ดาวน์โหลดใบตอบรับ

รหัสบทความ ประเภทการนำเสนอ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง
แบบตอบรับ
1 โปสเตอร์ การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ตลาดแบบพหุศาสตร์
      Author : อนุพันธ์ 
Download
2 ปากเปล่า การศึกษาลำดับขั้นตอนองค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
      Author : นางสาวสุชีลา ศักดิ์เทวิน
Download
3 ปากเปล่า เด็กไร้สัญชาติ แต่ไม่ไร้สิทธิทางการศึกษา
      Author : นางสาวสุภาพร ชาวสวน 
Download
4 ปากเปล่า วุ้นฟักข้าวเพื่อเป็นของหวานพลังงานต่ำ
      Author : นางสาวกัญญาพัชร เพชราภรณ์
Download
5 ปากเปล่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วแบบเส้นพลังงานต่ำ
      Author : นางสาวจุฑามาศ มูลวงศ์
Download
6 โปสเตอร์ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการนำ ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
      Author : นายเข็มทอง ป้องศิริ
Download
7 ปากเปล่า ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจ ในงานนอกเวลาราชการ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จังหวัดสกลนคร
      Author : นางพัชรา ธงยศ
Download
8 โปสเตอร์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ประเพณีการละเล่นผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
      Author : นายวชิระ พลอยพุ่ม
Download
9 ปากเปล่า ความพึงพอใจในการให้บริการเฉพาะด้านของเทศบาล ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
      Author : นางสาวเมญาริญ สุวรรณแสน
Download
10 ปากเปล่า การจัดการให้บริการขายยาให้กับลูกค้าของ ร้านพูลทรัพย์ฟาร์ม่า ในอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
      Author : นางสาววัชราภรณ์ สมเมือง
Download
11 ปากเปล่า การศึกษาระดับความพึงพอใจการให้บริการด้านรักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
      Author : นายเสรี มอญขันธ์
Download
12 โปสเตอร์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย
      Author : นายโสวิท ผดุงสิทญิ์
Download
13 ปากเปล่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย
      Author : นายอนุวัฒน์ จันทร์สว่าง
Download
14 โปสเตอร์ การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงของระบบการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกซ์ แบบช่องจุลภาคในระบบผลิตไบโอแก๊ส
      Author : นางสาวอุไรรัตน์ ทาบุตร
Download
15 ปากเปล่า ระดับความคิด และความสามารถในการพิสูจน์เรขาคณิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ ไชยสังข์
Download
16 ปากเปล่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : อรรถสิทธิ์ นิกรวัฒน์
Download
17 ปากเปล่า การบูรณาการการรู้เรื่องคณิตศาสตร์และการรู้เรื่องภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้เชิงบริบท
      Author : รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ
Download
18 โปสเตอร์ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
      Author : นางสาวขนิษฐา แก้วท่าพญา
Download
24 ปากเปล่า การรวบรวมตำรับยาสมานแผลแผนไทย
      Author : นางสาววิชญาณี พันธ์งาม
Download
25 ปากเปล่า โมเดลการตลาดเชิงกิจกรรมสำหรับใช้ในการสื่อสารของกิจการค้าปลีกขนาดกลางประเทศไทย
      Author : นายปริพัชร์ เวทสรณสุธี
Download
26 โปสเตอร์ ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการปรากฏของหนอนผีเสือเจาะต้นสักในสวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลำพูน
      Author : นางสาวจิตติมา จันทร์ทอง
Download
27 โปสเตอร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคิดและกระบวนการคิดของมนุษย์ โดยใช้สื่อการสอนประเภท e-book
      Author : นางสาวพันธ์ทิพา คนฉลาด
Download
28 ปากเปล่า พฤติกรรมการดูแลตนเองในโรคภูมิแพ้อากาศของเกษตรกรสูงอายุในพื้นที่ อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพร ทองเมือง
Download
29 โปสเตอร์ การพัฒนาแกนนำในการส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง จังหวัดเลย
      Author : นางผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง ศิริเลี้ยง
Download
30 ปากเปล่า การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 5W 1H ของนักศึกษา
      Author : อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
Download
31 ปากเปล่า อิทธิพลของกลูเตนข้าวสาลี และเถ้าไม้ยางบดที่มีผลต่อสมบัติของพลาสติกชีวภาพจากแป้ง
      Author : นางสาวธัญจิรา สั้นดำ
Download
32 โปสเตอร์ แนวทางการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา
