าระบบการจัดการเครื่องลูกค่าย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเทคนิคการจัดการเก็บข้อมูลบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์
      Author : นายนนทวรรษ ธงสิบสอง
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
254ปากเปล่าระบบช่วยวิเคราะห์รายการเพลงที่ร้องในโบสถ์ โดยการใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ของข้อมูล
      Author : วรัญญา ธนาวงศ์งานหมั่น (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
255ปากเปล่าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการแทนค่าข้อมูลที่สูญหายด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
      Author : นันทินี ข้อล้ำ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทยาศาสตร์YesNoNo
256โปสเตอร์การหาสูตรอาหารที่เหมาะสมของการผลิตกรดแลกติกจากน้ำมะพร้าว
      Author : นางดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทยาศาสตร์YesNoNo
257-ความน่าเชื่อถือรายงานทางการเงิน
      Author : นางสาวกานต์พลู ทิคำ
เศรษฐศาสตร์NoNoNo
258ปากเปล่าความน่าเชื่อถือรายงานทางการเงิน
      Author : นางสาวกานต์พลู ทิคำ
เศรษฐศาสตร์YesNoNo
259โปสเตอร์การพัฒนาสูตรตำรับยาหม่องบรรเทาปวดเมื่อยในรูปแบบดีเฟส
      Author : นางสาวเกษราภรณ์ บุญญกนก
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
260โปสเตอร์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกร ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
      Author : นายธีรพงษ์ นันทะคำ
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
261ปากเปล่าการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความพัฒนาอย่างยั่งยืน
      Author : นางสาวครองรัตน์ อนุศาสนนันทื
เศรษฐศาสตร์YesNoNo
262ปากเปล่าการจัดการธุรกิจโคขุน กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด (สาขาปศุสัตว์)อำเภอ หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
      Author : นายณัฐชัย โคตรปัญญา
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
263ปากเปล่าแอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เรื่อง มหัศจรรย์หยดน้ำฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
      Author : นายศักรินทร์ กลีบแก้ว
การศึกษาYesYesYesYes
264ปากเปล่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำจากเครื่องสูบน้ำสุญญากาศ
      Author : อาจารย์พรชัย พรหฤทัย
วิศวกรรมYesNoNo
265ปากเปล่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี
      Author : นางสาวขนิษฐา สุขสมคุณ
เศรษฐศาสตร์YesYesYesYes
266ปากเปล่าทัศนคติของผู้รับการตรวจในกองทัพบกที่มีต่อการตรวจสอบภายใน
      Author : ร.อ.จิรายุ ยี่โถทอง
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
267ปากเปล่าความสัมพันธ์ของกิจกรรมไคเซ็นแบบกลุ่มควบคุมคุณภาพ กับจำนวนผลผลิต,จำนวนของเสีย และทัศนคติการทำงานเป็นทีม : กรณีศึกษา บริษัท ทียูดับบลิว เท็กซ์ไทล์ จำกัด
      Author : นายสุทัศน์ เมืองมนประเสริฐ
เศรษฐศาสตร์YesNoNo
268โปสเตอร์ประสิทธิภาพชุดทดลองโมเมนตัมและการชนสำหรับการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษา
      Author : นางสุทิศา ไชยโชติ
การศึกษาYesNoNo
269ปากเปล่าการบัญชีเพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์อย่างยั่งยืน
      Author : นางสาวพัชรี รุ่งจำรัส
เศรษฐศาสตร์YesNoNo
270ปากเปล่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภารการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบก
      Author : ร.ท.จิรพงศ์ จันทร์พรหม
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
271ปากเปล่าความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กรณีศึกษา : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
      Author : นายขวัญชัย อำไพรัตน์
มนุษย์NoNoNo
272ปากเปล่าความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กรณีศึกษา : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
      Author : นายขวัญชัย อำไพรัตน์
มนุษย์YesNoNoYes
273ปากเปล่าผลการพัฒนาเกมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาสำหรับการออกแบบอัลกอริทึม
      Author : นางสาวสุมันตา สุภธีระ
การศึกษาYesNoNoYes
274ปากเปล่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่ผู้ซื้อสนใจกับสินค้าที่ระบบแนะนำ บนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
      Author : อาจารย์ธวัทชัย สุวรรณพงค์
เศรษฐศาสตร์YesNoYesYes
