นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
1 1
8 8
7 7
4 4
Days
1 1
8 8
Hours
0 0
1 1
Minute
3 3
4 4
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today5
Yesterday12
This week24
This month84
Wednesday, 10 August 2022 02:31

Who Is Online

Guests : 4 guests online Members : No members online

Paper Status


รหัสบทความประเภทการนำเสนอชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่งหัวข้อเรื่องไฟล์อัพโหลดสถานะการชำระเงิน
บทความบทความปรับแก้ใบโอน
1โปสเตอร์การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ตลาดแบบพหุศาสตร์
      Author : อนุพันธ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
บริหารธุรกิจYesYesYesYes
2ปากเปล่าการศึกษาลำดับขั้นตอนองค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
      Author : นางสาวสุชีลา ศักดิ์เทวิน
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
3ปากเปล่าเด็กไร้สัญชาติ แต่ไม่ไร้สิทธิทางการศึกษา
      Author : นางสาวสุภาพร ชาวสวน (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ครุศาสตร์YesNoYesYes
4ปากเปล่าวุ้นฟักข้าวเพื่อเป็นของหวานพลังงานต่ำ
      Author : นางสาวกัญญาพัชร เพชราภรณ์
วิทยาศาสตร์YesNoYesYes
5ปากเปล่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วแบบเส้นพลังงานต่ำ
      Author : นางสาวจุฑามาศ มูลวงศ์
วิทยาศาสตร์YesNoYesYes
6โปสเตอร์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการนำ ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
      Author : นายเข็มทอง ป้องศิริ
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
7ปากเปล่าความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจ ในงานนอกเวลาราชการ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จังหวัดสกลนคร
      Author : นางพัชรา ธงยศ
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
8โปสเตอร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ประเพณีการละเล่นผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
      Author : นายวชิระ พลอยพุ่ม
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
9ปากเปล่าความพึงพอใจในการให้บริการเฉพาะด้านของเทศบาล ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
      Author : นางสาวเมญาริญ สุวรรณแสน
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
10ปากเปล่าการจัดการให้บริการขายยาให้กับลูกค้าของ ร้านพูลทรัพย์ฟาร์ม่า ในอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
      Author : นางสาววัชราภรณ์ สมเมือง
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
11ปากเปล่าการศึกษาระดับความพึงพอใจการให้บริการด้านรักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
      Author : นายเสรี มอญขันธ์
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
12โปสเตอร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย
      Author : นายโสวิท ผดุงสิทญิ์
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
13ปากเปล่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย
      Author : นายอนุวัฒน์ จันทร์สว่าง
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
14โปสเตอร์การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงของระบบการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกซ์ แบบช่องจุลภาคในระบบผลิตไบโอแก๊ส
      Author : นางสาวอุไรรัตน์ ทาบุตร
วิศวกรรมYesYesYesYes
15ปากเปล่าระดับความคิด และความสามารถในการพิสูจน์เรขาคณิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ ไชยสังข์
ครุศาสตร์YesNoNo
16ปากเปล่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : นายอรรถสิทธิ์ นิกรวัฒน์
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
17ปากเปล่าการบูรณาการการรู้เรื่องคณิตศาสตร์และการรู้เรื่องภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้เชิงบริบท
      Author : รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ
ครุศาสตร์YesNoYesYes
18โปสเตอร์การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
      Author : นางสาวขนิษฐา แก้วท่าพญา
ครุศาสตร์YesYesYesYes
24ปากเปล่าการรวบรวมตำรับยาสมานแผลแผนไทย
      Author : นางสาววิชญาณี พันธ์งาม
วิทย์สุขภาพYesNoYesYes
25ปากเปล่าโมเดลการตลาดเชิงกิจกรรมสำหรับใช้ในการสื่อสารของกิจการค้าปลีกขนาดกลางประเทศไทย
      Author : นายปริพัชร์ เวทสรณสุธี
บริหารธุรกิจYesNoNoYes
26โปสเตอร์ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการปรากฏของหนอนผีเสือเจาะต้นสักในสวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลำพูน
      Author : นางสาวจิตติมา จันทร์ทอง
วิทยาศาสตร์YesYesYesYes
27โปสเตอร์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคิดและกระบวนการคิดของมนุษย์ โดยใช้สื่อการสอนประเภท e-book
      Author : นางสาวพันธ์ทิพา คนฉลาด
ครุศาสตร์YesNoYesYes
28ปากเปล่าพฤติกรรมการดูแลตนเองในโรคภูมิแพ้อากาศของเกษตรกรสูงอายุในพื้นที่ อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพร ทองเมือง
มนุษยศาสตร์YesNoNo
29โปสเตอร์การพัฒนาแกนนำในการส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง จังหวัดเลย
      Author : นางผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง ศิริเลี้ยง
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
30ปากเปล่าการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 5W 1H ของนักศึกษา