      Author : นางสาวกรพินธ์ ศุกรีรัตน์
Download
33 ปากเปล่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตลาดน้ำและเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ ในเขตตลิ่งชันกรุงเทพฯ
      Author : รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา 
Download
34 โปสเตอร์ การวิเคราะห์เนื้อหาเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน
      Author : นายขวัญชัย วงษ์เวช
Download
35 ปากเปล่า การเปรียบเทียบวิธีคัดกรองตัวแปรสำหรับข้อมูลที่มีมิติสูง
      Author : นายทวีศักดิ์ เล็กตระกูลชัย
Download
36 โปสเตอร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
      Author : นางสาวพันธ์ทิพา คนฉลาด
Download
37 ปากเปล่า ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการน้ำเสีย ขององค์ปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : อาจารย์ ดร.กัญญรัชการย์ นิลวรรณ
Download
38 ปากเปล่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม
      Author : นางสาวพัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ
Download
39 โปสเตอร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านขายหนังสือ ในอำเภอเมือง จังหวัดเลย (The Development Management Bookstore System in Muang, Loei Province )
      Author : นางสาวจิตราภา คนฉลาด
Download
40 ปากเปล่า การคัดแยกขยะรีไซเคิลของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีแห่งหนึ่ง จังหวัดสมุทรปราการ
      Author : นางสาววันเพ็ญ หวานเสนาะ
Download
41 ปากเปล่า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับกิจกรรมทำนาย-สังเกต-อธิบาย (POE) เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
      Author : นายสันติ จำปาเงิน
Download
42 ปากเปล่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay) ของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน และอำเภอชะอำ
      Author : สุพัตรา ปราณี 
Download
43 ปากเปล่า พลังสุขภาพจิตของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในสามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย
      Author : นางสาวฐิติรัตน์ ดิลกคุณานันท์
Download
44 ปากเปล่า ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทางและการพักแรมกับ คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย์ จังหวัดระนอง
      Author : สุพัตรา ปราณี
Download
45 ปากเปล่า บุพปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของพนักงานขาย
      Author : นางนางสุเนตร มีนสุข
Download
46 ปากเปล่า คุณภาพของแป้งมันสำปะหลังออกเทนิลซัคซิเนตจากแป้งที่ถูกย่อยด้วยเอนไซม์ และการใช้ประโยชน์ในน้ำสลัดไขมันต่ำ
      Author : อาจารย์ ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ
Download
47 ปากเปล่า พฤติกรรมการอ่านตำราภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : อาจารย์ธีราภรณ์ พลายเล็ก
Download
48 ปากเปล่า กลยุทธ์การบูรณาทำงานการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ปีพ.ศ. 2558-2562 ระหว่างกรุงเทพมหานครกับชุมชนในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาภรณ์ อรุณดี
Download
49 ปากเปล่า พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังจังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : นางสาวบุญศรี เลิศวิริยจิตต์
Download
50 ปากเปล่า ปริมาณฟินอลิกรวมและฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสในสารสกัดเกสรบัวหลวง
      Author : นางสาวนางสาวอนรรฆนง ลิ้มสุวรรณ
Download
51 ปากเปล่า การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี จังหวัดสุพรรณบุรี
      Author : นางสาวอังศุมาลิน วงศ์ศรีเผือก
Download
52 ปากเปล่า โครงการศึกษาวิจัยข้อเสนอแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาด่านสิงขรด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ
Download
53 ปากเปล่า การวิเคราะห์คำร้องเรียนทางเว็บไซต์ของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับ 3 -5 ดาว
      Author : นางสาวศรัญญา มีมุ้ย
Download
54 ปากเปล่า ความแตกต่างของความเข้มข้นของสารเบนซีนที่ได้จากการตรวจวัดจริงกับการประเมินด้วยแบบจำลอง CALINE - 4 บริเวณริมถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
Download
55 ปากเปล่า กลยุทธและระบบงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ
      Author : พ.ต.อ.ดร.นพดล บุรณนัฏ,ดร.พลอมร ธรรมประทีป พ.ต.อ.ดร.นพดล บุรณนัฏ,ดร.พลอมร ธรรมประทีป
Download