275ปากเปล่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าฉลากคาร์บอนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
      Author : นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ
เศรษฐศาสตร์YesNoYesYes
276ปากเปล่าการศึกษาเชิงลึกการขนส่งห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจไข่ไก่
      Author : นางสาวศรีสุดา พิทักษ์วงษ์
เศรษฐศาสตร์YesYesYesYes
277ปากเปล่าอัตลักษณ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนีย์ บางเสน
การศึกษาYesNoYesYes
278ปากเปล่าแนวทางการจัดตั้งตลาดนัดชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนหมู่บ้านห้วยโค้ง ตำบลยางเปียงอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
      Author : นายว่าที่ร.ต.อนุรัตน์ ไชยปิน
มนุษย์YesNoNoYes
279ปากเปล่าการเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี
      Author : นางสาวปิ่นทอง ประสงค์สุข
วิทย์สุขภาพYesNoYesYes
280ปากเปล่าการสร้างชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
      Author : นางสาววันวิสาข์ สุมล
การศึกษาYesNoNoYes
281ปากเปล่าการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐานกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาครู
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณี บรรจง
การศึกษาYesNoNo
282ปากเปล่าการศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยธรรมที่ปรากฏในประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญ กรณีศึกษามอญปากลัด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
      Author : นางสาวอลีนา ปานสวัสดิ์
มนุษย์YesNoNo
283ปากเปล่าแนวคิดการพัฒนาองค์ประกอบของอนุศาสนาจารย์ตำรวจในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตำรวจ
      Author : นายพระครูวินัยธร วรรณไชย สิริวณฺโณ มะยงค์ มะยงค์
มนุษย์YesNoNo
284ปากเปล่าการประเมินการไหลบ่าของน้ำผิวดินและการสูญเสียดินในการผลิตข้าวไร่บนพื้นที่สูงโดยใช้แบบจำลองโครงการคาดการณ์การพังทลายของดินโดยน้ำ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
      Author : นางวันรัก ปรางค์วัฒนากุล
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
285โปสเตอร์
      Author : นุชจรี หิรัญบุตร
วิทย์สุขภาพYesNoNo
286โปสเตอร์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกำกับตนเองในการควบคุมโรคหืดของเด็กวัยเรียน
      Author : นางพรรณี ปรรคลักษ์
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
287ปากเปล่าการศึกษารูปแบบเชิงพื้นที่ของคุณภาพน้้าผิวดิน ในอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง
วิทยาศาสตร์YesNoNo
288ปากเปล่าผลการพัฒนาเกมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาสำหรับการออกแบบอัลกอริทึม
      Author : นางสาวสุมันตา สุภธีระ
การศึกษาYesNoNo
289ปากเปล่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสและปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทั้งหมด ของสารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา กาญจน์กมล
วิทยาศาสตร์YesNoNo
290โปสเตอร์ปัจจัยทำนายความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดจันทบุรี
      Author : นุชจรี หิรัญบุตร
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
291ปากเปล่าฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนเส้นทางท่องเที่ยว เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
      Author : อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง
วิทยาศาสตร์YesNoNo
292ปากเปล่าการหาลักษณะเฉพาะของบิสมัทออกซีไอโอไดด์ที่สังเคราะห์ขึ้นด้วยกระบวนการ ไฮโดรเทอร์มอลและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง
      Author : อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์
วิทยาศาสตร์YesNoNo
293ปากเปล่าการสืบค้นข้อมูลสมุนไพรไทยบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
      Author : รองศาสตราจารย์ทวีชัย อังกุรนาค
วิทยาศาสตร์YesNoNo
294โปสเตอร์การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำดินตะกอนและขี้เถ้าเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ในการผลิตคอนกรีตบล็อกประสานมวลเบาชนิดรับน้ำหนัก
      Author : นายศุธีรพันธ์ พันธ์เลิศ
วิศวกรรมYesNoNoYes
295ปากเปล่าความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      Author : นางสาวธัญญ์ภัทท์ ศักดาเดชาเรืองศรี
เศรษฐศาสตร์YesNoYesYes