      Author : อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ครุศาสตร์YesYesYesYes
31ปากเปล่าอิทธิพลของกลูเตนข้าวสาลี และเถ้าไม้ยางบดที่มีผลต่อสมบัติของพลาสติกชีวภาพจากแป้ง
      Author : นางสาวธัญจิรา สั้นดำ
วิทยาศาสตร์YesYesYesYes
32โปสเตอร์แนวทางการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา
      Author : นางสาวกรพินธ์ ศุกรีรัตน์
บริหารธุรกิจYesNoYesYes
33ปากเปล่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตลาดน้ำและเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ ในเขตตลิ่งชันกรุงเทพฯ
      Author : รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
34โปสเตอร์การวิเคราะห์เนื้อหาเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน
      Author : นายขวัญชัย วงษ์เวช
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
35ปากเปล่าการเปรียบเทียบวิธีคัดกรองตัวแปรสำหรับข้อมูลที่มีมิติสูง
      Author : นายทวีศักดิ์ เล็กตระกูลชัย
วิทยาศาสตร์YesYesYesYes
36โปสเตอร์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
      Author : นางสาวพันธ์ทิพา คนฉลาด
ครุศาสตร์YesNoNo
37ปากเปล่าประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการน้ำเสีย ขององค์ปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : อาจารย์ ดร.กัญญรัชการย์ นิลวรรณ
มนุษยศาสตร์YesNoNo
38ปากเปล่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม
      Author : นางสาวพัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ
ครุศาสตร์YesYesYes
39โปสเตอร์การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านขายหนังสือ ในอำเภอเมือง จังหวัดเลย (The Development Management Bookstore System in Muang, Loei Province )
      Author : นางสาวจิตราภา คนฉลาด
วิทยาศาสตร์YesNoYesYes
40ปากเปล่าการคัดแยกขยะรีไซเคิลของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีแห่งหนึ่ง จังหวัดสมุทรปราการ
      Author : นางสาววันเพ็ญ หวานเสนาะ
วิทยาศาสตร์YesYesYesYes
41ปากเปล่าการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับกิจกรรมทำนาย-สังเกต-อธิบาย (POE) เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
      Author : นายสันติ จำปาเงิน
ครุศาสตร์YesNoYesYes
42ปากเปล่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay) ของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน และอำเภอชะอำ
      Author : สุพัตรา ปราณี (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
บริหารธุรกิจYesNoNo
43ปากเปล่าพลังสุขภาพจิตของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในสามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย
      Author : นางสาวฐิติรัตน์ ดิลกคุณานันท์
วิทย์สุขภาพYesYesYesYes
44ปากเปล่าความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทางและการพักแรมกับ คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย์ จังหวัดระนอง
      Author : สุพัตรา ปราณี
มนุษยศาสตร์YesNoNo
45ปากเปล่าบุพปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของพนักงานขาย
      Author : นางสุเนตร มีนสุข
บริหารธุรกิจYesYesYesYes
46ปากเปล่าคุณภาพของแป้งมันสำปะหลังออกเทนิลซัคซิเนตจากแป้งที่ถูกย่อยด้วยเอนไซม์ และการใช้ประโยชน์ในน้ำสลัดไขมันต่ำ
      Author : อาจารย์ ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ
วิทยาศาสตร์YesYesYesYes
47ปากเปล่าพฤติกรรมการอ่านตำราภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : อาจารย์ธีราภรณ์ พลายเล็ก
ครุศาสตร์YesNoNo
48ปากเปล่ากลยุทธ์การบูรณาทำงานการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ปีพ.ศ. 2558-2562 ระหว่างกรุงเทพมหานครกับชุมชนในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาภรณ์ อรุณดี
มนุษยศาสตร์YesNoNo
49ปากเปล่าพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังจังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : นางสาวบุญศรี เลิศวิริยจิตต์
วิทย์สุขภาพYesNoNo
50ปากเปล่าปริมาณฟินอลิกรวมและฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสในสารสกัดเกสรบัวหลวง
      Author : นางสาวนางสาวอนรรฆนง ลิ้มสุวรรณ
วิทย์สุขภาพNoNoNo
51ปากเปล่าการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี จังหวัดสุพรรณบุรี
      Author : นางสาวอังศุมาลิน วงศ์ศรีเผือก
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
52ปากเปล่าโครงการศึกษาวิจัยข้อเสนอแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาด่านสิงขรด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
53ปากเปล่าการวิเคราะห์คำร้องเรียนทางเว็บไซต์ของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับ 3 -5 ดาว
      Author : นางสาวศรัญญา มีมุ้ย
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
54ปากเปล่าความแตกต่างของความเข้มข้นของสารเบนซีนที่ได้จากการตรวจวัดจริงกับการประเมินด้วยแบบจำลอง CALINE - 4 บริเวณริมถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
วิทยาศาสตร์YesNoNo
55ปากเปล่ากลยุทธและระบบงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ
      Author : พ.ต.อ.ดร.นพดล บุรณนัฏ,ดร.พลอมร ธรรมประทีป พ.ต.อ.ดร.นพดล บุรณนัฏ,ดร.พลอมร ธรรมประทีป
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
56ปากเปล่าผลของการกินสารสกัดมะเขือพวงอบแห้งด้วยน้ำ 8 สัปดาห์ ต่อการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ในหนูแรท เพศผู้ วัยกลางชีวิต