56 ปากเปล่า ผลของการกินสารสกัดมะเขือพวงอบแห้งด้วยน้ำ 8 สัปดาห์ ต่อการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ในหนูแรท เพศผู้ วัยกลางชีวิต
      Author : นางสาวสายจิต สุขหนู
Download
57 ปากเปล่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพต่อการเป็นโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ
      Author : อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์
Download
58 ปากเปล่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำธุรกิจขนาดเล็กของมนุษย์เงินเดือน
      Author : อาจารย์บุญชู สงวนความดี
Download
59 ปากเปล่า ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์กับการจัดการเรียนการสอน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย โทวิชา
Download
60 โปสเตอร์ แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานวิชาการ สู่การเป็นสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
      Author : นางวรางคณา เพ็ชรฉวี
Download
61 ปากเปล่า ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มภายในประเทศไทย
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภูมิ แสวงกุล
Download
62 ปากเปล่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาวะผู้นำทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผศ ลักขณา ยอดกลกิจ
Download
63 ปากเปล่า "องค์บาก Live Show" มูลค่าเพิ่มของทุนทางวัมนธรรม
      Author : นางสาวรัชฌกร พลพิพัฒน์สาร
Download
64 โปสเตอร์ การผลิตแตงกวาอินทรีย์โดยการใช้สารซีโอไลต์
      Author : ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม 
Download
65 โปสเตอร์ รูปแบบและกลยุทธ์การปฏิบัติการข่าวสารของกลุ่มขบวนการก่อความไม่สงบ จังหวัดชายแดนใต้ กรณีการข่าวลือ ข่มขู่ ห้ามทำงานวันศุกร์
      Author : เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ 
Download
66 ปากเปล่า แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ
      Author : นางสาวศิริวรรณ แก่นจันทร์
Download
67 ปากเปล่า การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
      Author : นางสาวปองหทัย ไล้สุวรรณ
Download
68 ปากเปล่า การศึกษาโครงสร้างค่าไฟฟ้าสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีระบบกักเก็บพลังงาน
      Author : ปีติภัทร ถิระเกียรติ 
Download
69 ปากเปล่า ปัจจัยในการบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว
Download
70 ปากเปล่า ผลของโปรแกรมป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
      Author : มลฤดี โพธิ์พิจารย์ 
Download
71 โปสเตอร์ กระบวนการพัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง
Download
72 ปากเปล่า ความเป็นหลังนวยุคในข้อคิดคำนึงของสมณสภาเพื่อความยุติธรรมและสันติเรื่อง “กระแสเรียกของผู้นำธุรกิจ”
      Author : นางกันต์สินี สมิตพันธุ์
Download
73 โปสเตอร์ พฤติกรรมการบริโภคที่ส่งผลต่อสุขภาพในช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานบ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
      Author : นางสาวสุจิตรา ผิวสว่าง
Download
74 ปากเปล่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3 โรงเรียนสันป่าตองศึกษา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
      Author : นางสาวพัชรณัญท์ สหรัตน์วรกมล
Download
75 ปากเปล่า รูปแบบคุณลักษณะบัณฑิตครูที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในภาคบริการทางการศึกษา
      Author : นางสาวศิริ ชะระอ่ำ
Download
76 ปากเปล่า แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสู่องค์กรสุขภาวะ
      Author : นายMr.Adisai Thovicha อดิศัย โทวิชา
Download
77 ปากเปล่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อความเข้มแข็งของท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์
Download
78 ปากเปล่า ปัจจัยการบริหารจัดการที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจอุตสาหกรรม
      Author : พลตำรวจเอกปรุง บุญผดุง 
Download
79 ปากเปล่า ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : นางสาวสุธนา สิริธนดีพันธ์
Download
80 ปากเปล่า ผลของการฝึกการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจออก ต่อความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลของอากาศหายใจออกที่สูงที่สุด และความดันสูงสุดของการหายใจออกที่บริเวณปากในกลุ่มผู้สูงอายุ
      Author : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Download
81 ปากเปล่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุทางหลวงแผ่นดิน จังหวัดนครปฐม
      Author : นายพรเพิ่ม แซ่โง้ว
Download
