นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
1 1
5 5
5 5
2 2
Days
1 1
6 6
Hours
0 0
8 8
Minutes
4 4
8 8
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today2
Yesterday15
This week36
This month313
Wednesday, 22 September 2021 00:38

Who Is Online

Guests : 8 guests online Members : No members online

การลงทะเบียนและชำระเงิน

อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน

 

ประเภท

ค่าลงทะเบียน/บทความ/คน

ภายใน 15 เม.ย. 60

ภายใน 30 เม.ย. 60

16 – 30 เม.ย. 60

1 – 10 พ.ค. 60

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยประเภทบุคลากรภายนอกหรือบุคคลทั่วไป แบบบรรยาย

4,000บาท

4,500บาท

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยประเภทบุคลากรภายในหรือนักศึกษาภายใน แบบบรรยาย

3,000บาท

3,500บาท

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยประเภทนักศึกษาภายนอก แบบบรรยาย

3,000บาท

3,500บาท

ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงาน)

2,000บาท

2,500 บาท

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์*

(รับจำนวนจำกัด)

4,500 บาท

5,000 บาท

หมายเหตุ การชำระค่าลงทะเบียน ๑ ครั้ง ต่อ ๑ บทความ

*ผู้นำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ต้องจัดทำโปสเตอร์ขนาด กว้าง 80 ซม. Xสูง 120 ซม. (ทางผู้จัดจะเตรียมบอร์ดไว้ให้)

**ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี

***ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์จากต้นสังกัดและไม่ถือเป็นวันลา

****ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้รับ สูจิบัตร, CD Proceeding ฉบับร่าง, ใบประกาศนียบัตร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน 

 

อัตราค่าลงทะเบียน

(ค่าลงทะเบียนต่อคนต่อบทความ หากบทความวิจัยของท่านมีผู้เข้าร่วมนำเสนอมากกว่า 1 คน ให้ลงทะเบียนนำเสนอ 1 คน และคนอื่นๆ ให้ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม)

 

**ชำระค่าลงทะเบียนพร้อมกับส่งบทความ

โอนเงินผ่าน  ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชื่อบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนา-การวิจัยและบริการวิชาการ เลขที่บัญชี ๐๗๔ – ๗ - ๓๘๑๑๐ – ๑  

** เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ที่ เมนูส่งบทความ **