      Author : นางสาวสายจิต สุขหนู
วิทย์สุขภาพYesNoYesYes
57ปากเปล่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพต่อการเป็นโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ
      Author : อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์
วิทย์สุขภาพYesNoNo
58ปากเปล่าปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำธุรกิจขนาดเล็กของมนุษย์เงินเดือน
      Author : อาจารย์บุญชู สงวนความดี
บริหารธุรกิจYesNoYesYes
59ปากเปล่าความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์กับการจัดการเรียนการสอน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย โทวิชา
วิทย์สุขภาพYesNoNo
60โปสเตอร์แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานวิชาการ สู่การเป็นสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
      Author : นางวรางคณา เพ็ชรฉวี
ครุศาสตร์YesNoYesYes
61ปากเปล่าปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มภายในประเทศไทย
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภูมิ แสวงกุล
บริหารธุรกิจYesYesNo
62ปากเปล่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาวะผู้นำทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผศ ลักขณา ยอดกลกิจ
วิทย์สุขภาพYesNoNo
63ปากเปล่า"องค์บาก Live Show" มูลค่าเพิ่มของทุนทางวัมนธรรม
      Author : นางสาวรัชฌกร พลพิพัฒน์สาร
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
64โปสเตอร์การผลิตแตงกวาอินทรีย์โดยการใช้สารซีโอไลต์
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม
วิทยาศาสตร์YesNoNo
65โปสเตอร์รูปแบบและกลยุทธ์การปฏิบัติการข่าวสารของกลุ่มขบวนการก่อความไม่สงบ จังหวัดชายแดนใต้ กรณีการข่าวลือ ข่มขู่ ห้ามทำงานวันศุกร์
      Author : นางสาวเณริศา ชัยศุภมงคลลาภ
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
66ปากเปล่าแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ
      Author : นางสาวศิริวรรณ แก่นจันทร์
บริหารธุรกิจYesYesYesYes
67ปากเปล่าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
      Author : นางสาวปองหทัย ไล้สุวรรณ
บริหารธุรกิจYesYesYesYes
68ปากเปล่าการศึกษาโครงสร้างค่าไฟฟ้าสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีระบบกักเก็บพลังงาน
      Author : ปีติภัทร ถิระเกียรติ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทยาศาสตร์YesNoNo
69ปากเปล่าปัจจัยในการบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว
ครุศาสตร์YesYesYesYes
70ปากเปล่าผลของโปรแกรมป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
      Author : มลฤดี โพธิ์พิจารย์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์สุขภาพYesNoNo
71โปสเตอร์กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติที่มีผลต่อทักษะความเป็นพลเมือง ตามระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัย
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
72ปากเปล่าความเป็นหลังนวยุคในข้อคิดคำนึงของสมณสภาเพื่อความยุติธรรมและสันติเรื่อง “กระแสเรียกของผู้นำธุรกิจ”
      Author : นางกันต์สินี สมิตพันธุ์
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
73โปสเตอร์พฤติกรรมการบริโภคที่ส่งผลต่อสุขภาพในช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานบ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
      Author : นางสาวสุจิตรา ผิวสว่าง
วิทย์สุขภาพYesYesYesYes
74ปากเปล่าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3 โรงเรียนสันป่าตองศึกษา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
      Author : นางสาวพัชรณัญท์ สหรัตน์วรกมล
ครุศาสตร์YesNoYesYes
75ปากเปล่ารูปแบบคุณลักษณะบัณฑิตครูที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในภาคบริการทางการศึกษา
      Author : นางสาวศิริ ชะระอ่ำ
ครุศาสตร์YesYesYesYes
76ปากเปล่าแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสู่องค์กรสุขภาวะ
      Author : นายMr.Adisai Thovicha อดิศัย โทวิชา
วิทยาศาสตร์YesNoNo
77ปากเปล่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อความเข้มแข็งของท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์
วิทยาศาสตร์YesNoNo
78ปากเปล่าปัจจัยการบริหารจัดการที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจอุตสาหกรรม
      Author : พลตำรวจเอกปรุง บุญผดุง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
บริหารธุรกิจYesNoNo
79ปากเปล่าผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : นางสาวสุธนา สิริธนดีพันธ์
ครุศาสตร์YesNoYesYes
80ปากเปล่าผลของการฝึกการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจออก ต่อความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลของอากาศหายใจออกที่สูงที่สุด และความดันสูงสุดของการหายใจออกที่บริเวณปากในกลุ่มผู้สูงอายุ
      Author : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วิทย์สุขภาพYesYesYesYes
81ปากเปล่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุทางหลวงแผ่นดิน จังหวัดนครปฐม
      Author : นายพรเพิ่ม แซ่โง้ว
มนุษยศาสตร์YesNoNo
82โปสเตอร์การเจริญเติบโตของปลาหมอไทยที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมดักแด้ไหมที่ระดับต่างกัน
      Author : อาจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
วิทยาศาสตร์YesYesYesYes