296ปากเปล่าการประยุกต์ใช้โครงข่ายการสัญจรอิสระเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่และการปิดการจราจร ของกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง ในกรุงเทพมหานคร
      Author : อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์
วิทยาศาสตร์YesNoNo
297ปากเปล่าศึกษาสภาพความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับครุปฐมวัย อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณูโลก
      Author : นางชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล
การศึกษาNoNoNo
298ปากเปล่าการศึกษาดัชนีชี้วัดอาคารสีเขียวเพื่อการประหยัดพลังงานกรณีศึกษาอาคารสีเขียวของบริษัทมหาชน
      Author : นายเทียนธรรม จุนเจือจาน
วิศวกรรมYesNoYesYes
299ปากเปล่าการประมาณผลผลิตมะพร้าว ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ในจังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์
วิทยาศาสตร์YesNoNo
300ปากเปล่าความน่าเชื่อถือรายงานทางการเงิน
      Author : นางสาวกานต์พลู ทิคำ
เศรษฐศาสตร์YesNoNo
301ปากเปล่าการประยุกต์รูปแบบการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการฝึกทักษะในการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
      Author : ว่าที่ร.ต.หญิง รัศมิ์ลภัส ใจยะสิทธิ์
วิทย์สุขภาพYesNoNo
302ปากเปล่าการเปิดพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ามหายานในสังคมเมืองของคณะสงฆ์จีนนิกาย : กรณีศึกษาวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) กรุงเทพฯ
      Author : เสาวภา ไพทยวัฒน์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษย์YesNoNo
303ปากเปล่าตัวแบบการพัฒนาการค้ามะม่วงสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ของกลุ่มผู้ส่งออกมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา
      Author : ผศ.ดร.อภิรดี เมืองเดช
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
304ปากเปล่าคุณภาพของงบการเงินภาครัฐกับการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
      Author : นางสาวประภาศรี จำเนียรเวทย์
เศรษฐศาสตร์YesNoNo
306ปากเปล่าการรับรู้การจัดการความปลอดภัย ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จำกัด
      Author : นางพนิดา บุญจันทร์
มนุษย์YesNoNoYes
307ปากเปล่าการออกแบบและพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ The Design and Development of a Retrieval System about Cyber Crimes
      Author : อาจารย์สุภาพร สิทธิสรเดช
วิทยาศาสตร์YesNoNo
308ปากเปล่าการพัฒนาแบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล (Screening Student Risk Behavior Guideline Development using Data Mining Technique)
      Author : นางสาวสุรินทร์ อุ่นแสน
การศึกษาYesNoNoYes
309ปากเปล่าDevelopment of Low-Fat Chiffon Cakes by Fat Substitution with Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.)
      Author : อาจารย์ณัฐพล ประเทิงจิตต์
วิทยาศาสตร์YesNoNo
310ปากเปล่าการศึกษาแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนของท่าอากาศยานขนาดใหญ่
      Author : อาจารย์ ดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
311โปสเตอร์ผลของการเคลือบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลาเค็มในระหว่างการเก็บรักษา
      Author : นางสุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
312โปสเตอร์ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
      Author : นายไพฑูรย์ บุญปัน
การศึกษาYesNoNoYes
313ปากเปล่าการสร้างฐานข้อมูลงานเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน
      Author : นายจิรภัทร ชูกุล
การศึกษาYesNoNo
314โปสเตอร์การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของมะขามในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยโปรแกรมRapidMinerและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
      Author : น.ส.กุณฑลีรัฐ พิมพิลา (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
315ปากเปล่ามาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
      Author : อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
316ปากเปล่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความหวานของสารละลายและสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน ด้วยคลื่นไมโครเวฟ
      Author : นายประพัน ลี้กุล (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิศวกรรมYesNoNoYes
317ปากเปล่าผลกระทบของความชื้นในอากาศต่อการส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟในโรงเรือนเพาะเห็ด
