นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
9 9
8 8
1 1
Days
0 0
7 7
Hours
3 3
7 7
Minutes
5 5
7 7
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today18
Yesterday17
This week112
This month528
Friday, 28 February 2020 16:07

Who Is Online

Guests : 4 guests online Members : No members online

กำหนดการสำคัญ

 

กิจกรรม

กำหนด

เปิดรับ Full Paperผ่านระบบ online

บัดนี้ -  30 เมษายน 2560

บัดนี้ -  10 พฤษภาคม 2560

วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน

30 เมษายน 2560

10 พฤษภาคม 2560

แจ้งผลการพิจารณา

ภายใน 15 พฤษภาคม 2560

15 - 20 พฤษภาคม 2560

ผู้วิจัยส่ง Full Paper ฉบับแก้ไข

ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ตอบรับการนำเสนอ (Acceptance Letter)

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

นำเสนอผลงาน

22 – 23 มิถุนายน 2560

ผู้วิจัยส่ง Full Paper ฉบับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอ

ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2560

จัดทำ Proceeding online ฉบับสมบูรณ์

ประมาณเดือนกรกฎาคม 2560