83ปากเปล่าเปรียบเทียบรายวิชาเอกวิชาภาษาจีนในระดับปริญญาตรีของBLCUกับจุฬาฯ
      Author : อาจารย์กาญจนา สิริสิทธิมหาชน
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
84ปากเปล่าการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อความเสียหายหากเกิดเหตุการณ์เกิดน้ำท่วม บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจ ใจกลางกรุงเทพมหานคร
      Author : นายศิวกร พิเศษนิธิโชติ
มนุษยศาสตร์YesNoNo
85โปสเตอร์การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงของชุมชนริมแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่
      Author : อาจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
วิทยาศาสตร์YesNoYesYes
86ปากเปล่าแนวทางการพัฒนาหน่วยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
      Author : นายชัยภรณ์ โคตรเวียง
ครุศาสตร์YesYesYesYes
87ปากเปล่านาฏยลักษณ์ฟ้อนผู้ไทยบ้านโพนสวาง ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
      Author : นายนพรัตน์ บรรณาลัย
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
88ปากเปล่าความสำเร็จของนักธุรกิจซูเลียน (Success of the Businesszhulian)
      Author : มาลินี บ้านรักสุขภาพ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
บริหารธุรกิจYesNoNo
89ปากเปล่าปัจจัยด้านการบริหารการศึกษาที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร
      Author : พระมหาสุเธียร์ คง
ครุศาสตร์YesYesYesYes
90ปากเปล่าความสอดคล้องระหว่างความเป็นพลวัตของตลาด ทรัพยากรของกิจการและ ความสามารถเชิงพลวัตกับความสำเร็จของธุรกิจ
      Author : อาจารย์ ดร.กรธวัฒน์ สกลคฤหเดช
บริหารธุรกิจYesNoYesYes
91โปสเตอร์Micro-tensile bond strength of different surface treatments on sclerotic dentin
      Author : อนวัช ขวัญศิริกุล
วิทย์สุขภาพYesNoYesYes
92ปากเปล่าการดัดแปลงลิเกสู่นาฏยประดิษฐ์ของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
      Author : นายณฐมน ภูมินทร์
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
93ปากเปล่าการใช้พลังงานจากไมโครเวฟร่วมกับอากาศร้อนในการอบแห้งกระชายดำ
      Author : นายปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย
วิศวกรรมYesYesYesYes
94ปากเปล่าบุพปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
      Author : นางสาวฉัฐมณฑน์ ทองสมจิตติ์
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
95ปากเปล่าพัฒนาการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา
      Author : นางสาวกิ่งแก้ว แจ้งสวัสดิ์
วิทย์สุขภาพYesNoYesYes
96ปากเปล่าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน
      Author : นางสาวอุบล บุญชู
ครุศาสตร์YesYesYesYes
97ปากเปล่าการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน กรณีศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม่
      Author : อาจารย์ ดร.สิริทิพ วะศินรัตน์
วิทยาศาสตร์YesYesYesYes
98ปากเปล่าผลของการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา ที่มีต่อการผ่อนคลายและความพึงพอใจ กับสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ 60-80 ปี ในชุมชนวัดคอนเซ็ปชัญ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวนงนุช บุญแจ้ง
วิทย์สุขภาพYesNoYesYes
99โปสเตอร์การลดปริมาณความชื้นในแม่พิมพ์เครื่องทองเหลืองด้วยวิธี Horizontal convection โดยการควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ
      Author : อาจารย์วิรงรอง แสงเดือน
วิศวกรรมYesYesYesYes
100โปสเตอร์การพัฒนาเครื่องประดับจากทองเหลืองตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น กรณีศึกษา ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว ตำบลปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี
      Author : อาจารย์นริศรา สารีบุตร
ศิลปะYesYesYesYes
101โปสเตอร์กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเพื่อความมั่นคงด้านอาชีพ บ้านโนนโพธิ์ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
      Author : อาจารย์วิรงรอง แสงเดือน
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
102ปากเปล่าการควบคุมภายในด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ระดับอาชีวศึกษา ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และแนวคิด COSO: กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
      Author : นางสาวรจนา วิ่งเดช
บริหารธุรกิจYesNoNo
103โปสเตอร์วิเคราะห์ทางเลือกผลิตเองหรือซื้อของผลิตภัณฑ์หมูแดดเดียว กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปสุกร ของบริษัท เอสแอลที จำกัด
      Author : นางสาวสลิลทิพย์ เทพบรรหาร
บริหารธุรกิจYesNoNo
104ปากเปล่ากลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ำบางน้อย
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรภร พลพนาธรรม
บริหารธุรกิจYesNoYesYes
105ปากเปล่าระบบการศึกษาไทยกับการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา ทศวรรษที่ 2 และ 3
      Author : หนึ่งฤทัย บุญญังกูร
ครุศาสตร์YesYesYesYes
106ปากเปล่ากลยุทธ์และปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลออร์แกนิค
      Author : นายธนิษฐ์ ขจิตวรพันธ์
บริหารธุรกิจYesNoNo
107ปากเปล่าปัจจัยการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการเครื่องประดับสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : ปุณชญา อรรถการพงษ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