82 โปสเตอร์ การเจริญเติบโตของปลาหมอไทยที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมดักแด้ไหมที่ระดับต่างกัน
      Author : อาจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
Download
83 ปากเปล่า เปรียบเทียบรายวิชาเอกวิชาภาษาจีนในระดับปริญญาตรีของBLCUกับจุฬาฯ
      Author : อาจารย์กาญจนา สิริสิทธิมหาชน
Download
84 ปากเปล่า การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อความเสียหายหากเกิดเหตุการณ์เกิดน้ำท่วม บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจ ใจกลางกรุงเทพมหานคร
      Author : นายศิวกร พิเศษนิธิโชติ
Download
85 โปสเตอร์ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงของชุมชนริมแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่
      Author : อาจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
Download
86 ปากเปล่า แนวทางการพัฒนาหน่วยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
      Author : นายชัยภรณ์ โคตรเวียง
Download
87 ปากเปล่า นาฏยลักษณ์ฟ้อนผู้ไทยบ้านโพนสวาง ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
      Author : นายนพรัตน์ บรรณาลัย
Download
88 ปากเปล่า ความสำเร็จของนักธุรกิจซูเลียน (Success of the Businesszhulian)
      Author : มาลินี บ้านรักสุขภาพ 
Download
89 ปากเปล่า ปัจจัยด้านการบริหารการศึกษาที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร
      Author : พระมหาสุเธียร์ คง
Download
90 ปากเปล่า ความสอดคล้องระหว่างความเป็นพลวัตของตลาด ทรัพยากรของกิจการและ ความสามารถเชิงพลวัตกับความสำเร็จของธุรกิจ
      Author : อาจารย์ ดร.กรธวัฒน์ สกลคฤหเดช
Download
91 โปสเตอร์ Micro-tensile bond strength of different surface treatments on sclerotic dentin
      Author : อนวัช ขวัญศิริกุล
Download
92 ปากเปล่า การดัดแปลงลิเกสู่นาฏยประดิษฐ์ของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
      Author : นายณฐมน ภูมินทร์
Download
93 ปากเปล่า การใช้พลังงานจากไมโครเวฟร่วมกับอากาศร้อนในการอบแห้งกระชายดำ
      Author : นายปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย
Download
94 ปากเปล่า บุพปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
      Author : นางสาวฉัฐมณฑน์ ทองสมจิตติ์
Download
95 ปากเปล่า พัฒนาการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา
      Author : นางสาวกิ่งแก้ว แจ้งสวัสดิ์
Download
96 ปากเปล่า การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน
      Author : นางสาวอุบล บุญชู
Download
97 ปากเปล่า การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน กรณีศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม่
      Author : สิริทิพ วะศินรัตน์
Download
98 ปากเปล่า ผลของการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา ที่มีต่อการผ่อนคลายและความพึงพอใจ กับสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ 60-80 ปี ในชุมชนวัดคอนเซ็ปชัญ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวนงนุช บุญแจ้ง
Download
99 โปสเตอร์ การลดปริมาณความชื้นในแม่พิมพ์เครื่องทองเหลืองด้วยวิธี Horizontal convection โดยการควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ
      Author : อาจารย์วิรงรอง แสงเดือน
Download
100 โปสเตอร์ การพัฒนาเครื่องประดับจากทองเหลืองตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น กรณีศึกษา ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว ตำบลปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี
      Author : อาจารย์นริศรา สารีบุตร
Download
101 โปสเตอร์ กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเพื่อความมั่นคงด้านอาชีพ บ้านโนนโพธิ์ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
      Author : อาจารย์วิรงรอง แสงเดือน
Download
102 ปากเปล่า การควบคุมภายในด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ระดับอาชีวศึกษา ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และแนวคิด COSO: กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
      Author : นางสาวรจนา วิ่งเดช
Download
103 โปสเตอร์ วิเคราะห์ทางเลือกผลิตเองหรือซื้อของผลิตภัณฑ์หมูแดดเดียว กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปสุกร ของบริษัท เอสแอลที จำกัด
      Author : นางสาวสลิลทิพย์ เทพบรรหาร
Download
104 ปากเปล่า กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ำบางน้อย
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรภร พลพนาธรรม
Download
