นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
1 1
7 7
6 6
8 8
Days
0 0
9 9
Hours
4 4
5 5
Minutes
3 3
3 3
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today13
Yesterday8
This week21
This month220
Tuesday, 27 September 2022 18:15

Who Is Online

Guests : One guest online Members : No members online

กำหนดการสำคัญ

 

กิจกรรม

กำหนด

เปิดรับ Full Paperผ่านระบบ online

บัดนี้ -  25 กันยายน 2560

วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน

25 กันยายน 2560

แจ้งผลการพิจารณา

20 ตุลาคม 2560 เลื่อนเป็น

3 พฤศจิกายน 2560

ผู้วิจัยส่ง Full Paper ฉบับแก้ไข

ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ตอบรับการนำเสนอ (Acceptance Letter)

ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

นำเสนอผลงาน

24 พฤศจิกายน 2560

ผู้วิจัยส่ง Full Paper ฉบับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอ

ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560

จัดทำ Proceeding online ฉบับสมบูรณ์

ประมาณเดือนธันวาคม 2560