บริหารธุรกิจYesNoNo
108ปากเปล่าการพัฒนารูปแบบการรับรู้คุณค่าแบรนด์ และปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เฉพาะ
      Author : นายเผด็จ เย็นวิชัย
บริหารธุรกิจYesNoNo
109ปากเปล่าส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าพื้นที่ขายของ ในตลาดนัดของผู้ค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวพรสุดา มัชฌิมา
บริหารธุรกิจYesNoNoYes
110ปากเปล่าผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
      Author : นางสาวภัคนันท์ หงษ์ษา
ครุศาสตร์YesNoYesYes
111ปากเปล่าการยอมรับของผู้เรียนในการใช้งานระบบจัดการการเรียนรู้ขนาดเล็กสำหรับตรวจแก้ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ
      Author : นายภาคภูมิ อิทธิรัตนะโกมล
ครุศาสตร์YesYesYesYes
112ปากเปล่าการผลิตแก๊สชีวภาพจากกากอุตสาหกรรมโรงงานผลิตเครื่องดื่มด้วยการหมักร่วม
      Author : ราตรี
วิทยาศาสตร์YesNoNo
113ปากเปล่ารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษด้านการบกพร่องทางสติปัญญา
      Author : นางลำพึง ศรีมีชัย
ครุศาสตร์YesNoNoYes
114ปากเปล่าประสิทธิภาพของสารสกัดว่านท้องใบม่วงในการยับยั้งการติดเชื้อ ไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ ทัยป์-1
      Author : อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ทาหาร
วิทยาศาสตร์YesNoYesYes
115ปากเปล่าผลกระทบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินที่มีต่อประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของประชาชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
      Author : รุ่งทิวา เอี่ยมสะอาด (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
บริหารธุรกิจYesNoNo
116ปากเปล่าการย้อมสีไหมด้วยเมล็ดมะขามและเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์
      Author : อาจารย์ ดร.อรนุช นาคชาติ
บริหารธุรกิจYesYesNoYes
117ปากเปล่าเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการตัดสินใจของผู้เข้าใช้บริการร้านกาแฟพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานคร ฯ ด้วยแบบจำลอง ACSI
      Author : กรวิการ์ แสนหาญ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
บริหารธุรกิจYesNoNo
118ปากเปล่าการเปรียบเทียบเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวของ5 จังหวัดภาคอีสานตอนกลาง
      Author : สุพรรษา เทียมประสิทธิ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
119ปากเปล่าอุปนิสัยการออม แรงจูงใจและกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวสกลภัส ปลูกจิตรสม
บริหารธุรกิจYesNoNoYes
120ปากเปล่าคุณลักษณะผู้นำของผู้บังคับบัญชา สมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณวิชาชีพเลขานุการที่ส่งต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหาร
      Author : นางสมพร สิทธิ
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
121ปากเปล่าการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านผากลางดง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
      Author : อาจารย์ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล
ครุศาสตร์NoYesYesYes
122ปากเปล่าพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช: การศึกษาในฐานะวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติของไทย
      Author : นางสาวคณิตา หอมทรัพย์
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
123โปสเตอร์แนววิธีการเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ของนักดนตรีสำนักพาทยรัตน์
      Author : นายมนตรี พันธ์รอด
ศิลปะYesYesYesYes
124ปากเปล่าการวิเคราะห์การตลาดออนไลน์ของสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย
      Author : นางณัฐธยาน์ ชุณหวิริยะกุล
บริหารธุรกิจYesNoNoYes
125ปากเปล่าการสำรวจปัจจัยที่เอื้อต่อการเพาะพันธุ์หนูในชุมชนตำบลหอไกร จังหวัดพิจิตร
      Author : นางสาวบุษกร ชมเมือง
วิทย์สุขภาพYesNoYesYes
126โปสเตอร์วิธีการเป่าปี่ใน “ว่าดอก” ของ ครูปี๊บ คงลายทอง
      Author : นายคำรณ สุกใส
ศิลปะYesYesYesYes
127ปากเปล่าองค์ประกอบชนิดอาหารในกระเพาะอาหารของปูแสม Metaplex elegans บริเวณป่าชายเลนปากแม่น้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : นางสาวธีรดา น้อยถนอม
วิทยาศาสตร์YesYesYesYes
128ปากเปล่าผลกระทบจากการทำกิจกรรมบ่อกุ้งต่อประชาคมไส้เดือนทะเล บริเวณป่าชายเลนปากแม่น้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : นางสาวสรนันท์ วิธิรวาท
วิทยาศาสตร์YesNoYesYes
129ปากเปล่าการพยากรณ์ปริมาณนำเข้าน้ำมันดิบโดยวิธีอารีมา
      Author : อาจารย์สมฤดี พงษ์เสนา
วิทยาศาสตร์YesNoNo
130ปากเปล่าการเตรียมเส้นใยพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์เฮกซะฟลูออโรโพรพิลีนด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิง
      Author : นางสาวกนกวรรณ นะวะกะ
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
131ปากเปล่าการยืดอายุผลลองกองด้วยการเคลือบสารละลายไคโตซานร่วมกับการฉายรังสีแกมมา
      Author : นางสาวโสรญา เรืองดิษฐ์
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
132ปากเปล่าแนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการขาย ของตลาดน้ำโบราณบางพลี เทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
      Author : นายสาโรจน์ นราศรี (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
บริหารธุรกิจYesNoNoYes