105 ปากเปล่า ระบบการศึกษาไทยกับการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา ทศวรรษที่ 2 และ 3
      Author : หนึ่งฤทัย บุญญังกูร 
Download
106 ปากเปล่า กลยุทธ์และปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลออร์แกนิค
      Author : นายธนิษฐ์ ขจิตวรพันธ์
Download
107 ปากเปล่า ปัจจัยการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : ปุณชญา อรรถการพงษ์ 
Download
108 ปากเปล่า การพัฒนารูปแบบการรับรู้คุณค่าแบรนด์ และปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เฉพาะ
      Author : นายเผด็จ เย็นวิชัย
Download
109 ปากเปล่า ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าพื้นที่ขายของ ในตลาดนัดของผู้ค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : พรสุดา มัชฌิมา
Download
110 ปากเปล่า ผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
      Author : นางสาวภัคนันท์ หงษ์ษา
Download
111 ปากเปล่า การยอมรับของผู้เรียนในการใช้งานระบบจัดการการเรียนรู้ขนาดเล็กสำหรับตรวจแก้ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ
      Author : นายภาคภูมิ อิทธิรัตนะโกมล
Download
112 ปากเปล่า การผลิตแก๊สชีวภาพจากกากอุตสาหกรรมโรงงานผลิตเครื่องดื่มด้วยการหมักร่วม
      Author : ราตรี
Download
113 ปากเปล่า รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษด้านการบกพร่องทางสติปัญญา
      Author : นางลำพึง ศรีมีชัย
Download
114 ปากเปล่า ประสิทธิภาพของสารสกัดว่านท้องใบม่วงในการยับยั้งการติดเชื้อ ไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ ทัยป์-1
      Author : อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ทาหาร
Download
115 ปากเปล่า ผลกระทบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินที่มีต่อประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของประชาชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
      Author : รุ่งทิวา เอี่ยมสะอาด 
Download
116 ปากเปล่า การย้อมสีไหมด้วยเมล็ดมะขามและเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์
      Author : อาจารย์ ดร.อรนุช นาคชาติ
Download
117 ปากเปล่า เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการตัดสินใจของผู้เข้าใช้บริการร้านกาแฟพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานคร ฯ ด้วยแบบจำลอง ACSI
      Author : กรวิการ์ แสนหาญ 
Download
118 ปากเปล่า การเปรียบเทียบเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวของ5 จังหวัดภาคอีสานตอนกลาง
      Author : สุพรรษา เทียมประสิทธิ์ 
Download
119 ปากเปล่า อุปนิสัยการออม แรงจูงใจและกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวสกลภัส ปลูกจิตรสม
Download
120 ปากเปล่า คุณลักษณะผู้นำของผู้บังคับบัญชา สมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณวิชาชีพเลขานุการที่ส่งต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหาร
      Author : นางสมพร สิทธิ
Download
121 โปสเตอร์ การพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านผากลางดง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
      Author : อาจารย์ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล
Download
122 โปสเตอร์ พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช: การศึกษาในฐานะวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติของไทย
      Author : นางสาวคณิตา หอมทรัพย์
Download
123 โปสเตอร์ แนววิธีการเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ของนักดนตรีสำนักพาทยรัตน์
      Author : นายมนตรี พันธ์รอด
Download
124 ปากเปล่า การวิเคราะห์การตลาดออนไลน์ของสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย
      Author : นางณัฐธยาน์ ชุณหวิริยะกุล
Download
125 ปากเปล่า การสำรวจปัจจัยที่เอื้อต่อการเพาะพันธุ์หนูในชุมชนตำบลหอไกร จังหวัดพิจิตร
      Author : นางสาวบุษกร ชมเมือง
Download
126 โปสเตอร์ วิธีการเป่าปี่ใน “ว่าดอก” ของ ครูปี๊บ คงลายทอง
      Author : คำรณ สุขใส 
Download
127 ปากเปล่า องค์ประกอบชนิดอาหารในกระเพาะอาหารของปูแสม Metaplex elegans บริเวณป่าชายเลนปากแม่น้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : นางสาวธีรดา น้อยถนอม
Download
128 ปากเปล่า ผลกระทบจากการทำกิจกรรมบ่อกุ้งต่อประชาคมไส้เดือนทะเล บริเวณป่าชายเลนปากแม่น้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : นางสาวสรนันท์ วิธิรวาท
Download
129 ปากเปล่า การพยากรณ์ปริมาณนำเข้าน้ำมันดิบโดยวิธีอารีมา
      Author : อาจารย์สมฤดี พงษ์เสนา
Download