      Author : นายประพัน ลี้กุล (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิศวกรรมYesNoNo
318โปสเตอร์ผลการพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่
      Author : อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร
การศึกษาYesNoNoYes
319ปากเปล่าการศึกษาปัจจัยค่านิยมส่วนบุคคลของบุคลากรวัยทำงาน ที่ส่งผลต่อลักษณะการจัดการความเครียดจากการทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร THE STUDY OF EMPLOYEE INDIVIDUAL VALUES THAT AFFECT ON THE WAY OF THEIR STRESS MANAGEMENT IN BANGKOK
      Author : นางสาวรัชนีวรรณ คอนจำนงค์
มนุษย์YesNoNo
320ปากเปล่าความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยในอาเซียน
      Author : นายนรรธพนธ์ จักรวุฒิ
เศรษฐศาสตร์YesYesYesYes
321ปากเปล่าการศึกษารูปแบบภาพยนตร์สารคดี เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวโดยชุมชน (ภาษาอังกฤษ) THE ANALYSIS OF PATTERN OF DOCUMENTARY FILM TO ENCOURAGE THE PUBLIC RELATIONS OF COMMUNITY-BASED TOURISM
      Author : นางสาวอารีรัตน์ ใจประดับ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษย์NoNoNo
322โปสเตอร์ผลการสอนโดยใช้ชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      Author : นางสาวศิริกาล จันชัยชะนะ จันชัยชะนะ
การศึกษาYesNoNo
323ปากเปล่าการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : วลัยพร ผ่อนผัน (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทยาศาสตร์YesNoNo
324ปากเปล่าระบบพยากรณ์ปริมาณการขายน้ำมันหล่อลื่นกรณีศึกษาร้านสร้อยทอง
      Author : นายวัชรพล บัณฑิตย์
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
325ปากเปล่าเปรียบเทียบการแทนค่าสูญหายโดยเทคนิคแบ่งกลุ่มและสมการถดถอยเชิงเส้นกับแบ่งกลุ่ม และค่าเฉลี่ย
      Author : นายกลวัชร วีระยุทธบัญชา
วิทยาศาสตร์NoNoNo
326โปสเตอร์ความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
      Author : นายเวนิส บรรพตา (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
เศรษฐศาสตร์YesNoYesYes
327ปากเปล่ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนริมน้ำจันทบูร
      Author : นางกรกฎ แพทย์หลักฟ้า (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษย์YesNoNo
328ปากเปล่านิทานเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยให้แก่เด็กปฐมวัยโดยใช้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพันธ์วดี ไวยรูป
การศึกษาYesNoNo
329ปากเปล่ารูปแบบงานสร้างภาพยนตร์ของ เวส แอนเดอร์สันกับแนวทางสรางเอกสารการออกแบบเปนภาษาไทย (ภาษาอังกฤษ) The Production Form of Wes Anderson's Film And The Production Design Documentation in Thai
      Author : นายพิสณฑ์ สุวรรณภักดี (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษย์YesNoNo
330โปสเตอร์การใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
      Author : นางสาวกนกวรรณ แก้วภิรมย์
การศึกษาYesNoNo
331โปสเตอร์การสกัดและการพัฒนาสูตรตำรับครีมที่ใช้ได้ทั้งวันที่มีส่วนผสมของ บัวบกและบอระเพ็ด Extraction and Development of Day-and-night Cream Containing Centella asiatica and Tinospora crispa Extracts
      Author : นางสาวดรุณี เครือสิงห์
YesYesNo
332ปากเปล่าการรับรู้ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์กับผลที่มีต่อการรับรู้บุคลิกภาพของแบรนด์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ของผู้บริโภค
      Author : นางสาวสายวริน อธิบาย
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
333โปสเตอร์ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาบางแค กรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวศิริพร นันทมงคล
เศรษฐศาสตร์YesNoNo
334ปากเปล่าการพัฒนาระบบขายที่ดิน ขายฝาก และรับจำนอง
      Author : นางสาวญาดา ฮั่นตระกูล
วิทยาศาสตร์YesNoNo
335โปสเตอร์พฤติกรรมการใช้สินเชื่อและการชำระหนี้เงินกู้ของเกษตรกรลูกค้า: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
      Author : นพเดช แก้วถา
มนุษย์NoNoNo
336ปากเปล่าการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการผลิตก๊าซชีวภาพกับการอัดแท่งเชื้อเพลิง จากกากของเสียการเพาะเห็ดฟาง
      Author : นายเสถียร เจียนครบุรี
วิศวกรรมYesNoYes
337ปากเปล่าการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน
      Author : นางกมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