133ปากเปล่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อแพคเกจทัวร์ต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวอัญมณี อุดมถิรพันธุ์
บริหารธุรกิจYesNoNo
134ปากเปล่าการปรับสภาพไม้ปาล์มน้ำมันด้วยกรดฟอสฟอริกร่วมกับการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟก่อนการย่อยด้วยเอนไซม์เพื่อผลิตกลูโคส
      Author : นางสาวจรียา สทานสัตย์
วิทยาศาสตร์YesNoNoYes
135ปากเปล่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข็งตัวของนมพาสเจอร์ไรซ์
      Author : กฤษณะ พรมดวงศรี (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทยาศาสตร์YesNoNo
136ปากเปล่าการเชื่อมโยงองค์ความรู้สมุนไพรไทยจากภูมิปัญญาดั้งเดิมมาเป็นด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมสุขภาพและการจัดแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น :กรณีศึกษาตำนานยาอุทัยประสิทธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
      Author : เสาวภา ไพทยวัฒน์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์สุขภาพYesYesNo
137ปากเปล่าละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
      Author : นางสาวสุดาพร นิ่มขำ
ศิลปะYesNoNoYes
138ปากเปล่าการใช้นาฏยประดิษฐ์ ชุดพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน กรณีศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
      Author : นัจกร ผู้ทรงธรรม
ศิลปะYesNoNoYes
139ปากเปล่าอำนาจนิยมจากบทบาทการแสดงของตัวละครในละครไทย
      Author : อาจารย์ ดร.กุสุมา เทพรักษ์
ศิลปะYesNoNoYes
140ปากเปล่าการสร้างสรรค์รำโทน เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงความรู้ เรื่องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
      Author : นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์ สรรคพงษ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศิลปะYesNoNoYes
141ปากเปล่าองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะของปลากระบอกดำในบริเวณป่าชายเลน ชายฝั่งบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
      Author : นางสาวสุทิสา ทองคำ
วิทยาศาสตร์YesNoYesYes
142ปากเปล่าการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบเลือกตอบเมื่อตรวจด้วยวิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วนด้วยวิธีที่ต่างกัน
      Author : นางสาววรารัตน์ แสงสุข
ครุศาสตร์YesYesYesYes
143ปากเปล่าหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจัดการและการดำรงอยู่ในบริบทของศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย
      Author : นายวิภูษณะ ศุภนคร
ศิลปะYesNoNoYes
144ปากเปล่าประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ
      Author : นางสาวจรรยพร เฉยพ่วง
วิทยาศาสตร์YesYesYesYes
145ปากเปล่ารูปแบบการบริหารธุรกิจ SMEs ในเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สู่ความเป็นเลิศ
      Author : อาจารย์ ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน
บริหารธุรกิจYesNoNo
146ปากเปล่าการตรวจสอบจุลินทรีย์และประเมินคุณภาพไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวโห่
      Author : มนัสวี เดชกล้า (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทยาศาสตร์YesNoNo
147ปากเปล่าการออกแบบเชิงแนวคิดของแผ่นพื้นดาดฟ้าแบบระบายอากาศ
      Author : นายกิตติพจน์ วัฒนมั่นคง
วิศวกรรมYesNoYesYes
148ปากเปล่าการประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว: บทเรียนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      Author : นายณฐพล รำพึงกิจ
วิทยาศาสตร์YesNoYesYes
149ปากเปล่าการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1 โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย และระบบพี่เลี้ยง
      Author : อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์
ครุศาสตร์YesNoNoYes
150ปากเปล่าการผลิตไวน์จากไส้ในแคนตาลูปที่เหลือทิ้ง
      Author : อาจารย์Kanchana Sitlaothaworn
วิทยาศาสตร์YesNoNo
151ปากเปล่าการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินรถตู้โดยสารปรับอากาศประจำทาง กรณีศึกษา : การเดินรถตู้โดยสาร สายสะพานใหม่-บีทีเอสหมอชิต
      Author : นายบรรพจน์ มีสา
บริหารธุรกิจYesYesYesYes
152ปากเปล่าการพัฒนากระบวนการอบรมเยาวชนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา กรณีศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      Author : นางสาวประวีณ วงศ์เทียมจันทร์
ครุศาสตร์YesNoNo
153ปากเปล่าคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
      Author : นางสาวพิมพ์พิศา กริยาลีลากุล
วิทย์สุขภาพYesYesYesYes
154ปากเปล่าแนวทางการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในห้องพักอาจารย์ อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรองรับกับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
      Author : นางสาวดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี
ศิลปะYesNoNo
155ปากเปล่าการวิเคราะห์เทคนิคการแปล: "แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับ เด็กต้องคำสาป ภาคหนึ่งและสอง" โดย เจ เค โรว์ลิง แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดย สุมาลี
      Author : นายกาณฑ์ พัวพงศธร
มนุษยศาสตร์YesNoNo
156ปากเปล่าการสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอน ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
      Author : นางปาจรีย์ ปัตตพงศ์