130 ปากเปล่า การเตรียมเส้นใยพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์เฮกซะฟลูออโรโพรพิลีนด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิง
      Author : นางสาวกนกวรรณ นะวะกะ
Download
131 ปากเปล่า การยืดอายุผลลองกองด้วยการเคลือบสารละลายไคโตซานร่วมกับการฉายรังสีแกมมา
      Author : โสรญา เรืองดิษฐ์ 
Download
132 ปากเปล่า แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการขาย ของตลาดน้ำโบราณบางพลี เทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
      Author : นายสาโรจน์ นราศรี 
Download
133 ปากเปล่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อแพคเกจทัวร์ต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวอัญมณี อุดมถิรพันธุ์
Download
134 ปากเปล่า การปรับสภาพไม้ปาล์มน้ำมันด้วยกรดฟอสฟอริกร่วมกับการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟก่อนการย่อยด้วยเอนไซม์เพื่อผลิตกลูโคส
      Author : นางสาวจรียา สทานสัตย์
Download
135 ปากเปล่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข็งตัวของนมพาสเจอร์ไรซ์
      Author : กฤษณะ พรมดวงศรี
Download
136 ปากเปล่า การเชื่อมโยงองค์ความรู้สมุนไพรไทยจากภูมิปัญญาดั้งเดิมมาเป็นด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมสุขภาพและการจัดแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น :กรณีศึกษาตำนานยาอุทัยประสิทธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
      Author : เสาวภา ไพทยวัฒน์ 
Download
137 ปากเปล่า ละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
      Author : นางสาวสุดาพร นิ่มขำ
Download
138 ปากเปล่า การใช้นาฏยประดิษฐ์ ชุดพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน กรณีศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
      Author : นัจกร ผู้ทรงธรรม
Download
139 ปากเปล่า อำนาจนิยมจากบทบาทการแสดงของตัวละครในละครไทย
      Author : อาจารย์ ดร.กุสุมา เทพรักษ์
Download
140 ปากเปล่า การสร้างสรรค์รำโทน เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงความรู้ เรื่องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
      Author : นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์ สรรคพงษ์ 
Download
141 ปากเปล่า องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะของปลากระบอกดำในบริเวณป่าชายเลน ชายฝั่งบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
      Author : นางสาวสุทิสา ทองคำ
Download
142 ปากเปล่า การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบเลือกตอบเมื่อตรวจด้วยวิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วนด้วยวิธีที่ต่างกัน
      Author : นางสาววรารัตน์ แสงสุข
Download
143 ปากเปล่า หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจัดการและการดำรงอยู่ในบริบทของศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย
      Author : นายวิภูษณะ ศุภนคร
Download
144 ปากเปล่า ประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ
      Author : นางสาวจรรยพร เฉยพ่วง
Download
145 ปากเปล่า รูปแบบการบริหารธุรกิจ SMEs ในเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สู่ความเป็นเลิศ
      Author : อาจารย์ ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน
Download
146 ปากเปล่า การตรวจสอบจุลินทรีย์และประเมินคุณภาพไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวโห่
      Author : มนัสวี เดชกล้า 
Download
147 ปากเปล่า การออกแบบเชิงแนวคิดของแผ่นพื้นดาดฟ้าแบบระบายอากาศ
      Author : นายกิตติพจน์ วัฒนมั่นคง
Download
148 ปากเปล่า การประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว: บทเรียนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      Author : นายณฐพล รำพึงกิจ
Download
149 ปากเปล่า การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1 โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย และระบบพี่เลี้ยง
      Author : นางศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์
Download
150 ปากเปล่า การผลิตไวน์จากไส้ในแคนตาลูปที่เหลือทิ้ง
      Author : Kanchana Sitlaothaworn 
Download
151 ปากเปล่า การเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินรถตู้โดยสารปรับอากาศประจำทาง กรณีศึกษา : การเดินรถตู้โดยสาร สายสะพานใหม่-บีทีเอสหมอชิต
      Author : นายบรรพจน์ มีสา
Download
152 ปากเปล่า การพัฒนากระบวนการอบรมเยาวชนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา กรณีศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      Author : นางสาวประวีณ วงศ์เทียมจันทร์