338โปสเตอร์ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทำงานกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
      Author : เจนจุฬา วุฒิวรจินดา (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
เศรษฐศาสตร์YesNoNo
339โปสเตอร์พฤติกรรมการใช้สินเชื่อและการชำระหนี้เงินกู้ของเกษตรกรลูกค้า: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
      Author : นพเดช แก้วถา
วิทยาศาสตร์YesNoNo
340ปากเปล่าการประเมินกำลังต้านทานแผ่นดินไหวด้วยข้อกำหนด FEMA 356 และ มยผ.1303-57 : กรณีศึกษาอาคารตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นในจังหวัดเชียงใหม่
      Author : นายวิศวินทร์ อัครปัญญาธร
วิศวกรรมYesNoNo
341โปสเตอร์ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา
      Author : นางถวิลจิต ชาตะเวที
การศึกษาYesNoNo
342โปสเตอร์การประเมินลักษณะทางสัณฐานวิทยาของถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดสงขลา
      Author : นางสาวภัทรพร ภักดีฉนวน
วิทยาศาสตร์YesNoYes
343ปากเปล่าการพัฒนาแบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ Web Accessibility Checklist Development
      Author : นางสาวสุรินทร์ อุ่นแสน
วิทยาศาสตร์YesNoNo
344ปากเปล่าไอศกรีมจากปลายข้าวไรซ์เบอรี่
      Author : นางสาวอัมพรศรี พรพิทักษ์ดำรง
วิทยาศาสตร์YesNoNo
345ปากเปล่าโมเดลการพยากรณ์ความสามารถทางวิชาชีพตามทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้และบุคลิกภาพ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
      Author : นางสาวมนัสนันท์ แย้มกลีบบัว
วิศวกรรมNoNoNo
346ปากเปล่าโมเดลการพยากรณ์ความสามารถทางวิชาชีพตามทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้และบุคลิกภาพ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
      Author : นางสาวมนัสนันท์ แย้มกลีบบัว
วิศวกรรมYesNoNo
347ปากเปล่าการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์เรื่องตำนานนิทานอีสป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
      Author : นางสาวสิริณา ช่วยเต็ม
การศึกษาYesNoNo
348ปากเปล่าความคงตัวของกรดไฮยาลูรอนิคและอนุพันธ์ในผลิตภัณฑ์เม็ดบีดเจลเพื่อลดผิวหยาบกร้านจากต้นชำมะเลียง
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยพัฒน์ แสงสุวรรณ
วิทยาศาสตร์YesNoNo
349โปสเตอร์ความสามารถในการคิดอย่งมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไดเรับการสอนแบบซิปปา
      Author : นางสาวทอฉาย ถาวรชาติ
การศึกษาYesNoNo
350โปสเตอร์การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขาย กรณีศึกษา บริษัท ธาราน้ำแข็ง จำกัด
      Author : นางสาวJanjira Sirimongkol
วิทยาศาสตร์YesNoNo
351ปากเปล่าการพัฒนาระบบงานงบประมาณของโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครไทย
      Author : นางสาวรุ่งนภา เรืองธนันต์รักษ์
วิทยาศาสตร์YesNoYes
352ปากเปล่าการตกแต่งบัญชี
      Author : กมลชนก สกุลเจริญ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
เศรษฐศาสตร์YesNoNo
353ปากเปล่าผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก
      Author : กษมา นาคกระแสร์
วิทย์สุขภาพYesNoNo
354โปสเตอร์ชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม จังหวัดตรัง
      Author : นางสุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช
วิทยาศาสตร์YesNoNo
355ปากเปล่าการสังเคราะห์ทังสเตนซัลไฟด์ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลอุณหภูมิต่ำเพื่อใช้เป็นขั้วเคาน์เตอร์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
      Author : นางสาวละดาวรรณ แก้วไพศาล
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
356ปากเปล่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อธุรกิจยานยนต์
      Author : ปิยนันท์ เทียบศรไชย (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทยาศาสตร์YesNoNo
357ปากเปล่าการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการขาย กรณีศึกษา บริษัท ธาราน้ำแข็ง จำกัด
      Author : นางสาวJanjira Sirimongkol
วิทยาศาสตร์YesNoNo
358โปสเตอร์ผลของระยะเวลาในการบ่มเพาะต่อ ปริมาณกาบาในข้าวเหนียวกล้องเพาะงอก Effect of incubation times on GABA in germinated sticky rice
      Author : อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
359ปากเปล่ากระบวนการผลิตกระดาษทำมือจากดอกดาวเรืองและต้นกกที่เหลือทิ้งจากชุมชน
      Author : ณัฐกมล พึ่งสำราญ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทยาศาสตร์YesNoNo