วิทย์สุขภาพYesNoNo
157ปากเปล่าการพัฒนาผลิคภัณฑ์เยลลี่มะม่วงน้ำดอกไม้
      Author : นายณัฐพล ประเทิงจิตต์
วิทยาศาสตร์YesNoNo
158ปากเปล่าการเปรียบเทียบปริมาณ Trans verbenol และ 8-hydroxymenthol ที่สกัดจากใบจำปีสิรินธรโดยการกลั่นและการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหลวที่สภาวะเหนือวิกฤต
      Author : นางสาวมณฑนะ สมเกิด
วิทยาศาสตร์YesYesYesYes
159ปากเปล่าความหลากชนิดของนกบริเวณจุดดูนกในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : นิธินาถ เจริญโภคราช (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทยาศาสตร์YesNoNo
160โปสเตอร์ผลของวัสดุชีวมวลร่วมกับการฉายรังสีแกมมาต่อคุณสมบัติเชิงกลของยางคอมโพสิตสำหรับกระถางชำ
      Author : นางสาวนงนุชนาถ มณีนิล
วิทยาศาสตร์YesYesYesYes
161ปากเปล่าการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในรายวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความรู้ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
      Author : วัลลภา วาสนาสมปอง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ครุศาสตร์YesNoNo
162ปากเปล่าภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุชมรมบ้านสาลวัล เทศบาลตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
      Author : นางสาววันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา
วิทย์สุขภาพYesNoNo
163โปสเตอร์แนวทางการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
      Author : อาจารย์ ดร.สุภาวดี สุทธิรักษ์
บริหารธุรกิจYesYesYesYes
164ปากเปล่าละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณของเยาวชน
      Author : สุวรรณี ใบโพธิ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศิลปะYesNoNoYes
165ปากเปล่าการจำแนกชนิดและเพศของยุงก้นปล่อง Anopheles subpictus, An. barbirostus และ An. maculatus ด้วยเทคนิคสัณฐานวิทยาเชิงเรขาคณิตในพื้นที่การระบาดของโรคมาลาเรียในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย
      Author : นายธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา
วิทยาศาสตร์YesNoNo
166ปากเปล่าการศึกษาการหลั่งกรดอินทรีย์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำของพันธุ์ข้าวพื้นเมือง
      Author : นายนายเกรียงศักดิ์ ลือชัย
วิทยาศาสตร์YesNoNo
167ปากเปล่าการพัฒนาคุณสมบัติเชิงกลของกระดาษเปลือกมะพร้าว
      Author : จิตรลดา ชูมี (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทยาศาสตร์YesNoNo
168ปากเปล่าGUI-SCILAB สำหรับการเรียนการสอนเรื่องปริพันธ์เชิงตัวเลข
      Author : อาจารย์ ดร.สาริสา ปิ่นคำ
วิทยาศาสตร์YesYesNo
169ปากเปล่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่สดเสริมโคเอนไซม์คิวเทน
      Author : นางสาวอธิชา เนตรบุตร
วิทยาศาสตร์YesNoYesYes
170ปากเปล่าอิทธิพลของปัจจัยด้านบุคคล การบำบัดรักษา และการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมต่อการไม่กลับไปเสพยาซ้ำ ณ วัดแห่งหนึ่งในภาคใต้
      Author : ณัฐติญา นกแก้ว (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทย์สุขภาพYesNoNoYes
171ปากเปล่าละครสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
      Author : กฤษณา เพชรซ้อน (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศิลปะYesNoNoYes
172โปสเตอร์อิทธิพลของรังสีแกมมาต่อคุณสมบัติของยางธรรมชาติที่มีแกรฟีนออกไซด์เป็นสารตัวเติม
      Author : นางสาวธัญรดา มาศเสม
วิทยาศาสตร์YesYesYesYes
173ปากเปล่าการใช้นาฏศิลป์ไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย
      Author : นางสาวศศิประภา รัตนวราหะ
ศิลปะYesNoNoYes
174ปากเปล่ากระบวนการแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำด้วยรูปแบบการแลกเปลี่ยนผลผลิตตามการบริหารจัดการโดยสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด
      Author : นายชาญวุฒิ แดงอร่าม
บริหารธุรกิจYesYesYesYes
175ปากเปล่าแมว : หน้าที่เชิงสัญญะที่ปรากฏในประเพณีชีวิตของคนไทย
      Author : อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ
มนุษยศาสตร์YesYesYesYes
176ปากเปล่าการสร้างสรรค์ลิเกสำหรับเยาวชน เรื่อง ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น ตอน ความไว้ใจที่ถูกทำลาย
      Author : วรรณณิกา ไชยสิงห์
ศิลปะYesNoNoYes
177ปากเปล่าการส่งเสริมทักษะการสื่อสารเพื่อความร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเทคโนโลยีกับทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ในเรื่อง ประชากร
      Author : นางสาวเพียงหทัย ยาวิราช
ครุศาสตร์YesYesYesYes
178ปากเปล่าภาพตัวแทนความเจ็บป่วยและพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
      Author : นางเลอลักษณ์ ไล้เลิศ
วิทย์สุขภาพYesNoYesYes
179ปากเปล่าละครชาตรีคณะธิดา ณ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      Author : นางสาวสุนิศา โพธิแสนสุข
ศิลปะYesYesYesYes
180ปากเปล่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมเส้นใยอาหารจากวุ้นสวรรค์
      Author : ศิริลักษณ์ นามวงษ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทยาศาสตร์YesNoNo
181ปากเปล่าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบในข้อสอบแบบต่อเนื่องสองขั้นตอนระหว่างวิธีวิเคราะห์ฟังก์ชันการจำแนกแบบโลจิสติกกับวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลทั่วไป
      Author : นางสาวอัชฌาภรณ์ ตันติดำรงกุล
ครุศาสตร์YesYesYesYes