Download
153 ปากเปล่า คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
      Author : นางสาวพิมพ์พิศา กริยาลีลากุล
Download
154 ปากเปล่า แนวทางการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในห้องพักอาจารย์ อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรองรับกับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
      Author : นางสาวดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี
Download
155 ปากเปล่า การวิเคราะห์เทคนิคการแปล: "แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับ เด็กต้องคำสาป ภาคหนึ่งและสอง" โดย เจ เค โรว์ลิง แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดย สุมาลี
      Author : นายกาณฑ์ พัวพงศธร
Download
156 ปากเปล่า การสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอน ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
      Author : นางปาจรีย์ ปัตตพงศ์
Download
157 ปากเปล่า การพัฒนาผลิคภัณฑ์เยลลี่มะม่วงน้ำดอกไม้
      Author : นายณัฐพล ประเทิงจิตต์
Download
158 ปากเปล่า การเปรียบเทียบปริมาณ Trans verbenol และ 8-hydroxymenthol ที่สกัดจากใบจำปีสิรินธรโดยการกลั่นและการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหลวที่สภาวะเหนือวิกฤต
      Author : นางสาวมณฑนะ สมเกิด
Download
159 ปากเปล่า ความหลากชนิดของนกบริเวณจุดดูนกในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : นิธินาถ เจริญโภคราช 
Download
160 โปสเตอร์ ผลของวัสดุชีวมวลร่วมกับการฉายรังสีแกมมาต่อคุณสมบัติเชิงกลของยางคอมโพสิตสำหรับกระถางชำ
      Author : นงนุชนาถ มณีนิล 
Download
161 ปากเปล่า การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในรายวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความรู้ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
      Author : วัลลภา วาสนาสมปอง 
Download
162 ปากเปล่า ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุชมรมบ้านสาลวัล เทศบาลตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
      Author : นางสาววันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา
Download
163 โปสเตอร์ แนวทางการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
      Author : อาจารย์ ดร.สุภาวดี สุทธิรักษ์
Download
164 ปากเปล่า ละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณของเยาวชน
      Author : สุวรรณี ใบโพธิ์ 
Download
165 ปากเปล่า การจำแนกชนิดและเพศของยุงก้นปล่อง Anopheles subpictus, An. barbirostus และ An. maculatus ด้วยเทคนิคสัณฐานวิทยาเชิงเรขาคณิตในพื้นที่การระบาดของโรคมาลาเรียในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย
      Author : นายธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา
Download
166 ปากเปล่า การศึกษาการหลั่งกรดอินทรีย์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำของพันธุ์ข้าวพื้นเมือง
      Author : นายนายเกรียงศักดิ์ ลือชัย
Download
167 ปากเปล่า การพัฒนาคุณสมบัติเชิงกลของกระดาษเปลือกมะพร้าว
      Author : จิตรลดา ชูมี 
Download
168 ปากเปล่า GUI-SCILAB สำหรับการเรียนการสอนเรื่องปริพันธ์เชิงตัวเลข
      Author : อาจารย์ ดร.สาริสา ปิ่นคำ
Download
169 ปากเปล่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่สดเสริมโคเอนไซม์คิวเทน
      Author : นางสาวอธิชา เนตรบุตร
Download
170 ปากเปล่า อิทธิพลของปัจจัยด้านบุคคล การบำบัดรักษา และการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมต่อการไม่กลับไปเสพยาซ้ำ ณ วัดแห่งหนึ่งในภาคใต้
      Author : ณัฐติญา นกแก้ว 
Download
171 ปากเปล่า ละครสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
      Author : กฤษณา เพชรซ้อน 
Download
172 โปสเตอร์ อิทธิพลของรังสีแกมมาต่อคุณสมบัติของยางธรรมชาติที่มีแกรฟีนออกไซด์เป็นสารตัวเติม 
      Author : นางสาวธัญรดา มาศเสม
Download
173 ปากเปล่า การใช้นาฏศิลป์ไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย 
      Author : นางสาวศศิประภา รัตนวราหะ
Download
174 ปากเปล่า กระบวนการแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำด้วยรูปแบบการแลกเปลี่ยนผลผลิตตามการบริหารจัดการโดยสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด
      Author : นายชาญวุฒิ แดงอร่าม
Download
175 โปสเตอร์ แมว : หน้าที่เชิงสัญญะที่ปรากฏในประเพณีชีวิตของคนไทย 
      Author : ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ 
Download
