รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (ไม่ได้ส่งผลงาน)

รหัส คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สังกัดหน่วยงาน ประเภทอาหาร สถานะการชำระค่าลงทะเบียน
1 นาย อนุพันธ์ สุทธิมาร สถาบันวิจัย มรภ.สวนสุนันทา ทั่วไป  
2 รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา สังขวดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั่วไป  
3 นาย ดำรงค์ บุญกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลำพูน ทั่วไป  
4 นาย วีนัส ม่านมุงศิลป์ หอการค้าจังหวัดลำพูน ทั่วไป  
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีราวิชช์ เผือกพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั่วไป  
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั่วไป  
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารี ผสานสินธุวงศ์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้พระยา ทั่วไป  
8 อาจารย์ ดร. เอกวิทย์ โทปุรินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั่วไป  
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติญา สังขนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทั่วไป  
10 อาจารย์ ศดานนท์ วัตตธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทั่วไป  
11 นางสาว ศิริพร เพ็ชรมณี มหาวิทยาลัยทักษิณ ทั่วไป  
12 รองศาสตราจารย์ ดร. วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจธ ทั่วไป  
13 อาจารย์ ดร. ภวธน เขมะวิชานุรัตน์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ทั่วไป  
14 นาง อารีรัตน์ ศิริเสถียร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั่วไป  
15 อาจารย์ ดร. อังกูร หวังวงศ์ชัย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั่วไป  
16 รองศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐภัทร ชินวิริยสิทธิ์ ภาค คณิตศาสตร์ มจธ ทั่วไป  
17 นางสาว สุดารัตน์ จอมคำสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทั่วไป