182ปากเปล่าการศึกษาแนวเวชปฏิบัติการรักษาโรคอัมพฤกษ์-อัมพาตด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
      Author : นางสาวรุสนี มามะ
วิทย์สุขภาพYesYesYesYes
183ปากเปล่าสุขภาวะและความเสี่ยงในการทำงานของพนักงานกวาดถนน กรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวธนิดา รัตนวิจิตร
มนุษยศาสตร์YesNoYesYes
184ปากเปล่าความชุกของอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจของผู้เพาะเห็ดในจังหวัดเชียงราย
      Author : นางสาวปัทมาพร บัวแดง
วิทย์สุขภาพYesNoNo
185ปากเปล่าA Study of English Vocabulary Learning Strategies of the high English learning achievement students at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
      Author : นางสาวจิราพร สุขกรง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ครุศาสตร์YesNoNo
186ปากเปล่าการชักนำเพศปลาช่อนทะเลให้เสถียรด้วยเทคนิคทางไฟฟ้า
      Author : นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวแสง
วิทยาศาสตร์YesYesYesYes
187ปากเปล่าศึกษาชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานของจิตรกรในลัทธิประทับใจภายใต้ บริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทยเพื่อจัดทำบทภาพยนตร์สั้นเรื่อง The Impressionist
      Author : ธีรพงศ์ เสรีสำราญ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศิลปะYesNoNo
188ปากเปล่าระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
      Author : สมรวย อภิชาติบุตรพงศ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ครุศาสตร์NoNoNo
189ปากเปล่าแนวทางการศึกษาการรับรู้เชิงพื้นที่ผังพื้นด้วยภาพกราฟิกสามมิติ
      Author : กิตติศักดิ์ เตชะกาญจนกิจ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทยาศาสตร์NoNoNo
190ปากเปล่าหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เซรามิกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของชุมชนหาดส้มแป้น จังหวัดระนองที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
      Author : นายต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศิลปะNoNoNo
191ปากเปล่าความคาดหวังและมิติความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
      Author : อารีรัตน์ วัชรโยธินกุล (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์NoNoNoYes
192ปากเปล่าภาพลักษณ์ และทัศนคติต่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้ำ
      Author : นางสาวจุฑามาศ กันตพลธิติมา
มนุษยศาสตร์NoNoNoYes
193ปากเปล่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดระยอง
      Author : อนัญญา ปาอนันต์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษยศาสตร์NoNoNoYes
194ปากเปล่าบ้านพักอาศัยสำเร็จรูปพับ-ยืดได้
      Author : นางสาวภาวดี บุญรอดอยู่
วิศวกรรมYesYesYesYes
195ปากเปล่ารูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษของวิศวกรไทยในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
      Author : นางสาวกาญจนา จันทร์พราหมณ์
มนุษยศาสตร์YesNoNoYes
196ปากเปล่าการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสียพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิทยาศาสตร์NoNoNo
197ปากเปล่าการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัย เรื่อง สตรีที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจจากเหตุการณ์ไม่สงบในเขตชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
      Author : ธนภรณ์ แสนอ้าย (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศิลปะNoNoNoYes
198ปากเปล่าการเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในวิชาตลาดการเงินและสถาบันการเงินระหว่างนักศึกษาที่เพศและพื้นความรู้เดิมต่างกัน
      Author : อาจารย์เพชรี ศิริกิจจาขจร
ครุศาสตร์NoNoNoYes
199ปากเปล่าการศึกษา Carbon materials ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุกระตุ้น
      Author : ณัฐชา วัฒนประภา (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิศวกรรมNoNoNo
200ปากเปล่าการศึกษา Carbon materials ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุกระตุ้น
      Author : ณัฐชา วัฒนประภา (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิศวกรรมNoNoNo
201ปากเปล่าการศึกษา Carbon materials ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุกระตุ้น
      Author : ณัฐชา วัฒนประภา (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิศวกรรมNoNoNo
202ปากเปล่าการศึกษา Carbon materials ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุกระตุ้น
      Author : ณัฐชา วัฒนประภา (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิศวกรรมNoNoNo
203ปากเปล่าการศึกษา Carbon materials ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุกระตุ้น
      Author : ณัฐชา วัฒนประภา (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิศวกรรมNoNoNo
204ปากเปล่าการศึกษา Carbon materials ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุกระตุ้น
      Author : ณัฐชา วัฒนประภา (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิศวกรรมNoNoNo
205ปากเปล่าการศึกษา Carbon materials ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุกระตุ้น
      Author : ณัฐชา วัฒนประภา (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
วิศวกรรมNoNoNo

จำนวนทั้งหมด   200   เรื่อง