360ปากเปล่าการพัฒนาขนมปังแซนด์วิชเสริมใยอาหารจากกากผลมะม่วงหิมพานต์ผง
      Author : อาจารย์สิริโสภา จุนเด็น
วิทยาศาสตร์YesNoNo
361ปากเปล่าการถอดบทเรียนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมภายใต้รูปแบบโรงเรียนมั่นยืน
      Author : อาจารย์ศักดิ์ขรินทร์ นรสาร
วิทย์สุขภาพYesNoNo
362ปากเปล่าความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการส่งเสริมการขายและแรงจูงใจซื้ออินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ 4G
      Author : พิมพ์นภัส ฌาดา (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
เศรษฐศาสตร์YesNoNoYes
363ปากเปล่าปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีวเคมีของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : หนึ่งฤทัย โพธิ์ศรี (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์สุขภาพYesNoNo
364ปากเปล่ายาตำรับรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต ในตำราและคัมภีร์การแพทย์แผนไทย Thai Traditional Medicine Recipes Used for The Treatment of Stroke in Thai Traditional MedicineTreatises and Scriptures
      Author : นายพิเซษฐ์ ชัยประทุม
วิทย์สุขภาพYesNoYes
365ปากเปล่าการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมภาษาซี
      Author : นายกฤษณกร ต้นคำฮัก
การศึกษาYesNoNo
366ปากเปล่าการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อสะเต็มของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ
      Author : (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
การศึกษาNoNoNo
367ปากเปล่าการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อสะเต็มของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ
      Author : นายชัยพร มิตรพิทักษ์
การศึกษาYesNoNoYes
368โปสเตอร์พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการการเลือกซื้อ ไอศครีมสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
      Author : อาจารย์ ดร.ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
เศรษฐศาสตร์YesYesYesYes
369ปากเปล่าการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการเรียนรู้และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาบ้านยางน้ำกลัดเหนือ จังหวัดเพชรบุรี
      Author : นายประภาส ทองรัก
วิทยาศาสตร์YesNoNo
370ปากเปล่าการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
      Author : นายชูฉกาจ ชูเลิศ
การศึกษาYesNoNo
371ปากเปล่าสกัดแทนนินจากกาบมะพร้าว : หนึ่งหนทางสู่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน Tannin Extraction from Coconut Coir: Value-added in Economic Community
      Author : วนิดา วอนสวัสดิ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทยาศาสตร์NoNoNo
372ปากเปล่าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการร้านค้า
      Author : สุนทรี กุแก้ว (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
373ปากเปล่าการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม
      Author : nampung chulert (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
การศึกษาYesNoNo
374ปากเปล่าการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการเพื่อธุรกิจการเช่าที่ดิน กรณีศึกษา บริษัท เอ.บี.ซี. แลนด์ลิส จำกัด
      Author : นางสาวกมลชนก มณีแสง
วิทยาศาสตร์YesNoYesYes
375ปากเปล่าการผลิตกระดาษเปลือกมะพร้าวโดยใช้สารกระจายเยื่อจากเปลือกส้มโอ
      Author : อาจารย์ ดร.จิตรลดา ชูมี
วิทยาศาสตร์YesNoNo
376โปสเตอร์ผลของระบบการวัลคาไนซ์ด้วยกำมะถันต่อสมบัติการดูดซึมน้ำของไฮโดรเจลจากยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ผสมไคโตซาน
      Author : อาจารย์อนุชิต วิเชียรชม
วิทยาศาสตร์YesNoNo
377ปากเปล่าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์
      Author : นางสาวสุนี ลำสา
มนุษย์YesNoNo
378โปสเตอร์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
      Author : นายฉัตร แสงสาคร
เศรษฐศาสตร์YesNoNo
379โปสเตอร์ภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นในมุมมองของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      Author : อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
มนุษย์YesNoNo
380ปากเปล่าการผนวกรวมQFDและFMEAเพื่อพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้ากรณีศึกษาในอุตสาหกรรมยานยนต์
      Author : นายพัฒนา ปะหะกิจ
วิศวกรรมYesNoNo
381ปากเปล่า