176 ปากเปล่า การสร้างสรรค์ลิเกสำหรับเยาวชน เรื่อง ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น ตอน ความไว้ใจที่ถูกทำลาย
      Author : วรรณณิกา ไชยสิงห์
Download
177 ปากเปล่า การส่งเสริมทักษะการสื่อสารเพื่อความร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเทคโนโลยีกับทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ในเรื่อง ประชากร 
      Author : นางสาวเพียงหทัย ยาวิราช
Download
178 ปากเปล่า ภาพตัวแทนความเจ็บป่วยและพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
      Author : นางเลอลักษณ์ ไล้เลิศ
Download
179 ปากเปล่า ละครชาตรีคณะธิดา ณ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      Author : สุนิศา โพธิแสนสุข 
Download
180 ปากเปล่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมเส้นใยอาหารจากวุ้นสวรรค์
      Author : ศิริลักษณ์ นามวงษ์ 
Download
181 ปากเปล่า การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบในข้อสอบแบบต่อเนื่องสองขั้นตอนระหว่างวิธีวิเคราะห์ฟังก์ชันการจำแนกแบบโลจิสติกกับวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลทั่วไป
      Author : นางสาวอัชฌาภรณ์ ตันติดำรงกุล
Download
182 โปสเตอร์ การศึกษาแนวเวชปฏิบัติการรักษาโรคอัมพฤกษ์-อัมพาตด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
      Author : นางสาวรุสนี มามะ
Download
183 ปากเปล่า สุขภาวะและความเสี่ยงในการทำงานของพนักงานกวาดถนน กรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวธนิดา รัตนวิจิตร
Download
184 ปากเปล่า ความชุกของอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจของผู้เพาะเห็ดในจังหวัดเชียงราย 
      Author : นางสาวปัทมาพร บัวแดง
Download
185 ปากเปล่า A Study of English Vocabulary Learning Strategies of the high English learning achievement students at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
      Author : นางสาวจิราพร สุขกรง 
Download
186 ปากเปล่า การชักนำเพศปลาช่อนทะเลให้เสถียรด้วยเทคนิคทางไฟฟ้า
      Author : นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวแสง
Download
187 ปากเปล่า ศึกษาชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานของจิตรกรในลัทธิประทับใจภายใต้ บริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทยเพื่อจัดทำบทภาพยนตร์สั้นเรื่อง The Impressionist
      Author : ธีรพงศ์ เสรีสำราญ 
Download
188 ปากเปล่า ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
      Author : สมรวย อภิชาติบุตรพงศ์
Download
189 ปากเปล่า แนวทางการศึกษาการรับรู้เชิงพื้นที่ผังพื้นด้วยภาพกราฟิกสามมิติ
      Author : กิตติศักดิ์ เตชะกาญจนกิจ
Download
190 ปากเปล่า หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เซรามิกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของชุมชนหาดส้มแป้น จังหวัดระนองที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
     Author : นายต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์
Download
191 ปากเปล่า ความคาดหวังและมิติความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
     Author : อารีรัตน์ วัชรโยธินกุล
Download
192 ปากเปล่า ภาพลักษณ์ และทัศนคติต่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้ำ
     Author : จุฑามาศ กันตพลธิติมา
Download
193 ปากเปล่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดระยอง
      Author : อนัญญา ปาอนันต์
Download
194 ปากเปล่า บ้านพักอาศัยสำเร็จรูปพับ-ยืดได้
      Author : นางสาวภาวดี บุญรอดอยู่
Download
195 ปากเปล่า รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษของวิศวกรไทยในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
      Author : นางสาวกาญจนา จันทร์พราหมณ์
Download
196 ปากเปล่า การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสียพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์
Download
197 ปากเปล่า การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัย เรื่อง สตรีที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจจากเหตุการณ์ไม่สงบในเขตชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
      Author : ธนภรณ์ แสนอ้าย
Download
198 ปากเปล่า การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในวิชาตลาดการเงินและสถาบันการเงินระหว่างนักศึกษาที่เพศและพื้นความรู้เดิมต่างกัน
      Author : อาจารย์เพชรี ศิริกิจจาขจร
Download

                                                                   จำนวนทั้งหมด   188   เรื่อง