      Author : นางสาวอุไรภรณ์ พิมพ์ทอง
วิทยาศาสตร์YesYesYes
382ปากเปล่าสารต้านอนุมูลอิสระจากน้ำมะพร้าว
      Author : อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ คำพันธ์
วิทย์สุขภาพNoNoNo
383โปสเตอร์การพัฒนารูปแบบการพัฒนาความรู้และทักษะการคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะช็อคและติดเชื้อในกระแสเลือดสำหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลขอนแก่น (The development of Knowledge & Skill Training Model on sepsis & septic shock for Register Nurse in Khon Kaen Hospital)
      Author : อาจารย์ศักดิ์ขรินทร์ นรสาร
วิทย์สุขภาพYesNoNo
384โปสเตอร์การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอนมาตรฐานของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา สังขวดี
วิทยาศาสตร์YesNoYesYes
385ปากเปล่าพฤติกรรมของอาคารตึกแถวที่ออกแบบด้วนระบบโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความเหนียวภายใต้แผ่นดินไหวในประเทศไทย
      Author : อาจารย์เอกนรา จันดา
วิศวกรรมYesNoNo
386ปากเปล่าการพัฒนาเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา เรื่อง รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
      Author : นายธนกฤชช์ โยมไธสง
การศึกษาYesNoYes
387โปสเตอร์การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ความถี่เสียง โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
      Author : พลอยทราย โอฮาม่า (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
การศึกษาYesNoNo
388โปสเตอร์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
      Author : นางอรอุษา มหาสุวรรณ
การศึกษาYesNoNo
389ปากเปล่าผลของการใช้แก่นตะวันผงต่อลักษณะทางประสาทสัมผัสของเส้นพาสต้า
      Author : ดุสิต บุหลัน
วิทยาศาสตร์YesNoNo
390ปากเปล่าการพยากรณ์การใช้ลูกกอล์ฟในสนามฝึกซ้อมกอล์ฟโดยใช้ตัวแปรอนุกรมเวลา
      Author : สุพาพร บรรดาศักดิ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทยาศาสตร์YesNoNo
391โปสเตอร์การศึกษาสารละลายที่เหมาะสมกับการละลายคราบเลือดบนผ้าเพื่อใช้ประมาณอายุของคราบเลือด
      Author : นางสาวนางสาว สุภาพร บุตรเขียว
วิทยาศาสตร์YesNoYesYes
392ปากเปล่าความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
      Author : รองศาสตราจารย์ปราณ๊ ตันประยูร
มนุษย์YesNoNoYes
393ปากเปล่าความหลากชนิดของนกบริเวณสำนักงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ เจริญโภคราช
วิทยาศาสตร์YesNoNo
394ปากเปล่าความหลากชนิดของนกอพยพบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ เจริญโภคราช
วิทยาศาสตร์YesNoNo
395ปากเปล่าความหลากชนิดของนกอพยพบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : รณบรรจบ อภิรติกุล (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทยาศาสตร์YesNoNo
396ปากเปล่าHEAVY METALS FROM PLANTS AND ANIMALS IN ELECTRONIC WASTE AREAS IN KHANG CHAI DISTRICT KALASIN PROVINCE ปริมาณโลหะหนักในพืชและสัตว์ บริเวณพื้นที่ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
      Author : ชารีญา สมโพธิ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทยาศาสตร์YesNoNo
397โปสเตอร์ฤทธิ์ป้องกันมะเร็งของสารสกัดชนิดต่างๆที่มาจากเปลือกข้าวก่ำสายพันธุ์ดอยสะเก็ด
      Author : อังคณา นิลน้ำคำ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
398ปากเปล่าการสำรวจความสามารถของแกนนำวัยรุ่นตามแนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในจังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : สุภาวดี เลิศสำราญ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์สุขภาพNoNoNo
399ปากเปล่าการสำรวจความสามารถของแกนนำวัยรุ่นตามแนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในจังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : นางสาวเบญจวรรณ เสวีวัลลภ
การศึกษาYesNoNoYes
400ปากเปล่าสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า
      Author : นางสาววิชชุตา ถาวรกัลปชัย
การศึกษาYesNoNoYes
401ปากเปล่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      Author : นายณพกร พานิชยกุล
มนุษย์YesNoNo
402-
      Author : นายชัยเรือง กนกวรกาญจน์
YesNoNoYes
403ปากเปล่าService Product Mix and Positioning of Thai Boxing Teaching Service for Foreign Tourists
      Author : Thammamonr Khunrattanaporn (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทยาศาสตร์NoNoNo

จำนวนทั้งหมด   401   เรื่อง